Dato: 30. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Weimar 30 Mai 1852

Kjre Ven!

Det var venligt af Dem at De strax sendte mig "Hyldemoer", jeg har gjennemlst den og jeg ligesom Theater-Intendanten finder den, paa et Par enkelte Udtryk nr, fortrffelig oversat; vil De forelbig, fra mig, takke Zeise, naar De skriver ham til, han har virkelig med Kjrlighed taget sig af dette Arbejde. - Jeg iler med at sende Dem det tilbage igjen, da jeg ikke veed om De strax vil begynde Trykningen. Jeg havde ogsaa tnk[t] mig - naturligviis det er min Tanke, som jeg beder Dem tage i Overveielse, - at De vilde strax trykke dette Par Ark og om De ikke lod dem komme ieblikkelig ud, de jo godt kunne ligge og vente til De fandt det for godt, jeg vilde jo naturligviis helst have et Par trykte Exemplarer, da disse lettest lade sig lse. - Her i Weimar er nu Saissonen strax til Ende, og Hr v. Beaulieu der er Theater-Intendant, sagde mig derfor at dersom Stykket snart blev trykt, da vilde han helst have et saadant Exemplar og ikke et skrevet. - Jeg sender Dem nu det Hele og De tager Sagen i Overveielse. - Imidlertid vilde jeg dog gjerne have en Afskrift med til Mnchen, og beder Dem besrge mig denne til jeg kommer til Leipzig.

Jeg bliver endnu hele denne Uge i Weimar, og da det er langt over den Tid jeg havde bestemt, saa opgiver jeg Reisen til Dresden og Fru Serre; jeg kommer saaledes ganske vist Sndag den 6 Juni eller senest Mandag den 7 Juni til Leipzig, bliver der en Dag eller to, ventende paa den unge Drevsen der kommer fra Kjbenhavn og gjr Reisen med mig til Mnchen og Schweitz. Ikke sandt, De vil til paa Sndag den 6 Juni have en lselig Afskrift til mig af "Hyldemoer", og da kunde sige mig Deres Bestemmelse med Trykning eller ikke Trykning af Stykket.

Hvad "Historier" angaaer, da veed jeg ikke om De nu vil beholde denne Tittel, om De tager Hyldemoer med eller ikke, thi da maa vi vel tnke over et andet Navn. Jeg reenskriver paa den utrykte Historie, som De faaer: "Hun duede ikke", denne og en mindre, (ny), "Om Aartusinder" skal jeg begge bringe Dem i Manuskript; iler det derimod srdeles, da skriv et Par Ord og Dagen efter skal jeg sende samme med Posten, i Dag mangler jeg endnu Slutningen af den lngste i Afskrivningen.

Altsaa Sndag eller Mandag har De mig med mine "Historier", og jeg faaer en Hyldemoer i Afskrift og maaskee Lfte om snarlig at see den trykt.

I en Efterskrift af Deres Brev udtaler De den Idee at give "I Sverrig", "Bazaren" etc. en Pendant til Mrchen i Miniatur Udgave, det lod sig vist gjre, dersom jeg forstaaer Dem ret - thi Meningen er jo ikke, at De, i det nye Hefte hvori disse sidste Historier og maaskee ogsaa Hyldemoer kommer, vil optage ldre Ting der hrer til andre Hefter i de samlede Skrifter, det gaaer ikke.

Men ypperligt passede det, - efter at dette sidste nye Hefte var udkommet, at vi tog Historierne af dette og de lignende der staae i "I Sverrig", og i Bazaren og kaldte dem "Samlede Historier af H. C. Andersen" Pendant til Eventyr Udgaven. Jeg skal hos Dem selv, og med Dem selv gjre Udvalget, Sammenstillingen og det vil altid kunde blive en Bog meer end doppelt saa stor som Billedbog uden Billeder, miniatur-udgaven. Ideen er prgtig! den realiseres naar vi sees! - Hils Deres Kone og Svigerfader. Skulde den unge Hr Drewsen, der var med mig ifjor, komme fr jeg, hvilket dog neppe bliver Tilfldet, da srger Deres Svigerfader for ham, han er min Gjst.

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen.

ST Hr Boghandler Carl B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus