Dato: 20. juni 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Glorup den 20 Juni 1851

Kjre Ven!

lnge har jeg intet hrt fra Dem, og da jeg nu snart har vret en Maaned paa Landet veed jeg heller ikke, gjennem Deres Svoger hvorledes De har det og ligesaa min tydske Bog; Heller ikke om den engelske Udgave er naaet et Ord til mig, og da jeg veed hvor umueligt det har vret Overstteren at gjengive mig ret, er jeg i en meget ilde Stemning. Den tydske Udgave, under Deres Omsorg, seer jeg med strst Tryghed imde. Fra Sverrig selv har jeg uendelig megen Glde og Tak og det maa jeg sige, at med undtagelse af mine Eventyr, synes her hjemme ingen tidligere Bog af mig at lses med saa megen Velvillie og omtales saa godt, selv "Corsaren", kan De tnke, skriver at "det nu er paa Tiden at den danske Kritik vender sig mod de solrige Partier af denne Forfatters Arbeider". - Gid jeg fra Dem maatte hre noget lignende godt og med Hensyn til dette, ligger det nrmest at den gaaer godt af for Dem. Den danske Original har De jo lst? Men nu kommer jeg til et Sprgsmaal, det der isr faaer mig til at skrive i Dag. De veed at jeg lnge har tnkt paa at reise lidt til Tydskland, men idet Tiden nrmer sig, gaae mange Tanker gjennem mit Hoved, og jeg kan sige, gjennem mit Hjerte med. Troer De at jeg vil der, fle mig ilde berrt! Vil jeg som Dansk kunde vre udsat for Ubehageligheder. Hvorledes staaer det sig med Massen og de Halvdannede? Jeg tr ikke endnu tro, at vor Sags Retfrdighed er blevet dem klar, mener De at det er fortidlig, som sand Dansk al reise i Tydskland; jeg sprger Dem privat og i venskabelig Fortrolighed derom; thi det vilde bedrve mig meget at fre ubehagelige Erindringer hjem fra det Land, hvor jeg engang har nydt meget godt og fundet hjertelige elskvrdige Mennesker. Det staaer, isr i nordtydske Blade, endnu ofte saamange Usandheder om os, at jeg vel kan foranlediges til mit Sprgsmaal; viis mig den Tjeneste, strax efter Modtagelsen af dette Brev, aabent og fortroligt at skrive mig et Par Ord, der naar jeg faaer dem betids, vil afgjre min Reise, som er bestemt til een af de frste Dage i Juli, skriv lige her til Glorup per Nyborg (Danmark), eller kan det komme ligesaa snart til Delbanco, da besrger han det her til ieblikkelig. - Hils paa det hjerteligste Deres Kone og Svigerfader og gid jeg nu maa modtage et godt, lyst Brev, baade hvad Bog og Reise angaaer.

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

E.S.

De veed vel at Componisten Gade har forlovet sig med Sophie Hartmann, en Datter af Componisten. Det er et smukt, gldeligt Parti, og de ere begge aandeligt rigt begavede, elskvrdige og velsignede Mennesker.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus