Dato: 23. juni 1853
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 249. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 23: Juni 53.

Min kjre gode Andersen!

Tak for den nydelige lille lyserde Brevdue sidst fra Wilhelmsborg. De sagde mig ikke hvor jeg atter kunde sende Brev til Dem, men da det vist er Silkeborg De vil gjeste, skal dette modtage Dem der, paa det Sted, der staaer i min Phantasie som det smukkeste Punkt i vores lille Fdreland, efter Deres livlige Beskrivelse! Nok engang tak for dette lille Brev, der fandt mig efter Deres nske i et ligesaa rosenrdt humeur som Brevet, da jeg synes jeg har det saa dejligt i Sommer, i min stille uforstyrrede landlige Eensomhed, seende kun faa Mennesker, da alle mine Kjre svrme om som Bier paa forskjellige Steder; men jeg glder mig kan De troe, til de Alle vende hjem igjen, og dele noget af den indsamlede Honning med Systeren herhjemme; det er sjeldent jeg er den, der sidder stille, men det er ogsaa godt engang imellem.

Deres Brev var ret en varm yndig Sommerdag, den lille Beskrivelse af Livet i Provstegaarden interesserede mig, men Alt hvad De taler om faaer jo en hvis Poesie - hvr Steen De trder paa, bliver jo til en Blomst!

I Aften er det nu S: Hans-Aften, og der maae vre smukt ude rigtig paa Landet, med de gamle Skikke at brnde Blus og Sligt, jeg sidder jo her midt i min stille store Have og seer Intet deraf, men saa faaer jeg jo Deres Beretning om, hvad De har seet - og det er jo ligesaa godt, om ikke bedre! Skriv mig derfor snart til, jeg lnges efter Brev fra Dem, kjre Ven. Fra vore andre kjre Rejsende har vi Gud vre lovet gode Efterretninger, vores kjre elskede Dreng Henny havde vi Brev fra i Gaar fra Rnne paa Bornholm, hvor de rigtignok var kommet hen for en temmelig bedrvelig Aarsag Skyld, at en lille Dreng ombord var fallet ned og slaaet sig slemt, men jeg haaber er uden Fare, det var en lille Preliminarist I: Hansen,2569 jeg veed ikke hvis Sn han er. Nu skulde de snart gaae til Carlscrona,2570 hvor jeg tnker de vilde more dem godt, som de ogsaa har gjordt i Kiel,2571 hvor Valkyrien laae 3 Dage. Fra Syster Ida er ogsaa gode Efterretninger, da det gaaer ganske godt med Kochs Helbred.

Jeg troer jeg fortalte Dem i mit sidste Brev, at Chr: skal fre Damperen Holger Danske, til S: Petersborg, endnu er det ikke bestemt naar Han skal gaae, der tales om at Kejseren vil til Odessa, og i det Tilflde opsttes Chr's Rejse, da Meningen er, at den present af Espingoler der sendes ham, skal kun bringes til ham selv.

Har De seet i Bladene, at Deres ldre Vaudeville Fuglen i Pretret2572 har vret givet i Casino. - Den har gjordt megen Lykke og regnes som et vrdigt Sidestykke til Hyllemoer! I denne Tid rinder just Hyllemoer mig ofte i Tankerne, da Hylden staaer i sin skjnneste Flor her i Haven, jeg har en Mngde Buske her uden for Huset, og glder mig baade ved Syn og ved Duft og ved Erindringen om, hvor smukt denne Deres Yndling's Busk er besjunget af Dem! En Hyl og en Stork er Deres Mrke, ligesom en Birk og en Maage er Dahl's!2573 Og jeg seer aldrig de Trer eller de Fugle, uden at mindes de to kjre, stort begavede Mennesker!

Ida har just skrevet mig til, at det Gudskelov var langt bedre med Dahl i Aar, De veed han har vret lidende i den senere Tid, men nu maler han flinkt igjen. I disse Dage kommer Beskow her til Byen, som han vist har skrevet Dem til, jeg veed det fra Oehlenschlgers Brn, til hvem han har skrevet, at han ikke vilde vre Kjbh: saa nr, uden at see sine danske Venner, og da De vist er hans Kjreste, vil han jo ret savne Dem her. I Gaar var det at Tegnrs Mindesttte2574 i Lund blev afdkket, til den Hjtidelighed var det at Beskow er i Lund, men Alt dette veed De vist langt bedre end jeg. Ploug har skrevet et smukt Digt i den Anledning i Gaar i Fdrelandet, ls det. - Her blev jeg afbrudt af Broder Chr: der kommer fra Byen og fortller, at han ventelig kommer bort d: 4d July, den 1ste skal han overtage Commandoen af Dampskibet, og vi faae nu travlt med at arrangere hans Kahyt og hans private Huusholdningsvsen, som vi Damer altid have en Deel at sige med i, og saa, ovenpaa al den Travlhed, vil der komme en meget eensom periode for mig, boede Elise og Holger paa en Hede i Jylland rejste jeg til dem, men nu har jeg dog Lyst at see at faae dem til at mde mig nogle Dage paa Mens Klint ved Liselund, jeg havde nok Lyst at see Havet ved de hvide Klinte med en udstrakt Horizont. - Vi vil see hvad det bliver til. Nu Levvel min kjre fortreffelige Ven, skriv mig endelig snart til. Chr hilser Dem venligst, han har ogsaa travlt med at corrigere sin Oversttelse,2575 paa hvilken der nu trykkes med Kraft. Hvor det er dejligt sommervarmt! Jeg nyder det ret, og er saa rask, som een af de mange Fugle, her qvidre om mig.

Som altid Deres systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost