Dato: 7. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 7 Nov 1851

Kjre Ven! - .

frst min hjertelige Hilsen til Dem og Deres Frue, dernst et lille Forslag! jeg har fuldendt et nyt Eventyr Hyldemoer, tidligere har jeg nok talt om samme til Dem, det er traadt frem i dramatisk Form og jeg har faaet et nyt passende Navn for denne Digte-Art, jeg kalder det "Phantasie-Spil", dette lille Arbeide hrer til mine gode Eventyr og er maaskee det meest dramatiske, om en fire Uger omtrent vil det komme til Casino, hvor man venter sig en Deel deraf. - Nu er det tillige en Digtning til at lse, ja lader sig maaskee endogsaa bedst opfre paa Phantasiens Skueplads, derfor kommer det ud hos Reitzel til Juleaften, som en lille Julegave, en Bog for sig selv, der kun indeholder dette Arbeide. - Jeg skal sende Dem efterhaanden, som jeg faaer det fra Bjanko-Luno, de trykte Ark, (disse blive omtrent 5;) hvor betids De nu faaer disse veed jeg ikke, men jeg vil vre temmelig vis paa at De kan faae det istand til Nytaar, om ikke Juul, dog mueligt ogsaa dette; efter vor sidste Samtale, hvori, De sagde mig at De herefter maatte langt tidligere end fr have Manuskriptet, saa slaaer dette ikke ganske til, men kjre Ven, jeg vil derfor ogsaa her foreslaae Dem kun at faae det halve Honorar, (af hvad jeg ellers faaer) for denne lille Digtning, og er ogsaa dette for meget her, saa overlader jeg Dem det ogsaa aldeles uden, kun at De [vil] give mig nogle fri Exemplarer, og besrger mig disse, til nogle Theatre, hvilke jeg senere skal opgive Dem, men isr, at De vil srge for at dette "poetiske Digt i dramatisk Form", kommer i en rigtig god Overstters Hnder, en Mand, som har lidt det lyriske i sin Magt og tillige Sands for Lune. - Jeg troer at dette Stykke vil passe paa enhver Skueplads i Tydskland, naar man kun forandre Scenen fra Kjbenhavn, til det Sted hvor det spilles. Her vil det som sagt udkomme under sin simple Tittel: "Hyldemoer, Phantasiespil af H. C. A." - Men hvad siger De om De kaldte Bogen "Aus der Mhrchenwelt" og lod denne Bog indeholde

"Der er Forskjel".

"Verdens deiligste Rose"

"Hyldemoer, Phantasiespil".

(Eventyr til Opfrelse).

De to nvnte Smaa-historier vil De, naturligviis uden al Honorar, erholde fra Delbanco; det er to ny Eventyr jeg har skrevet for hans og Loses Nytaarsgave, der udkommer ved Juletid; Delbanco sender Dem disse klippet ud af Arkene og det blev altsaa en lille Bog paa en 5 a 6 Ark, alt eftersom De loddet trykke og kunde med Hensyn' til Tiden det kom kaldes, Julegave - Nytalrs Hilsen - Foraars Bouquet! - Dette skriver jeg Dem nu til forelbig for at De kan tnke paa en rigtig god Overstter. Der er Vers og Prosa i Phantasiespillet og Versene skulde oversttes i det Metrum jeg har givet dem for at de kunne underlgges den givne Musik. - Har De derimod mere Lyst til at lade dette Lille Bind, kaldes

"Dramatisk Nytaars Bouquet",

eller Sligt, da kunde Bogen indeholde "Hyldemoer" og et andet meget respectabelt dramatisk Arbeide af mig, som jeg dog ikke her vil nvne, da jeg endnu ikke har navngiven mig som Forfatter til samme; dette mellem os! dog tro er jeg: "Fra Eventyr-Verdenen" er bedre! Lad mig hre fra Dem!

Lev hjertelig vel!

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus