Dato: 27. juli 1853
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

263. Fra E. og Henriette Collin.

Min kjre Ven. De veed, at jeg ellers ikke handler ubetnksomt i Forretninger; for at De derfor kan forstaae, hvorledes jeg kunde opstte at besrge Dem Pengene tilsendte, maa jeg oplyse Flgende. Deres Brev kom til mig medens jeg sad og udbetalte til de visiterende Lger. Derpaa kom Emil med den rystende Efterretning, at hans Sster Mille, som samme Morgen havde vret hjemme hos Md. Thyberg, havde faaet Cholera. Faa ieblikke efter gik jeg til Rungsted. Om Torsdagen ved min Hjemkomst fandt jeg min

kjre Svigermoder paa Sygeleiet; Dagen gik med at kjre til Rungsted, hente Jette og tilbage; hun kom 2 Timer, inden Moderen dde. Samme Nat kjrte jeg Jette tilbage til Rungsted og om Morgenen blev jeg syg.–Siden den Tid har jeg vret her.

Imorgen vilde jeg have taget ind, men blev igjen idag noget afficeret af at Jonas fik Diarrhoe (det er forresten nu godt igjen) og venter derfor til iovermorgen. Jeg havde idag et Besg af Louise og Lind; Fader har det godt.

I Eftermiddag fik vi Deres Brev; Deres Maade at skrive til en srgende Datter fandt god Anklang hos min Jette; hun er religis og brer dette som andre Kors som en Christen.–Med samme Dampskib fik vi Efterretning om, at Mille er dd inat. Det har rystet os dybt, hvor meget vi end have ventet det. Mille hrte til min saagodtsom hele Levetids nrmeste Omgang; Jette havde hendes muntre Lune mangen Opmuntring at takke og hun vil i det Hele savne hende smerteligt. Det var en af de kjre Planer for Vinteren, at Md. Thyberg skulde have jevnlig Omgang med hende. Det har vor Herre nu indrettet paa en anden Maade.

Min Broder Gottlieb er i denne Tid en sand Sttte for Familien; han samler dem hos sig og besrger alle mine private Forretninger med delt magelseste Omhyggelighed og Utrttelighed.

Den kjre Theodor har det ikke godt. Gud holde sin Haand over ham; han er udslidt af physiske Anstrngelser og svkket af Sjelslidelser ved den Jammer han stadig er Vidne til.

See dette er et Billede af vort nuvrende Liv. Jeg fler godt, hvor haardt det maa vre for Dem som Fravrende at have Baand der knytte Dem til dette hjemsgte Sted, som Kjbenhavn nu er, og at det vil bedrve Dem at lse dette; men jeg vil ikke hykle nogen Stemning for Dem. Jeg er personlig meget betaget af denne Ulykke for Fdrelandet; den har en saa mystisk snigmorderisk Characteer, at jeg aldrig har anet noget Lignende.

Vil Gud det, faae vi vel igjen lyse Dage.

At Enhver, som kan vre borte, bliver fra Byen, saalnge der er Tanke om denne Sygdom, er en simpel Pligt.

Gud vre med Dem, kjre Ven.

Deres tro hengivne

Rungsted 27 Julii 1853.

E. Collin.

Tak for Deres kjrlige deeltagende Linier min trofaste Ven og for Deres smukke Vers, det var Dem Selv der var hos mig da jeg lste dem'ndash;Jeg beder og haaber til Gud om bdre Dage og saa skal vi vel atter sees om ikke i Glde saa i Taknemlighed ved atter at samles, Gud lade den Tid ikke vre alt for fjern.

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost