Dato: 23. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Weimar 23 Mai 1852.

Kjre, kjre Fru Drewsen!

Fra Lbeck skrev jeg strax til Deres Fader, han har vel faaet Brevet og De ogsaa lst det. Veiret er fra det ieblik jeg betraadte Landjorden blevet til det meest sommerlige der kan tnkes, ja Varmen nsten generer mig !–Det er nu ogsaa deiligt Foraar i Danmark og De selv er i det gamle Hjem hos Mand og Brn, hils dem Alle, samt Deres egen Fader, Brdrene, min kjre Theodor ikke at forglemme. Jernbanen fra Lbeck gaaer ikke til Hamborg men til Bcken, hvor man alt er et godt Stykke inde paa Berlinerbanen, man kan saaledes med det frste Tog fra Lbeck samme Dag godt naae Halle, jeg gik imidlertid kun til Braunschweig den frste Dag, (dette siger jeg isr for Viggos forestaaende Reise); fra 12 til 5 om Eftermiddagen naaede jeg nste Dag Weimar, hvor Hoffmarskall Beaulieu, med sin hist nydelige, elskvrdige Kone modtog mig, jeg kjrte med til deres Hjem hvor jeg har maatte love at blive til Afreisen. – Arvestorhertugen fik jeg Dagen efter netop at see, jeg var hos ham paa Slottet, han fli i mine Arme, modtog mig saa uendelig hjertelig og forniet, han er en uendelig kjrlig Sjl, vi var sammen en Timestid og saa skiltes vi da han maatte til Berlin, hvor hans Sster, Prindsesse Carl [= kaldenavn, rigtige navn er Maria, g.m. Prins Carl af Preussen] feirer sit Slvbryllup, der er ogsaa Keiseren af Rusland, og en Mngde Fyrster blandt disse Prinds Frederik / af Hessen, hjemme fra. – Jeg har for hver Aften en god Fri-Plads i frste Etage i Theatret, Beaulieu er Theater-Intendant; jeg har seet Dronning "Margrethes Noveller", men gik allerede i anden Act bort, det var altfor slet naar man har seet Stykket i Kjbenhavn; Fru Heiberg, Phister, ja Alle [overstr: stode] staae uendeligt over disse Spillende her, i dette Stykke; iaften skal jeg hre Operaen Marthe med Musik af Flotow, den glder jeg mig meget til, da jeg aldrig har hrt den, og Stykket selv er interessant. – I Slutningen af Ugen kommer Keiserinden af Rusland her til og bliver hos den Storhertugelige 20 Familie, her vil da vistnok blive megen Festlighed og jeg tnker derfor strkt paa om en otte Dag at drage til det rolige Landliv i Maxen, men skriver De eller Nogen hjemme, da lad kun, til jeg giver Beskeed, alle Breve til mig gaae til Weimar post restante. – Jeg er overalt her blevet modtaget, som en kjrkommen gammel Ven. – Imorgen spiser jeg hos Jean Pouls frste Kjrlighed, en gammel Frue der boer i Wielands Huus; i hendes Daglig Stue er Oberon skrevet; min Barbeer har barberet Gthe, og fortller at han var saa srdeles bange for at blive skaaret, "jeg kan ikke taale at see mit Blod!" havde han sagt, hvor alle Poeter dog i det – Smaae ligne hverandre!

Weimar 26 Mai.

Et Par Dage er gaaet siden jeg skrev ovenstaaende, hjemme fra har jeg intet Brev faaet, derfor vil jeg slutte dette, faae det afsted og vente paa Hilsen igjen fra Hjemmet. I Sndags var jeg til Taffels hos den gamle Storhertug, hans Gemalinde, / der er en Sster til Keiseren af Rusland er en klog, histelskvrdig, gammel Dame, hun modtog mig saa hjerteligt. "Der ligge mange tunge Dage imellem, siden vi sidst saae hinanden" sagde hun, talte derpaa en Deel om den afdde Dronning Maria, Frederik VIs Enke, som hun i flere Aar har staaet i Brevvexling med, det sidste Brev fra hende fik hun i November forrige Aar. Jeg havde Plads mellem Overhovmesterinden og Prindsesse Anna af Sachsen. Idag har jeg besgt Liszt der boer udenfor Byen og lever sammen med Fyrstinde Wittgenstein, Forholdet forarger meget her i en lille Stad, som Weimar, men der siges dog srdeles meget godt om hende; de ville gjerne gifte sig, men da de begge ere Catoliker, og hun har forladt sin Mand, vil Paven ikke tillade det. – Hun har en Datter, en ung Prindsesse Wittgenstein der er 15 Aar og skal vre en velsignet klog og smuk Pige, men kommer ingen Steder, formedelst Moderens Forhold til Liszt, Moderen har imidlertid havdt en srdeles del, velgjrende Indflydelse paa ham; jeg fandt ham ogsaa hist elskvrdig og naturlig; paa Torsdag spiser jeg hos ham og gjr Frstindens Bekjendtskab. Liszt er Kapelmester her i Weimar men frer kun de Operaer an, som han synes om, saaledes erklrer han Wagner fra Dresden for Nutidens strste Componist og har paa fransk skrevet et Vrk over dennes to Operaer "Lohengrin" og "Tannhuser"; jeg har faaet samme af ham. – / Dersom De troer det kan fornie Jonna saa lad hende lse dette Brev, eller fortl hende lidt deraf; senere skal hun selv hre fra mig. Seer De Hartmann da fortl ham at jeg har talt med Liszt om "Ravnen", Texten interesserede ham og da han skattede al den Musik af Hartmann han kjendte, vilde han i Lbet af nste Aar see at bringe den til Opfrelse under sin Ledelse her i Weimar. – Med hver Dag tager Varmen til, det er en Hede, saa at jeg neppe kan gaae ud om Formiddagen, vil det blive ved, da seer det ilde ud med Springet ind i Italien, jeg holder det ikke ud og Viggo maaskee ikke heller, men saa blive vi deslngere i Schweitz, dog er det mueligt at nre sig, da er det min strste Lyst at lade ham see ind i det paradisiske Land. – Jeg sender her en Opskrift Dem eller Deres Mand, med Hensyn til Pas osv., og skal senere fra Maxen skrive niagtig Dagen jeg nsker at han tager fra Kjbenhavn og Dagen jeg venter ham i Leipzig, det bliver rimeligviis i Nrheden af 20 Juni, men, som sagt om det skal blive skrevet. Hils ham fra mig og Alle hjemme, Mand, Brn, Fader, Brdre og Svigerinder; jeg lnges meget efter at hre hvorledes Alt staaer til hjemme; [overstr: thi] De veed at paa Reise, udvider Dagene sig til Uger, saa rige ere de, saa at det allerede synes mig som var jeg lang lang Tid borte fra Dem.

Deres broderlige Ven

H. C. Andersen.

[I Marginen af Brevets sidste Side :] Brevet [Brev] til Mathilde rsted vil De forsegle og sende hende.–

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 537-40)