Dato: 19. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Bonnier
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 mai 1851

Kjre Hr Bonnier!

De har rimeligviis nu for flere Dage siden modtaget de sidste Udhngs Ark af min nye Bog, her sender jeg Dem, i dette Brev, paa et lst Blad, det Par Ord der skulde flge den svenske Udgave.Jeg turde ikke holde det tilbage til Reitzels Pakke afgaaer, isr da jeg ikke veed hvor hurtig den kommer i Deres Hnder; jeg tillader mig imidlertid at lgge i Bog-Pakken et dansk Exemplar til Beskow, og beder Dem, strax efter Modtagelsen at sende ham det. Hvad de 10 Exemplarer paa Svensk angaae, hvilke De har vret saa god at love mig, da / beder jeg Dem kun at sende mig eet eneste til Kjbenhavn, men derimod fordele de 9 andre saaledes:

Eet Exemplar til Provst Boetius i Rttvik

Eet til Provst Ekenstam i Tuna

(NB det sendes til Atterbom, der er hans Svoger

eet til Professor Atterbom i Upsala

Eet til Digteren Professor Bttigers Frue i Upsala.

Eet til Landshfdingen Krmer i Upsala

Eet til Oberstliutenant Warberg i Wennersborg

Eet til Fru Flygare Carln.

Eet til Digteren, Pastor Mellin

Eet til Digteren Runeberg. [Brev]

Jeg skal i Bog-Pakken lgge et lst skrevet Blad med hvert af disses Navne paa, De er da saa god at stte eller lgge samme ind i / hvert enkelt Exemplar og ved den frste bedste Leilighed, i Deres Bog-Pakker, tilstille Vedkommende det. Hils den kjre unge Mand der gjengiver min Bog, naar han er frdig med Arbeidet, om han da ikke glder mig med et lille Brev.

Hils Deres Frue, Deres Broder og hver som venlig huske mig.

Gid min Bog "I Sverrig" skaffe mig nye Venner der og faae de gamle til varmt at huske

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus