Dato: 27. juni 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

244. Til E. Collin.

Glorup. Fredag 27 Juni 1851.

Kjre Ven!

Da nu Qvartallet er ude paa Tirsdag og man i Zahlkassen har bedet mig, helst de to frste Dage at hve mine Penge der, saa sender jeg Dem her en Anvisning, om en saadan behves for Dem, dog det er jo altid en Orden; De hver 125 Rdlr, om De vil vre saa god, det skulde egentligt jo have vret 150 Rdlr men som De husker drages iaar Qvartaliter 25 Rdlr fra for 100 Rdlr, som jeg'ndash;det er mig ubegribeligt'ndash;skal have faaet for i en Deel Aar siden. Men nok er det De vil vre saa venlig at hve 125 Rdlr, selv har De dernst i Forvaring 180 Rdlr, det bliver tilsammen 305 Rdlr, disse var det jeg vilde anvende paa Reisen og skulde have tilsendt.–Imidlertid har jeg senere overveiet og betnkt at jeg kun vil have de 200 Rdlr, de 105 beder jeg Dem ind til videre at beholde, skulde de endelig behves saa kan jeg jo altid og betids skrive om dem. Ikke sandt. Altsaa faaer jeg de 200 Rdlr kun.–Vil De skaffe mig disse saaledes:

130 preusiske Sdler = 173 Rdlr 2U Dansk

14 Species

=

28 Rdlr

-------------------

201 Rdlr Dansk 2 U.

Vil De altsaa med Pakkeposten sidst i nste Uge sende mig 130 preusiske Sdler, under min Adresse til Glorup ved Nyborg; de 14 Species beder jeg Dem at levere Deres Sster Fru Drevsen, om hun vil vre saa god at gjemme dem til den Dag Viggos Afreise skal finde Sted'ndash;hvorom skrives nrmere,–hun er saa god at pakke dem sikkert ned i hans Kuffert, at jeg kan faae dem i Flensborg, de ere bestemte til Reisen i Hertugdmmerne, hvor jeg vil spare paa mine kjbte preusiske Sdler. Disse Penge kan han vist nok besrge, det var i Grunden bedst om jeg kunde lade ham bringe dem Allesammen, men det har han eengang sagt sig fra.

Saaledes troer jeg det er i sin Orden med Pengesagerne; hvad jeg derimod endnu gaaer og ruger over er om jeg skal tage til Paris eller ei, om jeg skal lade mig nie med Udflugt til sterige.–Dog, naturligviis, fr jeg skriver om Pas maa jeg vre paa det Rene med mig selv.–

Jeg lgger en lille Sddel heri, som De vil lade sende Delbanco, dersom De har Lyst at erholde den tydske Oversttelse af I Sverrig; der er et Par Exemplarer til mig, som De skal have det ene af.–Stor Flid har virkelig Lorck anvendt paa Bogen, men enkelte Steder er et og andet, om tidt kun et enkelt Ord, udeladt, som vidst kommer fra den tydske Overstter, f Ex: om Holstenerne, Insurgenter–ligeledes Fredericia-Slaget.–Dog derom skal jeg nok tale med Lorck!–Jeg burde dog vide det frst.–Fra Conferensraad O Bang har jeg faaet en Bog tilsendt, hans nye Digtning Eva Homo, trykt som Manuskript Kjender De samme; han har skrevet den i Anledning af sit Slvbryllup og dediceret den til sin Kone.–

Hvorledes staaer det sig til ude hos Dem? Er der Meslinger? der var Een, som skrev at de vare i vente.–Hils Deres Kone, Brn, Svigermoder og Svoger! Lev glad og vel!

Deres trofaste

H. C. Andersen.

E.S Skrives qviterer med to t vil De da i min Bevidnelse til Zahlkassen tilfie nok et t i Ordet qviterer.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost