Dato: Oktober 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Olivier von Beaulieu-Marconnay
Sprog: dansk, tysk.

Kjreste Ven!

Jeg kom ikke til Kreuznach, og det fortryder mig [!] nu meget; men jeg havde i Italien og Schweitz lidt utroligt af Heden. Jeg naaede Frankfurt og vilde derfra gjre Dem et Besg; men noget Tilfldigt der afficerede mig, og det at min Reisekammerat nskede saa meget, at vi uden nogen videre Ophold jog hjemad, gjorde, at jeg fli piilsnart hjem, hvor jeg blev nogle Dage i Kjbenhavn og har senere tilbragt Dagene paa en Falster, hvor jeg dagligt bader i stersen. Luften er nu kold nok, altfor kold; Rnnebr, Asters og Georginer forkynde, at det lakker mod Enden; dog for mig har den vret riig og deiligt. Tak for de hjemlige Dage jeg nd hos Dem i det kjre Weimar, bring min Hilsen og Tak til Deres velsignede Kone og til de Venner og Veninder, jeg har i Deres Omgivelse. Gud veed naar vi sees igjen; med Efteraarets Lvfald faaer jeg altid Lvfalds Ideer, det er [overstr: altid] for mig, som om alle Kjre ude, ogsaa vilde og maatte falde fra, som om det seneste Mde ogsaa var det sidste. Jeg har en lignende Fornemmelse med Italien; det er som om jeg havde sagt Farvel til [overstr: Italien] det, som! skulde jeg aldrig komme mere til mit Improvisator-Land. [overstr: Uagtet jeg der, denne Gang var meget / betaget af den strke Varme, gjorte Landet et deiligt Indtryk opaa mig; vel har jeg fr besgt Milanos Dom, men det var som mdte den rigere og mere eventyrlig fre, end fr Serne i Norditalien var saa uudtaleligt deilige, Sligt males ikke og beskrives ikke.]

I fem Aar havde jeg ikke vret i Weimar, fem alvorsfulde, tunge Aar, fra hvilke der endnu gaaer Blgegang, selv gjennem Hjerterne [overstr: ligge der imellem]! [overstr: hvad mon de kommende bringe] Naar seer jeg Weimar igjen? - Giv mig en Plads i Deres Hjerte, og skulde min "Hyldebusk" fste Rod paa Weimars Scene, eller rettere, maaskee, som Blomst lgges ind i Repertoiret der til Erindring om mig, selvom Blomsten ligger vissen der, saa lad mig hre derom. Dr. Liszt har fra Hartmann faaet noget fortrffelig dansk Musik, mon denne kommer til at lyde derude? Der er Hjerte-Slag og Tanke i de Melodier! "Liden Kirsten" er meest eiendommeligt nordisk, men Ravnen er vel den, som ude bedst forstaaes. - Og nu, lev vel! Hils Kone og Brn, om de Smaa huske mig endnu!

[overstr: i Flavius Tanker er jeg vel ganske hvidsket ud.]

Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 694-95)

Kopenhagen, Herbst 1852

Liebster Freund!

Ich kam nicht nach Kreuznach und das verdriet mich jetzt; aber ich hatte in Italien und in der Schweitz unglaublich von der Hitze zu leiden. ich erreichte Frankfurt und wollte Ihnen von dort aus meinen Besuch machen, aber etwas Zuflliges afficirte mich und ar, da mein Reisekamerad ohne irgend welchen Aufenthaltnach Hausen zu reisen wnschte. Daher kam es, da ich pfeilschnell heimkehrte und einige Tage in Kopenhagen blieb. Die letzten Tage habe ich jetzt auf der Insel Falster Zugebracht, wo ich tglich in der Ostsee bade. Die Luft ist kalt genug, zu kalt; Vogelbeeren, Aster und Georginen verknden, da der Sommer zu Ende geht, doch fr mich ist dieser reich und herrlich gewesen. Tausend Dank fr die heimischen Tage, die ich bei Ihnen in dem lieben Weimar genossen! Bringen Sie meinen Gru und Dank Ihrer liebenswrdigen Frau und den Freunden und Freundinnen, die ich in Ihrer Umgebung habe. Gott mag wissen, wann wir uns wiedersehen! Mit dem Laubfall des Herbstes bekomme ich stets Laubfall-Ideen; es ist mir immer, als ob alle Theuren drauen nun auch abfallen wrden, als ob die jngste Begegnung auch die letzte sei. Ich habe hnliche Gefhle mit Rcksicht auf Italien; es ist mir, als ob ich demselben fr immer Lebewohl gesagt htte, als ob ich nie mehr nach meinem "Improvisatorlande" kme.

Seit fnf Jahren bin ich nicht in Weimar gewesen, seit fnf ernsten schweren Jahren, aus welchen noch immer Wogengnge selbst durch die Herzen gehen! Wann sehe ich Weimar wieder? - Geben Sie mir einen Platz in Ihrem Herzen und wurde mein "Fliederbusch" Wurzeln auf Weimars Bhne schlagen oder richtiger vielleicht: als Blume in das dortige Repertoire zur Erinnerung an mich gelegt werden; selbst wenn die Blume dort verwelkt, dann lassen Sie mich davon hren. Dr. Liszt hat von Hartmann einige vortreffliche Musicknummern erhalten; ob diese drauen ertnen werden? Es liegen Herzschlge und Gedanken in diesen Melodien! "Klein-Kirsten" ist am eigenthmlichsten nordisch, aber "der Rabe" ist wohl diejenige Oper, die am besten verstanden werden drfte. - Und nun leben Sie wohl! Gren Sie Frau und Kinder, wenn sich die Kleinen noch erinnern knnen

Ihres ergebenen

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter