Dato: 15. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Silkeborg den 15 August 1853.

Min kjre, ssterlige Veninde!

Tak for Deres kjre Brev; De er vel nu fuldkommen vel vil jeg haabe, og finder Dem tilfreds i Deres Exil omgivet af Skov og Fjord. Jeg fler mig hyggelige[re] og tryggere ved at vre igjen paa det romantiske Silkeborg uagtet vi kun er 6 Mile fra Aarhuus hvor Sundheds Tilstanden ikke er god. Efterat jeg i Odense sidst havde afleveret Brevet til Dem, gik jeg endnu mange Timer fr Posten kom, som jeg skulde med, jo lngere jeg gik, jo mere ilde flte jeg mig, min Phantasie bearbeidede saaledes min Mave, der havde lidt Skjren at jeg tilsidst fik Angest for Cholera, der under Reisen til Middelfart tog saaledes til, som om det var en ond Mare der rend mig, men saa snart jeg kom over lille Belt og havde Foden paa jydsk Grund, var det Onde, som blst bort og jeg rullede freidigt til Weile hvor jeg kom Kl 2 om Natten og maatte vente til opad Dagen fr Posten kom, der gik videre Nord paa; imidlertid besgte jeg Orla Lehmann,2635 som boer her, hos ham traf jeg Constantin Hansen2636 med Kone og Brn, vi spiiste Frokost sammen, sluddrede lidt og jeg maatte love, paa Tilbageveien, om mueligt at blive et Par Dage hos Lehmann. Over Horsens, hvor jeg tog Extrapost, kom jeg om Aftenen efter Klokken l0 til Silkeborg. Her komme i denne Tid mange Besgende for at see denne deilige Egn, De vil i 3 Nummere af Dagbladet (5te 6te og 8 August 1853) see en Beskrivelse skrevet af Redacteuren Bille;2637 jeg har nu senere skrevet een i min Maneer, som rimeligviis kommer i nste Folkecalender.2638 Man er meget tilfreds med den og jeg troer den er aldeles beskueliggjrende. Mellem de mange Besgende, jeg her er truffet paa, var forleden Jerichau med Kone, Brn, Jomfru og Pige; de vare meget henrykte og srdeles tilfreds med Opholdet; ogsaa Forfatteren Carit Etlar (Brosbll)2639 har vret her, den ene Vogn fuld kommer efter den anden og Skovene lyder alt med Posthorn Skrald og Pidskesmld, saa rnen flyver tung hen over Skoven, det aner ham nok at det smlder ham paa Reise.

Den 5 August var her Fru Drevsens2640 Fdselsdag, men paa Grund af Tiden, de srgelige Efterretninger fra Kjbenhavn, Cholera her nr ved os, blev alle Lystighederne i Skoven opgivne, vi bleve hjemme, var her i en strre Kreds og ved Bordet blev afsjungen en Vise, som jeg havde skrevet fr jeg reiste til Fyen, i det jeg den Gang ikke troede at komme her tilbage; den er ikke videre i poetisk Henseende, men har dog en Tinte af Localiteterne her og jeg vil derfor afskrive Dem den, De seer i sidste og nstsidste Vers at den er skrevet til at afsynges ude i Skoven, nu blev den sjunget i Stuen, men vi tnkte os under de grnne Trer og det maa De nu ogsaa.

Fru Malle Drewsens Fdselsfest

den 5 August 1853 paa Silkeborg.

Mel: Menuetten af Elverhi.

Om Jylland Mange det kun veed,

Der gjr man Jydepotter!

De veed ei Landets Deilighed,

Det Hiland ret for Skotter,

Det Schwarzwald med Skov-Eensomhed,

En Skjnhed vrd at males,

Og tales om det frste Sted,

Om Silkeborg der tales.

Dampvognen snart paa jernlagt Vei,

Her flyver over Heden,

Det bliver Faae, som standse ei

Ved dette danske Eden.

Her groer en By og groe den vil,

Den er alt godt paa veie,

Hver anden jydsk By kommer til

For Silkeborg at neie!

For ni Aar siden fik den Liv,

Ved mandig Kraft og Snille,

Hos Manden stod og staaer en Viv,

Hans Solskin mildt og stille;

Den Sum af gtekjrlighed,

Som giver Livet Glorie,

Blev hans, og kommer ikke ved

Vor Silkeborg Historie!

Dog ved det Solskin hun har bragt,

Blev Tankens Spirer fremmed',

Fra Qvinden, fra den blide Magt,

Just hjemligt gjres Hjemmet;

Og derfor, gjennem Tidens Flugt,

Den lader groe det Bedste,

I Sange hendes Navn sig smukt,

Til Silkeborg skal fste.

Den unge Slgt ved Guden-Aa,

En Sang om hende qvder,

De til Fru Malles Bnk 2641 vil gaae,

Til hendes Yndlings Stder,

Ud til Olymp , til Kilderne,2642

Ud her, hvor vi os leire.

Her Lykkens Dage tidt hun see,

Tidt hendes Fest vi feire!

En Venneviv det er en Skat,

En Guldmnt hele Livet,

En Lykkensblomst i Hjemmet sat,

For alle Tider givet.

For hende lyde her vor Sang,

Lad hit Musiken klinge;

Vi hende, under Skovens Hang,

Et trefold Hurra bringe!

See det var den Vise!

I dette ieblik fik jeg Brev fra Kjbenhavn fra Deres Broder Christian,2643 hvem jeg forleden havde skrevet til og sendt de Vers jeg havde oversat for ham; det er et prgtigt Brev jeg har faaet, saa hjerteligt, saa velsignet; han fortller mig om sit Besg i St Petersborg, sin Sammentrffen med Keiseren og at han er blevet Commandeur af St Anna Ordenen;2644 jeg faaer ogsaa af Brevet at vide at den 15 August, altsaa netop i Dag, er det Deres Ssters og Svogers Slvbryllup! havde jeg vidst det et Par Dage forud, saa at de kunde til denne Dag have faaet Brev fra mig, da havde jeg skrevet til dem begge og bragt min Lyknskning, nu kan den frst komme flere Dage efter, og derfor overdrager jeg Dem at bringe den! Hils de kjre Mennesker paa det hjerteligste. Jeg veed at Dem vil det fornie at hre, hvor meget godt jeg hrer om Deres Yndling Henny. - Lieutenant Vigant Falbe2645 er her paa Silkeborg, jeg spurgte ham nyelig om hvorledes Henny var og han roeste ham i hi Grad, som flink, practisk, flittig, velopdragen- kort en heel Rkke velsignede Udtrykke brugte han, kort han er en rigtig Smand. - Jeg veed at det vil fornie Dem at hre, thi det var til mig naturligviis den rene aabne Sandhed og han talte med srdeles Varme om Deres egen Henny, - er han i Kiel da hils ham fra mig, ligesom ogsaa de to ldre Brdre. - I Kjbenhavn tager det Gud skee Lov betydeligt af med den ulykkelige Sot, og dog ere Folk vistnok ikke forsigtige; jeg fik Brev for nogle Dage siden fra en trovrdig Mand2646 der skrev: efter paalidelige Folks Forsikkring blev der nstsidste Sndag fortret, paa Tracteurstederne uden for Vesterport, fra Tivoli og til Alleenberg - sex tusinde Portioner Rdgrd, og drukket alt det l og den Punsch, som der kunde erholdes.

Det er rigtignok Forsigtighed.

Imorgen2647 vente vi her til Silkeborg et lille Dampskib fra Randers, det er 12 a 14 Miil det har at gaae af Gudenaa, altsaa den lngste danske Flod Seilads. - Den smule Lyng her ligger i Brevet, er taget ude ved H. C. Andersens Bnk paa Aasen2648 her ved Silkeborg.

Og nu hjertelig levvel!

Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift ]

An Frulein Henriette Wulff

aus Kopenhagen

Dsternbrook bey Kiel.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus