Dato: 14. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 247. Fra H. C. Andersen.

Wilhelmsborg ved Aarhuus den 14 Juni 1853.

Min kjre ssterlige Veninde!

Men hvad er dog det! jeg hrer ikke et Ord fra Dem! i gamle Dage var altid et Brev fra Dem den frste Hilsen fra Hjemmet, den jeg ude modtog. - Gjennem Lieutenant Lund2555 har jeg hrt at De og Deres Broder, begge vare vel! hvor bliver da Brevduen? De har forvnt mig, at jeg derfor klager er Deres egen Skyld. - Fra Sor sendte jeg Dem en Skrivelse, den var stilet lige lukt ind i Clasens Have, er den ikke kommet der? - Jeg tog i Tirsdags2556 fra Ingemanns, kjrte lige til Kallundborg og gik i Blst og Se med Dampskibet Gerda

til Aarhuus. Om Natten var et Farti med mange Heste, der skulde til Holbeck Markede, lbet paa Grund i Fjorden, det maatte vi frst faae flot, vort Skib spndtes for, alle Seil bleve satte til paa det der stod paa Grund, og saa gik det, men vi kom en Time senere til Aarhuus, her ventede, ved Broen, Vognen fra Wilhelmsborg og over hie Banker og mellem Skove, hvor Hvidtjrnen blomstrer, som om den var oversneet, kom jeg her til, hvor her er venligt og smukt. - En kjn Dal med en lille Aae gaaer igjennem Haven, der i og for sig er halv Skov; fra mine Vinduer seer jeg ud over Skovhiderne lige til Aarhuusfjord. Forleden Dag var jeg derinde i Byen til en Dine hos Capitain Kjrulf,2557 hvor jeg traf Marineministeren Bille2558 og Lieutenant Lund, efter Bordet kjrte de med til Wilhelmsborg og drak Thee her. Med Lund talte jeg om Deres Broder og Dem og sendte Hilsener. Igaar var jeg een af disse lange Toure, som man altid maa gjre paa Landet, hvor det der er lngst borte findes meest seevrdigt, dog var det et Besg, som intereserede mig; det var hos Prsten Weisner,2559 hvem jeg har kjendt, som ung Student, han har giftet sig med en Baronesse Gldenkrone, en Sster til Kammerherren her, hendes gamle Moder2560 er i Provstegaarden hos hende. Da jeg gik i Slagelse-Skole kom jeg engang til Odense,2561 da saae jeg hende, hun var da en ung livlig Pige og forlovet med den bekjendte Grev Schulenborg,2562 hun har nu grebet bedre for sig, og lever som Prstekonen saa usigeligt lykkeligt; der var i hi Grad hyggeligt, nydeligt og godt i deres Hjem, og en Have saa smagfuld, med Canaler, smukke Grspletter hvor der grssede Gjdder, en nydelig lille Lund, et stort Taarn hvor fra man seer ud over Beltet. - I Gaarden selv var et godt Bibliothek, og stor Glde og Munterhed. Jeg lste med Flid min lille Historie: Alt paa sin rette Plads,2563 og det var virkeligt, som de to Personer i samme, den unge Baronesse og Prstesnnen, her fandt deres Originaler. De syntes meget lykkelige Mennesker. Den gamle Kammerherreinde,2564 fortalte at i hendes Gaard havde ogsaa Stamforldrenes Billede vret en Tid hngt paa Gangen og skudt paa af den unge Slgt, et Trk jeg har laant ellers fra en anden af vore frste Familier. Hjemtouren inat var ellers meget kold, regnende og stormende, saa at jeg i Dag er ganske hs, men det hres ikke gjennem Pennen. - Lad mig nu see at Deres Humeur har samme Farve, som dette Papir2565 og at De snart glder mig med Brev, dog jeg har en Flelse af at vore Breve ville krydse hinanden og at Deres alt er hos mig imorgen. Hils Broderen, og skriver De udi de tydske Lande da hils Deres Sster med, flyver Brev-Maagen over Havet, da et venligt god Dag til Henny.2566

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff

Adresse Hr Marine-Capitain Chr: Wulff

boer i Clasens Have udenfor sterport

ved Kjbenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost