Dato: 8. april 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 8 April 1853

Kjre Ven!

tak for Deres Brev og for Subscriptions Planen, der fulgte med; gid at denne nye Udgave ret maatte gaae af. Med Hensyn til Indholdets Orden har jeg Intet at bemrke, De kan godt begynde med Eventyrene og ende med "Das Mhrchen meines Leben", kun synes jeg, at de forskjellige Bind blive saa ulige i Tykkelse, saaledes vil jo "O.Z.", see skrkkelig tynd ud ved Siden af f. Ex: frste Bind og ottende Bind; gaaer det an? Selv for Udseendets Skyld? De dramatiske Stykker og "Digtene" blive jo et ganske mgtigt Bind og det endnu mere da jeg har den srdeles Bn til Dem, at De i samme endelig maa optage "Hyldemoer" og endnu et lille Lystspil, som jeg vil opgive mig som Forfatter til, naar De vil lade det overstte og give Plads i samme Bind, ellers maa det ikke nvne mig som Forfatter, det er nemlig "Den nye Barselstue", der, som De nok veed, her i Kjbenhavn har gjort stor Lykke. Jeg har givet Delbanco et Exemplar til Dem og det afgaaer nok i Dag med Bogpakken, saa De vistnok, ikke lnge efter dette mit Brev, modtager samme.

I omtalte Pakke ligger et engelsk Exemplar af mine Historier, bestemt, som De seer skrevet fori, til Arvestorhertugen af Weimar, er De ikke nok saa god paa det hurtigste at sende det til ham. - Hvad ivrigt Den nye Barselstue angaaer, da troer jeg at den egner sig for ethvert Theater, og jeg beder Dem at jeg maa fa ae et Par Udhngs Ark af den, men, som De ikke skal sende til Kjbenhavn, men andetsteds, som jeg nrmere skal tillade mig at opgive. Jeg holder srdeles paa det nskes Opfyldelse at Hyldemoer og Barselstuen kommer i den ny samlede Udgave, men betnk om de enkelte Bind ikke kunde hvad hvert enkelts Indhold angaaer, bringes mere til udvortes Lighed i Strrelse.

Hvad "Historierne" angaaer, da vil jeg gjre Dem opmrksom paa at i "Deutscher Musenalmanach, herausgegeben von Christian Schad. Wrzburg, 1853." staaer af mig endnu een lille Historie, Side 31. "Der alte Leichenstein", som De kunde tage med. Mellem "Digtene" troer jeg der burde optages idet mindste de to jeg har skrevet ved Oehlenschlgers og ved 0rsteds Dd, disse skal jeg - om De vil - sende gjennem Delbanco. De sprger mig om der ikke kommer en dansk samlet Udgave, og jeg maa svare, at det er aldeles svvende. Reitzel har Lyst der til, isr da flere af mine Skrifter nu ere ganske udsolgte, men det kommer aldrig til nogen Afgjrelse, da han, som De veed, er ddelig syg. - Af Eventyrene har han imidlertid saa godt som aldeles udsolgt de 3000 illustrerede Exemplarer og nsker et nyt Oplag paa 4000 Exemplarer, saa at De seer disse gaae godt af. - Jeg lnges meget efter at faae nogle af de tydske Blade hvori mine Historier ere blevne omtalte, thi - da jeg hverken. er i "Athenum" eller i "Studenterforeningen" seer jeg aldrig nogen fremmet Avis; jeg havde haabet at jeg med Gades erholdt fra Dem, kjre Ven, en heel Pakke Blade, men det blev ved Haabet. Tnk imidlertid paa mig, og lad Tanken bre Frugter. I denne nye samlede Udgave kunde De jo stte mit Portrt, De fik eet af mig, som Maleren vilde hjlpe lidt paa; nsker De derimod en god Daguerreotyp, da kan en saadan faaes i Kjbenhavn, og jeg skal strax stte mig.

Af Hauch kommer snart en ny Roman; Udstillingen er begyndt og der er blandt andet et interesant Stykke af Marstrand "Midsommerfesten i Lecksand", De kan lse om den i min Bog "I Sverrig", dernst er der et yndigt Billede af Plum, han der seilede med Galathea, det forestiller en gammel Moerlille, som sover og spilder Vlling i sit Skjd, mens foran tre smaa llinger staae paa Gulvet og gabe op efter Fden. - Vort Carneval hvor til jeg leverede alt det Sceniske og hvad der blev declameret, gik yperlig og bragte henved 3000 Rdlr i reen Indtgt til fattige Kunstneres Enker. Men nu slipper Papiret, altsaa lev vel! hils Deres Frue og Svigerfader, lad mig snart hre om det anonyme Stykkes Optagelse.

hjerteligst

H. C. Andersen.

[[ Marginen paa 4de Side]: N B. Endnu har jeg ikke hrt et Ord fra Mnchen hvorhen jo 3 Exemplarer sendtes af mine Historier.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus