Dato: 29. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Lverdag Morgen den 29 Mai 1852.

Kjre, kjre Fru Drevsen!

Det var min Bestemmelse at forlade Weimar paa Mandag, da har jeg vret her henved 14 Dage, men mine Venner her holde paa mig, og nu kommer imorgen Keiserinden af Rusland, her bliver vistnok Fest paa Fest, man vil gjerne at jeg bliver her et Par Dage efter hendes Afreise og jeg har derfor lovet at blive til i Dag otte Dage; da at reise til Dresden og ud til Maxen, hvor jeg efter mit tidlige Arangement vilde blive 14 Dage, kommer mig nu lidt af Veien og jeg vil da kun kunde blive der en otte Dage, som er for lidt, naar det skal vre noget, saa [overstr: her] er jeg nsten tilsinds at opgive Reisen til Maxen, saa meget mere, som her i Weimar gaaer det Rygte at von Serre skal lide af en fix Idee i denne Varme, en Idee om Kalkovne og Gud veed hvad. – Fru Serre veed jeg venter mig med stor Hjertelighed, men jeg har for ieblikket mere Lyst til at naae Mnchen. – Endnu har jeg imidlertid intet Afbud sendt til Fru Serre, men det kan altid komme. –

Jeg skriver i Dag til Dem, for at sprge om Viggo vil komme til Leipzig til mig, saa flyve vi sammen afsted og / da vor Reise bliver omtrent 7 Uger, saa naae vi dog frst Kjbenhavn igjen sidst hen i Juli. –

Jeg nsker at Viggo reiser fra Kjbenhavn paa Lverdag, den 5 Juni; da gaaer, saa vidt jeg veed Dampskibet Lbeck til Lbeck, derfra gaaer han strax efter Ankomsten nste Dag til Magdeburg og Dagen efter til Leipzig; han kan ogsaa gjre den hele Reise i een Dag, fra Lbeck til Leipzig, men det bliver ham vist for anstrngende, skulde han nu ikke kunde komme afsted Lverdag, da gaaer Skirner fra Kjbenhavn Sndagmiddag og han vil kunde vre i Leipzig senest Tirsdag den 8de. - Dette er jo tydeligt! Jeg haaber, da det er ind i Juni Maaned, at det ikke kommer snderligt i Conflict med hans Lsning. – Jeg glder mig uudsigelig til at see ham det kjre Menneske, glder mig til at han skal see saa meget Nyt og Smukt og at jeg kan have Deel deri.–

Nu beder jeg Dem indstndig, ieblikkelig efter Modtagelsen af dette Brev – man siger her at det er i Kjbenhavn Tirsdagmorgen, – skrive mig til om Viggo afreiser Lverdag den 5 Juni eller Sndag den 6te; jeg skal paa Mandag otte Dage vre i Leipzig i Stadt Hamburg, hos Lorcks Svigerfader, (Nicolaistrase, / ved Nicolai-Kirke), skuldeTilfldet vre, det jeg neppe antager, at Viggo kom frst, allerede Sndagaften, da kan han vre ganske rolig og vente mig snarest Dagen efter; han kjender jo desuden Verten og tillige Carl Lorck. – Skulde nu, imod Forventning noget vre til Hinder for Afreisen, da skriv det – men som sagt med det allerfrste afgaaende Dampskib, og faae Brevet afleveret ved et paalideligt Bud, saa at jeg kan have det her Fredag, senest Lverdag i: "Veimar post restante". Viggos Pas har jeg opgivet Dem niagtig i mit forrige Brev, det viseres af Preusiske Minister og den steriske.–

Hils Deres Mand, Fader Brdre og Svigerinder, lad Viggo bringe mig et Par Breve fra Hjemmet; men som sagt jeg venter i Slutningen af Ugen et Par Ord fra Dem her i Weimar og haaber sikkert at modtage min kjre Viggo i Leipzig den 7de Juni.

Med broderligt Hjerte og Sind.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 541-43)