Dato: 20. april 1853
Fra: C. A. Reitzel sen.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 20 April 1853.

Velbaarne Hr Professor H. C. Andersen, R af D. p. p.

Herved har jeg den Fornielse at tilstille Dem Betingelserne in duplo for Forlaget af "Eventyr", 2den illustrerede Udgave, samt en priisbillig Udgave af Deres samtlige Arbeider: A, Eventyr, 2den illustrerede Udgave,

1) Bemeldte Oplag trykkes i 2de forskjellige Udgaver, begge med Illustrationer, tilsammen med et Oplag af 4000 Explr.

2) Honoraret for dette Oplag faststtes til 1200 Rbd, der betales Dem i flgende Terminer: medio August d. A. 200 Rbd ultimo October d. A. 200 medio December d. A. 200 er 600 Rbd Resten 600 Rbd erlgges i Januar-Februar og Marts 1854, hver gang med 200 Rbd.

3) Trykningen paabegyndes ultimo Juli og fortsttes saa hurtigt, som Trykkeriet kan udfre den.

4) Der tilstaaes Dem 12 Fri=Exempl.

B, Samlede Skrifter, priisbillig Udgave.

a) Denne Udgave udgives overeensstemmende med den af Dem lagte Plan. Oplag 2000 Explr. Format, Tryk og Papir som den nyeste Udgave af, Skrifter af Forfatteren til "Enhverdagshistorie"; hver anden Maaned udgives en Levering eller to Bind.

b) Honoraret for den samlede Udgave faststtes til 1700 Rbd, hvilket udbetales ved hver Levering med et forholdsmssigt Belb.

c) Trykningen paabegyndes medio Septbr d. A. saaledes, at endnu forinden Nytaar 2 Leveringer eller 4 Bind kunne vre udkomne.

d) Det tillades mig som Forlgger af Deres samtlige Vrker, at tage srskilte Aftryk af "mit Livs Eventyr", 1000 Explr flere, end det for "Samlede Skrifter" fastsatte Antal Exemplarer, mod at honorere dette med 25 Rbd pr trykt Ark; dernst af Romanerne: "O. T." og "Kun en Spillemand" at tage 500 srskilte Aftryk af hver, mod at honorere disse med 10 Rbd pr trykt Ark. Udsalget af disse srskilte Aftryk finder frste Sted 4 Maaneder eller et Aar efter at Udgaven af Vrkerne er sluttet, eller naar jeg, som Forlgger vil lade dem udgaae.

e) Forfatteren erholder 12 Fri=Exemplarer.

Dersom Hr Professoren ingen videre Bemrkning har at gjre ved disse Bestemmelser, beder jeg Dem forsyne Gjenparten heraf med Deres Accept >: at De antager disse uden noget Forbehold, hvilken Gjenpart da leveres mig, medens Originalen forbliver i Deres Vrge.

Deres rbdigste

C A Reitzel.

Collin. Brevs. X, nr. 187.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret