Dato: 5. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 5 November 1851.

Kjre Ven!

Siden jeg modtog Deres Brev, har jeg hver Dag gjort mig Umage for at erholde til Dem den Oplysning om Bothewell som De forlanger, frst i denne Morgen er jeg kommen til et Slags Resultat. Jeg henvendte mig frst til Professor Thiele der er Bibliothekar for det kongelige Haandbibliotek, der fandtes Intet om Bothwell; jeg sgte nu Chefen for det kongelige Bibliotek, Konferensraad Werlauff, han gav den bestemte Erklring at der heller ikke fandtes hvad jeg sgte, men anbefalede mig imidlertid et engelsk Vrk Les affaires du conte de Bodvel, trykt i Edinbourg, jeg har gjennembladret samme uden Held; nu gik jeg til det kongelige Geheime-Archiv hvor Bibliothekaren - Etatsraad Wegner, lod hente frem fra Hvlvingen alle de Manuskripter der findes om Bothwell; det er en meget stor Pakke; vi gik dens Indhold igjennem, men der findes ingen Bekjendelse af Bothwell. Hr Wegner mente at dersom en saadan fandtes, da maatte den staae citeret / inde i eet af disse Manuskripter der isr indeholde Breve fra forskjellige Fyrster, ligesom ogsaa fra Kongen af Engeland om Bothwell; dersom det er Tilfldet og De, kjre Hr. Bentley, kan opgive hvor det skal staae, da er Wegner, med strste Glde beredvillig at give Dem gjennem mig, hvilken som helst Afskrift. - Fr jeg forlod Geheime-Archivet blev jeg imidlertid gjort opmrksom paa at Engelnderen Hr. Reppe, som boer her i Kjbenhavn, havde for et Aar siden gjennemstuderet alle de Papirer her fandtes i Archivet om Bottwell, jeg opsgte derfor Hr Repp og har i denne Morgen havdt en Samtale med ham i hvilken jeg fik den Besked, at her i Danmark ikke findes nogen saadan Bekjendelse af Bothwell, men at man sgte det her beroede vist paa at en Russer Fyrst Labanoff havde udgivet et Vrk paa Fransk, i otte Bind, hvori fandtes et Brev fra Maria Stuart, til den danske Konge hvori hun forlangte en Afskrift af den Bekjendelse Bothwell fr sin Dd i Danmark, havde opgivet om hende, hvorved hun stod aldeles uren, isr med Hensyn til Damleys Mord. - Men en saadan Bekjendelse fandtes ikke /og var ikke fundet. De seer altsaa at jeg efter Evne har gjort mig al Umage. Men Resultatet er, at her Intet findes. Skulde De derimod niagtigere endnu kunde opgive og betegne noget Document der var Dem til Oplysning i ellers andet om Bothwell, da vil De, gjennem mig, i denne Sag, kunde faae enhver Afskrift fra det Kongelige Geheime-Archiv.

Det vil glde mig at kunne vre Dem til nogen Slags Tjeneste og derved igjen at have Anledning til faae et Brev fra Dem. Nste Aar hrer jeg vel om I Sverrig og godt, ikke sandt, godt vil jeg haabe. Hils Deres kjre Familie, lad dem ikke glemme Vennen i Hamlets Fdreland, Vennen der ret af Hjertet lnges efter at see og tale med dem Allesammen.

Dyrebare Ven, Deres hjertelig, tro

H. C. A.-

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 151-53)