Dato: 27. marts 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 27 Marts 1851

Kjre Ven!

frst for et Par Dage siden erholdt jeg Deres venlige Brev, hvori De forlanger paa det hurtigste nogle Efterretninger om Carl Bagger; jeg har i disse Dage sgt efter hans Enke, men hun er ikke her i Byen, Svogeren har jeg heller ikke endnu faaet Notitser fra og da De ikke kan vente, indskrnker jeg mig til en kort Meddelelse, der, i Forhold til Form og Omfang af hvad ellers [et] Conversations-Lexicon bringer, ogsaa vil kunne vre Dem nok. Jeg har benyttet "Erslews Forfatter Lexicon", som De vidst ikke har og selv tilfiet Eet og Andet. Er der ivrigt Noget om dansk Litteratur jeg kan vre Dem til Hjlp med, da har De i mig en villig og aldeles upartisk Meddeler; jeg skal sandelig ikke stille noget godt i Skygge. Under Bogstav B, kommer Boye, hans Frugtbarhed, som Tragedieskriver, hans dramatiske Opfindelse / br ikke glemmes. Bredahl i Sor har i sine dramatiske Scener, gte schackspearske Tanker og Billeder, skade at Compositionen er saa godt, som ingen; Balthasar Bang (Forfatteren til Laura) lever endnu, men skriver ikke mere; hans Virksomhed hrte til en nu forsvunden Tid, havde da sit store Publicum, men det er borte og hans Vrker nsten fordunstede.

Hvad ivrig Bagger angaaer, da beder jeg Dem af det Meddeelte kun at tage hvad De finder brugbar, slaa helst en Streg over Alt hvad mig angaaer, men jeg skrev det til, fordi det saa levende ligger mig i Erindringen og vil engang komme i den danske Udgave af mit "Livs-Eventyr"; jeg har heller ikke sat Mrke under det givne, da det ikke er sat i Stiil til Conversations Lexicon, men kun er en lille Hob Materiale for Dem. - Tag, som sagt, med Smag / og Overveielse deraf, hvad De vil. - Det Nummer af "I Sverrig", som mangler, kommer med Dampskib. See til at have Bogen frdig til de sidste Dage i April, men jeg skal med Tilsendelsen af det sidste lille Manuskript niagtig give Dem Dagen, Bogen tr udkomme.

Tak for Bogen om "London", men der var slet intet Exemplar at faae hos Delbanco. - I dette ieblik fik jeg den! Tak!

Hjertelig Hilsen til Deres kjre Kone.

venskabeligst

H. C. Andersen.

E: S

I det danske Conversations Lexicon, for flere Aar siden udgivet af Kofod, staaer af H. C. rsted selv skrevet, dennes eget Levned, det er flere Blade, srdeles interessant, og vrd at optage i hvad De rimeligviis udgiver af og om rsted; dette troer jeg, at jeg br gjre Dem opmrksom paa.

[Tilfjelse ved Carl B. Lorck:]

Jeg gaaer allerede i nogen Tid paa Jagt efter denne Bog, og skal see om det er noget for os.

[HCAs hndskrift:] Carl, Christian, Bagger, Sn af en Justitsraad Bagger, blev fdt i Kjbenhavn den 10 Mai 1807. En sand Digter, der af en smaalig Kritik, der mere havde ie for at sge hans Svaghed, end hans digteriske Betydning, ikke blev erkjendt efter Fortjeneste. - I Sor ridderlige Academi, hvor Ingemann, Hauch og Wilster da vare Lrere blev han Student 1826 og tog, sammesteds Examen Philosophicum. - Faderen havde efterladt ham nogen Formue; i Kjbenhavn hvorhen han tog beskjftigede han sig for sin egen Fornielse isr med italiensk og engelsk Litteratur, Byron isr fyldte ham. - I Salon-Livet, hvortil Familie-Forhold, hans Dannelse og srdeles smukke Yddre gav ham Adgang, flte han en Tomhed, det morede ham mere at see ned i de ringere Classe, og med Lune greb han der det Characteristiske. - I Aaret 1829 vilde han frste Gang have udgivet en Bog, sine Digte, de skulde have staaet i eet Bind med Digte af H. C. Andersen, der da ogsaa frste Gang fremtraadte, men da dennes "Fodreise til Amager", netop var udkommet og vakte stor Opmrksomhed, tog Bagger / sit Manuskript tilbage og hans Digte udkom frst nogle Aar efter. Han fulgte med srdeles Interesse fra Skoletiden til sin Dd Andersens hele Digter-Virksomhed og var den frste der med varme begeistrede Ord udtalte sig om dennes "Improvisator". - See ivrigt dennes Das Mhrchen meines Lebens.

1833 udkom Baggers frste Bog: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi, Tragedie i 5 Acter.

1834 Smaadigte, fulde af Kraft og Poesi;

1835 udgav han under det pseudonyme Navn Johannes Harring sit bekjendte Vrk: Min Broders Levnet, en Fortlling; Kritiken gled over det Sunde og Kraftige i dette Vrk, dvlede mere ved det ikke afpolerede deri og Bagger flte sig ieblikkelig bitter stemt, men taug, - hans Formue smltede hen, han var ikke lykkelig, et Par Digte udtaler hans Stemning. - 1836 kom han til Odense hvor han overtog Redactionen af Hempels Avis, et Flgeblad til denne: Bidrag til Tidshistorien ere de frste hvorpaa Bagger anfres, som Redacteur.

I glade og i tunge Dage, blev hans tidlige Ungdoms Kjrlighed ham tro, en fortrffelig Pige, en Datter af Justitsraad Fiedler til Basns, (et gammelt Riddergods tt ved det store Belt), flere af hans bedste Digte gjlde hende. Hun blev ham en kjrlig og trofast Hustru og er nu hans srgende Enke; Foruden de anfrte Skrifter har Bagger skrevet og udgivet: Havets Konge, et Eventyr paa Vers, og dernst: Digtninger af Forfatteren til min Broders Levnet, i denne Samling findes af trykt en humoristisk Ansgning om et ganske lille Embede og hvori han anfre, dersom hans Navn ikke skulde vre bekjendt at H. C. Andersen har dediceret ham et Bind af sine Eventyr. - En Samling af alle Baggers Skrifter er paatnkt af hans efterlevende Enke.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus