Dato: 2. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Til Richard Bentley!

Kjbenhavn 2 Mai 1852.

Kjre Ven!

Foraaret kommer og jeg tnker paa at gjre en lille Reise til Udlandet, nemlig til Mnchen hvor man paa det kongelige Theater vil opfre mit sidste Drama = Hyldemoer, jeg bliver to Maaneder borte, men alle Breve, under min sdvanlige Adresse til Kjbenhavn ville blive sendt mig. Fr Afreisen maa jeg sende Dem Hilsen og Haandtryk, thi heller ikke endnu i dette Aar kommer jeg til det kjre Engeland, men vel et andet. Kan De give mig Oplysning om hvem en Hubert Smith er? Han har nu to Gange indbudt mig til at komme og blive nogen Tid hos sig i Engeland, men jeg veed slet ikke hvem Manden er. Jeg har i den sidste Tid udgivet et lille Bind "Historier", der herhjemme ere blevne optagne med srdeles Bifald og ere gaaede overordenlig godt af; da disse ganske kunne stille sig ved Siden af mine Eventyr, og jeg adspredt, som Feuletton har omtrent ligesaa mange, vilde jeg lade dem tilsammen, vistnok en 8 Ark, gjengive paa Engelsk, dersom De til / kommende Juletid troer at De kunde finde Lsere i Engeland; de ere endnu ikke oversatte i noget Sprog, men som sagt her hjemme nyeligt trykt. [overstr: og] De hre til mine bedstmodtagne Skrifter. Naar jeg faaer Deres Svar herpaa, glder De mig vel med at opgive mig Resultatet af I Sverrig.

Tidt er De og Deres og Deres Kreds i min Tanke og hvilken Glde vil det ikke vre for mig, naar jeg engang gjenseer Dem i det prgtige Sewen Oaks. - Mine hjerteligste Hilsener, mine bedste nsker for Dem.

Deres trofaste

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 158-59)