Dato: 6. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 6 Mai 1852

Kjre Hr Zeise!

Hjertelig glad Blev jeg ved at modtage Brev fra Dem og vide at "Hyldemoer" var i Deres Beskyttelse. Jeg veed at De med Kjrlighed og Dygtighed gjengiver Originalen. Allerede i Slutningen af forrige Aar bad jeg Hr Lorck om at dette Arbeide maatte komme frem, senere er jeg fra Theaterdirectionen i Mnchen ligesom ogsaa fra Weimar tilskyndet at sende denne dramatiske Digtning til Opfrelse, dersom jeg troede at den passede for den tydske Scene; dette troer jeg at den gjr og naar den nu gjengives - af Dem? saa faaer den i Oversttelse en digterisk Beaandelse. Men det er om at gjre at faae den snart og jeg / beder Dem derfor at De saa hurtigt som mueligt faaer det istand; jeg reiser nemlig fra Kjbenhavn den 16 Mai og gaaer lige til Weimar hvor jeg jo gjerne, da jeg bliver der i hele 14 Dage, vilde gjennem Lorck modtage Manuskriptet fra Dem, derpaa gaaer jeg i 14 Dage til Dresden og saa i een Fart til Munchen, hvor jeg ndvendigviis maatte have den med.

Hvad nu Deres rede Skrivelse og Forlangende angaaer, nemlig at faae Partituret:, for niagtig at, underlgge Ordene, da maa jeg sige Dem at der kun existerer eet eneste Partitur,der er Kasinos Eiendom, og der bruges det endnu denne Saisson ud, saa det ikke bliver mueligt at have det, men jeg haaber at De vil kunde undvre det, ved niagtigt at beholde samme Metrum / i hvert Vers og ligesom jeg at nvne Melodien, det vil da vre Vedkommende nok til at underlgge Ordene, eller paa de forskjellige Stder at komponere et og andet nyt. - Et Par af de smukkeste Melodier: foEx: "det gamle Trn - Langelandsk Vise og "Roselil" ere srskildte udkomne og disse bringer jeg Musikken med til Weimar og Munchen, dersom Stykket der kommer paa Scenen.

Ikke sandt, kjre Hr Zeise, De vil og kan jo nok lempe dem efter Bogen selv, blot niagtig flge det Versemaal jeg har givet. - Dersom det er srdeles ndvendigt at De personlig maa tale med mig om Eet og andet, da skal jeg lgge Udreisen over Altona:, men dersom det ligesaa godt kan skee gjennem Breve, da falder det bedre for mig at jeg ikke frst tager til Altona, men gaaer fra Kjbenhavn over Wismar lige ned til Weimar; - her i Kjbenhavn vil Brev / fra Dem trffe mig til den 15 Mai (inclusive) senere nsker jeg helst Brev til Weimar. jeg vil haabe at De allerede er i fuld Arbeide og at jeg altsaa snart har i Tydskland dette mit frste dramatiske Arbeide der. Tak for Deres Venskab og Godhed for mig og bring min venlige Hilsen til Deres Fader og Sster. - Paa Tilbageveien fra Udlandet glder jeg mig til at sige rkke Dem Haanden og takke "Goddag" i Deres Hjem og hjerteligt for den smukke Oversttelse

Deres hengivne H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus