Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 2. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Bonnier
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 2 April 1851

Kjre Hr Bonnier!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev og jeg maa fie her til, uendelig mange Tak for al Deres Godhed mod mig under mit Ophold i Stockholm, bring en Deel af min Tak til Deres elskvrdige Frue og Deres Hr. Broder.

Hvad min nye Bog angaaer da er den frst nu under Pressen og jeg lser i Dag, til Rettelse, de to frste Ark. Jeg holder ikke af at danske Bger oversttes paa svensk, ikke heller at svenske fres over i vort Sprog, vi Naboer kunne og skulle lse hinanden i Originalen, men det viser sig jo, at dette endnu ikke gaer, Bgerne maa oversttes skulle Alle have dem, naar altsaa eengang et Arbeide af mig er ude i Verden maa jeg finde mig i at det oversttes og udstyres / som man findet for godt, Det er derfor mig endogsaa kjrt nu forud at vide at det kommer i Hnderne paa en brav agtet Mand, og da Hr. Reitzel alt for lnge siden sagde mig, at De, kjre Hr Bonnier vilde have i Arkeviis Bogen, svarede jeg naturligviis strax ja, den Gang var Manuskriptet ikke ganske frdigt, ja jeg skrev derfor ikke til Dem.

Jeg kan ikke handle, ikke stte mine aandelige Varer i Penge, een af mine Venner maa altid gjre det for mig, dog maa jeg her tilfie at min stadige boghandler Reitzel altid seer paa min Interesse og jeg ved mine danske Udgaver ubetinget overlader Alt til ham; i Engeland har jeg samme Tillid til Bentley ligesom i Leipzig til Lorck. De kjre Hr Bonnier har i Brev til Hr Reitzel og ligeledes til mig skrevet, at ogsaa De vil give mig et lille Honorar, et saadant tr jeg fornuftigviis ikke vrage, og kan De virkelige og vil - da hjertelig Tak! Jeg har talt med een af mine Venner herom, han er noget ind i Sligt og meente at jeg kunde nok foreslaae Dem: at erholde et Honorar af 50 Rbdlr samt 10 Exemplarer. Er det for stort et Forlangende?

Dog nok om det! Bogen bliver efter Bogtrykkerens Mening 14 a 15 Ark trykt som den danske Udgave af de to Baronesser. - Indholdet er meest liig: "En Digters Bazar", det vil sige, det er smaa Stykker, hvert andet et Billede eller Skizze fra Sverrig, hver andet en ganske fri Digtning i Prosa, snart i poetisk, snart i Religis eller philosophisk Retning; Afvexling vil jeg troe Bogen har og kan fortsttes, om den ret skulle tiltale. Jeg skal ieblikkelig, naar De skriver mig eller Hr Reitzel til, sende Dem de Udhngs Ark, som ere frdige og dernst ugenlig sende hvad jeg har, saaledes at De kan erholde de to sidste Ark, netop til den Dag, omtrent, at Bogen kommer ud i Kjbenhavn, det vil rimeligviis skee den / frste eller tredie Mai, nsker De et par Slutnings Ord, da skulle disse flge, dog maa jeg ogsaa deri sige, hvad jeg her ovenfor har sagt at jeg helst nsker at Bger ikke oversttes, mellem os Naboer. Reitzel vil stte Prisen saa lav han kan, jeg vil nske at den svenske Udgave maatte blive al som ved den i det mindste i Danmark og at Bogen udstyredes som den Danske,dog dette er altsammen kun nsker, jeg overlader det til Deres egen gode Omhue og denne vil isr srge for en Overstter, der har Digter-Sind.

Det er omtrent 3 Uger siden jeg modtog fra Dem et Exemplar af "Sj-Jungfruens Sagor", i denne Mellemtid har jeg misted to inderlig kjre Venner Componisten Hartmanns Frue, en elskvrdig aandfuld Veninde og min 30 aarige to Ven rsted, det har nedbiet mig meget og jeg skrev derfor ingen til, jeg skal imidlertid snart gjre min Feil god og jeg beder dem ligeledes takke den Hjre Giver for Bogen, jeg har lst den med Glde og Tak. Snart skal jeg bedre udtale denne. Og nu lev hjertelig vel og lad ikke den kjedelige Honorarsag, som er sluppet ind her, skygge mellem os! Deres hjertelig hengivne H. C. Andersen

[Langs randen s. 4:] NB: Der maa intet Brudstykke af Bogen udkomme fr den Hele.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus