Dato: 11. marts 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 11 Marts 1852

Kjre Ven!

Det er mange Uger siden jeg skrev mit frste Brev til Dem angaaende "Hyldemoer", jeg har senere skrevet flere, som Hr Delbanco har besrget og desuden gjennem ham paa det inderligste bedet Dem om et Svar. De gaaer ikke ind paa at udgive Hyldemoer og en fem a sex nye Historier i eet Bind, dette bliver for tyndt et Hefte, De vil vente til samme kan blive noget strre, dette kan jeg forstaae og De veed bedst hvad der er det Rigtige. Men nu er Sagen denne. Fra Theaterdirecteuren i Mnchen fik jeg et Brev for snart 6 Uger siden, han nsker at bringe "Hyldemoer" der paa Scenen, noget jeg naturligviis er glad ved og han beder mig om en tydsk Oversttelse helst, i Mangel deraf, den danske Original, jeg svarede ham strax at jeg havde bedet Dem skaffe en tydsk Oversttelse og saa snart jeg erholdt samme, skulde han faae den. Nu har jeg slet intet hrt fra Dem, jeg har skrevet og bedet Delbanco skrive til Dem derom og hver Dag i de sidste fjorten Dage lbet til ham for at hre om der dog ikke var nogen Besked, men der er aldeles Ingen, fra Mnchen har jeg igjen faaet en ny Paamindelse, det er som om jeg var ligegyldig for Sagen og derfor sk;river jeg i Dag til Dem, kjre Ven, med den indstndige Bn snarest at underrette mig om hvad der er skeet, eller rettere at give mig et Svar paa hvad jeg her tydeligt vil fremstte. "Hyldemoer" vil De jo altid kunde bruge i et tilkommende Hefte af mine samlede Skrifter, jeg forlanger aldeles intet Honorar for dette engang trykte Arbeide, men beder Dem kun om De snarest vil lade den overstte og give mig en Afskrift af Oversttelsen; saa kan De lade Stykket selv udkomme naar De vil, det er jo et lille Arbeide. Tidligere skrev jeg at jeg nskede at det kom i Dr Leos Hnder, er det allerede der, og han gjr noget ved det, saa lad det blive, men er det ikke Tilfldet, da beder jeg Dem heller at give Oversttelsen til Zeise eller en anden dygtig Mand; thi dersom De har lst hvad Dr Leo nyligt har skrevet om mig, indseer De nok at jeg nsker at vre ham saa fjern, som mueligt. I Novellen Zeitung 1852 N 6 staaer en Feulleton af Hr Doctoren "Charactere aus meiner schandinavischen Mappe", hvor jeg legemlig og aandelig saaledes er fremstillet, som jeg kan forstaae han kunde opfatte mig og ogsaa spge over i mundtlig Samtale, men som jeg idetmindste aldrig kunde lade trykke, var jeg i hans Sted. - Det er mildest talt uvenligt, og det har bedrvet mig; det er altid tungt at see sig ilde behandlet af Folk man har Godhed for. Hvad Dr: Leo har skrevet om Frken Bremer, er heller ikke smukt. - Mine Venner i Kjbenhavn udtale sig haardt imod ham for hans Adfrd. - Jeg vilde ikke og skal ikke handle mod ham, som han har handlet mod mig. - Dog det er kun til Dem jeg siger Alt dette, De vil selv lse Artikelen og vist tilstaae at jeg ikke kan tage det mildere end jeg gjr. - Altsaa, helst en anden Overstter, uagtet han vilde vre een af de bedste. - Hos Reitzel udkommer til Paaskenet Hefte Historier, dem jeg saalnge har talt til Dem om, jeg skal sende Dem Udhngs Ark og vil intet Honorar have, det tilkommer mig frst naar jeg nu sender Dem engang Manuskript der kan oversttes, trykkes og udkomme samme Dag, som den danske Original. - Vil De benytte de kommende Historier, skal Arkene sendes, som De sendte mig tidt mangen smuk Bog. Tak for "Thorvaldsen". - Tag Dem nu af Oversttelsen til "Hyldemoer" og giv mig Beskeed med een af de frst afgaaende Poste. I Begyndelsen af Mai tnker jeg at gaae til Mnchen. - Hils Deres Frue og Svigerfader!, vr nu saa elskvrdig at vise mig lidt Venskab i mit Andragende, Hyldemoers Besrgelse til Deres Afbenyttelse, hvorved jeg faaer et tydsk Exemplar, men frst og fremmest et Par Ord herom.

venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus