Dato: 18. juni 1852
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

252. Fra Henriette Collin.

Fredag [18.Juni 1852].

Kjre Andersen I Deres Brev til Edvard nsker De at og saa jeg vil stte nogle Ord sammen til Dem, og da jeg, efter hvad onde Tunger paastaa, netop har min force i at stte Ord sammensaa falder det mig naturligviis saare let at flge Deres Opfordring, saameget mere da jeg dog havde isinde at fremstille mig for Dem med en lille BnSeer De, kjre Andersen den Kunst at stte Ord sammen, den forstaaer nu omstunder omtrent Enhvr, men at stte indholdsrige Ord sammen i skjnne velklingende Riim, den Kunst forstaaer De og til den er det jeg i dag fremstiller mig som Beiler

Frst i August skal Emil nei saaledes var det ikkefrst i August skal Christy Holenberg have Bryllup og da jeg veed De holder meget af det Pigebarn saa gjr De hende vist den Glde at skrive en lille ViseBryllupet skal holdes i Ermelundshuset, NB de skal frst vies i Gjentofte Kirke Og den 10de August som er vores (det vil sige Edvards og min) Bryllupsdag er forelbig bestemt til ogsaa at blive deres (det vil sige Christys og Emils) Bliv nu ikke vred kjre Andersen fordi jeg forflger Dem over S og salten Vove, men De finder vel nok en ledig Regnveirs Time som De kan spendere paa mit nske

Da De jevnlig hre fra Amaliegade saa veed De jo at Alt er ved det Gamle herhjemme, kun gjr det mig ondt at maatte sige at vores sde Ingeborg tidt seer lidende og bekymret udAngst for Einars Examen er upaatvivlelig Grunden. Gid det dog maatte gaa saavel Ham som Hjalmar godt!

den 30. Juni.

Mange Dage, for ikke at sige Uger ere forlbne siden jeg begyndte mit Brev til Dem kjre Andersen og af 1000 forskellige Grunde fortstter jeg det frst nu, Fra Edvard har De siden den Tid hrt i Ingeborgs Brev og at Hjalmar og Einar begge have faaet haud vil De vel ogsaa have erfaret Det er visselig ingen Sorg, men det er dog en af de Begivenheder der fremkalde saa megen Misstemning i Familien og jeg skal ikke ngte at min Deeltagelse her, mere gjlder Forldrene og den elskede gamle Bedstefader, end de unge Mennesker.

Jeg har i forrige Uge vret med Edvard paa Lerchenborg og ret gldet mig ved at see et saadant rigtig prgtigt Herresde, med unge Grever og gamle Comtesser med stive Buegange og Tjner bag Stolen, jeg holder meget af for Een Nat at ligge i Tronseng og blive hntet i Vienervogn med 4 Heste. Hvordan mon jeg vilde blive tilmode naar jeg engang som De, skulde sidde ved en Konges hire Haand og hre smukke Ting af ham, ja De er rigtignok en bermt Mand Andersen og jeg begriber i dette ieblik slet ikke hvorfra jeg undertiden har faaet Mod, for ikke at sige Dumdristighed, til at behandle Dem med saa ligefrem Hensynslshed og tilbage kalder herved hitidelig enhvr mindre rbdig Yttring om og til Dem! ...

Jeg har intet Nyt at fortlle Dem, Aviserne indeholde for strstedelen Beretninger om Kongens og Gemalindes Reise om jublende Folkemasser om 9-dobbelte Hurraer om dybt flte Ord og taarequalt Rst om den folkelige Konge, om Asyler og Hie og Brn som blive opkaldte og saa fremdeles.

Der er udkommet en Stemme fra Folket Et Forsvars Skrift for Kongens gteskab, eller rettere sagt et Udfald mod det Parti som paa enhvr Maade sger at forhindre hendes magelse Trngen sig frem Den gamle fr saa rbare Berlingske prostituere sig rgelmssig en Gang om Dagen ved sine svulstige begeistrede Beretninger om den Jubel hvormed det hie Par blive modtagne overalt i Jylland Der er megen Indignation her over hos Abonenterne og en stor Deel skal vre blevne enige om at sige Bladet af, det var i Grunden en ret passende DemonstrationKjbenhavnsposten har gjort uhyre Lykke ved en skrap Artikel hvori der siges at den Begeistring hvormed Kongen modtages overalt visselig er aldeles i sin Ord[en] og i Sandhed udgaaet fra et taknemligt Folkmen der befinder sig i hans Flge en Person som er den danske Nation aldeles [uved]kommende.

Jeg skrev i Begyndelsen af mit Brev at Bryllupet skulde vre den 10de Augusta men det kan af Familiegrunde ikke blive den Dag saa at den ypperlige Anledning til ogsaa at besynge os og vort 16 aarige gteskab nu gaar tabt ! rimeligvis bliver det den 9de og

saafremt De vil opfylde min Bn saa faaer jeg jo nok Visen saa betids at jeg kan faa den trykt, ikke sandt?

... Mutter og Kristian hilser Dem meget ....

Farvel kjre Andersen, Edvard siger hils saa uhyre fra mig, jeg tnker tidt paa Dem og savner Dem Siig Viggo at jeg bliver ganske veemodig naar jeg tnker paa al den Fryd der endnu vnter ham og hils Ham fra Deres altid hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost