Dato: 7. marts 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 240. Fra H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff i Westindien.

Kjbenhavn 7 Marts 1852.

Min kjre ssterlige Veninde!

Deres sidste Brev til mig fik jeg igaar, hjertelig Tak derfor; jeg har da skrevet og afsendt et til Dem lidt tidligere; det med Amazonen faaer De da aldrig, deri har jeg, om jeg husker ret, sat ud fra hinanden mine mange Grunde hvorfor jeg ikke gaaer til Amerika, deri udtalte jeg mig nok ogsaa om Hr Hedt , som endnu ikke har gjort mig varm. Han synes et meget begavet Menneske, siger sine Replikker aldeles rigtigt, han kunde lre de fleste Andre hvorledes de skulde forstaae deres Rolle, men selv bre han den ikke; ved Hamlet har jeg Fornemmelsen af at hre et godt Foredrag af Rollen, men Hamlet selv er det ikke; i Nei er Hedt aldeles en blaceret Student, en hist uelskvrdig Elsker. Jeg sagde ogsaa forleden til Fru Heiberg at hun skulde i Stykkets Slutning tage Klokkeren, thi det var det eneste sandsynlige. I Qvindens Vaaben,2518 forekommer det mig at han aldeles galt har opfattet Rollen og hele Tiden spiller for et Publicum; i det nyeste originale Arbeide for ti Aar siden ,2519 (man siger det er af Saint Aubin) har jeg endnu ikke seet ham; Flere ere nu, med Hensyn til Hedt, ganske af min Mening, men mueligt bliver han en stor komisk Skuespiller, tragisk bliver han ikke! - Nu lever og rrer Byen sig i Forberedelserne til et stort Kunstner-Carneval2520 paa 1800 Personer, i Casino, nste Torsdag [, Brev] ; der komme Transperant i alle Vinduer, fleredanske Optoge, jeg skal senere, naar Festen har vret, fortlle Dem herom. - Vinter have vi da slet ikke kjendt iaar, fr nu lidt, sidst i Februar og i disse Dage i Martz; Storken var her alt i Januar og Stren i Februar; Solen er saa varm i min Stue at jeg nu i en Maaned kun har i Kakkelovnen Morgen og Aften. - Jeg har skrevet flere Historier ,2521 det vil sige smaa Stykker, som slutte sig til Eventyrene, eet af disse Svanereden staaer som Feulleton i Berlings Tidende2522 for et Par Uger tilbage, sg den og ls den! - I Fdrelandet, omtrent fra samme Tid, staaer et andet Stykke af mig: Om Aartusinder .2523 Tidt naar jeg gaaer paa Gaden, seer jeg en rask Scadet, der hilser saa venligt; jeg trykker ham i Haanden og tnker paa Dem, gid De var i mit Sted, thi jeg veed hvor lykkelig De vilde vre derved, det er Henny , han har vistnok, siden De saae ham forandret sig en Deel, maaskee var han smukkere, som Barn, jeg veed ikke, men han har faaet noget ganske interesant, noget der vil udvikle sig til Bestemthed, som dog de milde ine mildner; Deres Moder ligner han lidt; der er noget srdeles flinkt ved hele Personen! Jrgen synes mig seer bedre ud end fr, forstaae mig ret, jeg mener derved ikke at han tidligere ikke saa godt ud; han klder sig bedre! vilde Fru Hald2524 sige. Peter har det samme runde, brune, milde Ansigt; De vil ikke see Forandring der. Worsaae2525 er endnu ikke vendt tilbage og Grimur seer jeg kun paa Restauration; og jeg er borte fr han kommer til den sidste Ret. - Da jeg i Dag tilfldigviis hos Collins sagde at jeg skrev Dem til, fulgte Ingeborg mig ud og bad mig, paalagte mig, at hilse Dem fra hende ret hjerteligt! - Foruden fra Longfelow har jeg fra en anden Amerikaner Bayard Taylor2526 faaet dennes Views a-foot or Europe seen with knapsack and stafe, kjender De samme? Frken Bremer har da allerede flere Maaneder vret i Sverrig, men jeg har intet Brev faaet fra hende; Ingen i Danmark har hrt et Ord; det er ganske forunderligt! De veed da at Jenny Lind har giftet sig i Amerika med en ung Jde Goldschmidt2527 fra Altona! han er nok en 23 Aar, altsaa henved en ti Aar yngere end hun; Gade har kjendt ham da han som Dreng nsten, var ved Conservatoriet i Leipzig; han er rimeligviis meget smuk. Gid de maa leve lykkeligt! Fra Fru rsted og Mathilde har jeg Hilsener, de fltte nu snart ud af den gamle Leilighed i Studiestrdet,2528 og skulle hen i Violstrde hos Tryde; Mathilde informerer Fru Pechlin2529 i Dansk; rsteds samlede Skrifter slutter nu med 9de Deel, der indeholder hans Biographie skrevet af Hauch. Med Adler2530 gaaer det daarligt, det er en Ynk at see ham og hre ham; han kan nsten ikke tale, det er meget svrt at forstaae ham. - Maleren Storch2531) fra Mnchen, ivrigt vor Landsmand, skal i disse Dage gjre mit Billed, jeg troer det er til en bayrisk Prinds. - Weyses Ludlams Hule2532 gives stadigt for fuldt Huus; jeg kunde unde at Weyse havde levet og seet det, thi han fandt nok i sin Tid kun tomme Bnke ved dette sit Vrk. Skuespiller Nielsen2533 skal nu have faaet sin Afsked underskrevet af Cultusministeren, saa faae vi da ikke i mange Tider Tragedier af Schackspear og ehlenschlger. Bournonville kommer i disse Dage med sin store ny Ballet Glaspaladset i London;2534 det vil tage sig srt ud, at de dandse og springe der til Udstillingen, men det tager sig nok ud! - See nu har jeg rystet alle de Nyheder og Gammelheder af Posen jeg havde, er der nu ikke stort ved det Hele, saa er Skylden ikke min! dog jeg har endnu lidt mere! Lvenskjold2535 komponerer en stor Opera Turandot, Texten af Hr Nyegaard; Chiewitz2536 skriver en Roman Japhet, som sger sig en Kone. Baron Pechlin2537 har givet sine samlede Digte ud, og et Par anonyme Forfattere2538 have givet Tragedierne Saul og Ahaman etc. saa at De seer det unge Grnne trives, og naar De kommer hjem har De en heel ny dansk Litteratur at stte Dem ind i. En smuk Oversttelse af Dante har den unge Moelbech leveret og desuden en lyrisk Digtsamling: Dmring. Fra Norge er kommet et stort Bind Norske Eventyr ,2539 men det er baade tydske, danske og franske mellem hverandre. - Send Hilsener til mine amerikanske Venner og Veninder, og glem ikke Broderen N 3, om sig saa tr nvne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost