Dato: Juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kire Jonna! Tak for Dit velsignede Brev, jeg lngtes ret efter al hre fra Dig og fra Eder Alle paa Christinelund, i disse Alvorsdage samle sig de Kire man har, ligesom i eet Brndpunkt; jeg er voxet fast, groet ind i det Collinske Huus, hvert lille Ryk der fornemmer jeg, vore Glder og Sorger ere een Familiestemning. Jeg lever i en stadig Angest og Mare for dem Alle i Kibenhavn og der tt ved, jeg har en forud-Frygt at jeg ikke seer dem Alle, ikke er det Tanken om selv at gaae bort, jeg troer jeg er nogenlunde beredt, men jeg kan ikke ret . taale at miste. Gud vre naadig og god. _ - - (S flger beskrivelsen af festen,) men jeg er egentlig i et tungt Humeur, jeg havde kun Tanke for mine Kire i Kibenhavn; fra Din Fader fik jeg da netop Brev, han skrev mig til, hvorledes Dden gik fra Huus til Huus og bankede paa; jeg kunde nsten ikke bre Indtrykket af. den ydre Glde, Musikken og Illuminationen rundt om, jeg maatte et Par Gange op paa mit Vrelse og grde ud.-. Du begriber i den vedvarende Spnding jeg gaaer i, disse tunge Dage vi leve i, at Opholdet paa Glorup, slet ikke er mig som i gamle Dage, jeg fler en Forladthed; en Trang til at flyve bort, det er, som om Alt manglede; helst fli jeg til Kibenhavn, men Theodor har skrevet, at jeg aldeles ikke maae komme, han frygter at jeg er for modtagelig for Epidemien, de Andre ville ogsaa helst have mig borte og saa drager jeg nu paa Mandagmorgen igien til Silkeborg, hvor de Alle gierne see mig, og hvor jeg er i en Kreds. der kiender og holder af mine Kire, thi kun i disse lever jeg i denne Tid. Skriv. mig til, naar jeg nu er i Silkeborg, siig mig om Dit Hiem, Din Mand og Smaapigerne. Hils dem hierteligt og kirligt fra mig og kys den sde lille Rigmor, siig at hendes Gudfader holder meget af hende og at Storken er min Fugl, hver Gang hun seer Een skal hun smukt kysse paa Fingeren og sende mig en Hilsen! - - -

Glorup den 29de Juli 1853: - - - Det er tidlig Morgen, for et ieblik siden fik jeg Brev fra Augusta Collin,hun melder mig at nu ogsaa Mille Hornemann er gaaet bort; hvad bringer de nste Dage, Gud kun veed det; jeg har ingen Forhaabning, skilles, altid skilles! - Forleden Dag var jeg i Stemning til at give Papiret hvad der fyldt mig og jeg skrev: "Som Bladet, der fra Tret falder ...".

Din ldste trofaste Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost