Dato: September 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Kjbenhavn September 1852.

Kjre Ven!

Tak for Deres hjertelige Brev; det gjorde mit Hjerte saa vel, at see mig erindret af mine Kjre. - Gid at vi, snart maatte mdes! men for iaar er nu Reiselivet for mig tilende. Jeg har fra Foraarets Tid vret ude, besgt Norditalien og Schweits, opholdt mig nogen Tid i Weimar og Mnchen, hvor Kongen af Bayern viiste mig megen Naade. - Det er imidlertid snart to Maaneder siden at jeg igjen kom her til Danmark, men jeg blev paa Landet hos mine danske Venner og strax ved min Ankomst til Kjbenhavn, havde Enkedronningen den Naade at indbyde mig nogle Dage til Sorgenfri; det Lystslot hvor jeg ofte [overstr: Christian den ottende] saae og talte fr med den afdde Konge. - Med en Slags Veemod, kan De tnke gik jeg om derude i den stille Skov-Eensomhed, der alt har Efteraarets Prg; jeg holdt personligt, veed De, saa meget af Christian den Ottende, der viiste mig stor Deeltagelse. / Nu er jeg igjen i min lille Stue og herfra flyver mit Brev med Hilsen og Tak til Dem. - Malerinden Fru Jerichau er srdeles tilfreds med sit Ophold i London; hun sagde mig at hun havde gldet sig meget ved at gjre Deres Bekjendtskab; Deres Ansigt havde interesseret hende, som Kunstnerinde, saa meget, kun beklagede hun at hendes Ophold havde vret for kort til at gjentage Besget. De kan tro at det er en ganske prgtig Personlighed, en hist elskvrdig Quinde, som hun er Kunstnerinde af frste Rang. -

Jeg har tidligere skrevet Dem til om en her paa dansk allerede udkommet, meget lst Samling af mine nyeste "Historier", der er aldeles ukjendte i Engeland, jeg har ogsaa et Par i Manuskript, og det kunde paa engelsk tilsammen blive et Bind saa stort som Deres Udgave af "I Sverrig"; [overstr: troer De ikke] vil De have denne Samling, da skal jeg med Hr. Lohmeyer, i det jeg selv / fr De faar det, nie vil gjennem see Manuskriptet, lade besrge snarest et [overstr: engelsk Udgave] saadant paa engelsk! - Giv mig snart Beskeed herom. Har De derimod Lyst til at benytte disse Historier, hvor af jeg jo kan sende Dem strax een eller to, til Deres Miscellany, da overlader jeg det ganske til Dem.

[Overstr: Et andet, rigtignok]

Af danske Anmeldelser seer jeg at den engelske Oversttelse af vor danske Goldschmidts Roman "en Jde", jeg troer oversat af Mary Howitt, har i meget kort Tid i London oplevet at 20 000 Exemplarer er solgt! Det er mig ganske underligt. Men det maa jo vre saa. Hvad har isr kunnet bevirke dette. Skriv mig et Par Ord derom. -

Da nu over et Aar er gaaet siden "I Sverrig" udkom paa Deres Forlag, [overstr: og jeg endnu ikke med Hr Lohmeyer har afgjort] tillader jeg mig at bede Dem opgive mig hvad gldeligt Resultat der kan vre for mig, med / Hensyn til Honorar. Baron Hambro vil modtage det, naar De giver ham Beskeed. Derom hrer jeg jo snarest fra Dem og isr skal det glde mig om De anseer at mine Historier, der ikke staaer tilbage for mine Eventyr, vil vre Dem velkomne. - Vor Industri-Udstilling bliver flittigt besgt; [overstr: af] og her er i dette Efteraar en saadan Mngde af Reisende at alle Hoteller ere overfyldte; Sundet vrimler med Skibe, som var man paa Themsen og det ene Dampskib jager forbi efter det andet. Mange hjertelige Hilsener til Dem og Deres.

Deres hengivne Ven

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 161-64, 168-71)