Dato: 26. oktober 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 October 1853

Kjære Ven!

Gjennem Hr Delbanco modtog jeg forleden Dag 3 Exemplarer af Fortsættelsen' af "gesammelte Werke"; hjertelig Tak for disse; de tidligere udkomne, i denne Udgave, indtraf medens jeg endnu var i Jylland, men et enkelt Exemplar fik jeg derover -for at see hvorledes Bogen tog sig ud. Det Hele er smukt, tydeligt og sælges saa billigt at jeg vil haabe og troe at De ikke lider Tab ved Udgaven; jeg havde meget ønsket at "Hyldemoer" og "Den nye Barselstue" var blevet optaget i syvende Bind, og da De sædvanligviis er saa beredvillig til at opfylde mine Ønsker i den Henseende, saa havde jeg næsten Vished om at det var skeet. Jeg skrev Dem til desangaaende og udtalte min Plan med: "Den nye Barselstue", i tydsk Oversættelse, De har imidlertid havdt Deres vægtige Grunde, kan jeg indsee og saa er det ikke skeet. - I et Brev, jeg tro er fra Jylland, bad jeg Dem om De vilde sende et indbundet Exemplar af bele "gesammelte Werke" til Kong Max af Bayren og afsende Pakken adresseret til Hr Geheimelegationsraad v. Dönniges i München, Som da overrækker samme, ligeledes et Exemplar af hele Samlingen til Fru Serre i Dresden, dersom det endnu ikke er skeet, vil De venligst, efter at sidste Bind er udkommet, opfylde mit Ønske, men Exemplarene til Fru Serre skulle kun være heftede, saaledes, Som de 3 jeg har faaet, hun læser da i dem først og lader dem selv indbinde senere, efter sin Smag. See det var de tidligere udtalte Ønsker. Nu er De imidlertid saa venlig, i et Brev til Hr Delbanco at spørge mig om hvilke Andre der skal have et Exemplar, og at De vil besørge samme; tusinde Tak her for, men øieblikkelig tillader jeg mig kun at udpege et enkelt, og det er om De maaskee, heftet, vil ogsaa sende v Doenniges i München selvet Exemplar (af det Hele) og bemærke, at det er fra mig til ham. - Senere kommer jeg maaskee endnu med en lignende Bøn. Øieblikkelig har jeg derimod at bede Dem om De, til videre Afgjørelse. mellem os, vil være saa god, snarest at lade et enkelt Exemplar af "Historien" indbinde og sende til "Frøken Clara Heinke i Breslau (Gartenstrasse N° 20)" og foran skrive "en venlig Hilsen fra Forfatteren". Er De ikke saa god meget snart at faae dette besørget, jeg skulde for flere Maaneder siden have bedet Dem derom. Idet jeg nu er kommet ind i dette Exemplar-Væsen, tør jeg da bringe Dem i Erindring igjen, at af det lille Hefte "neue Mährchen", der udkom i den første Udgave af "Andersens Werke", og som De sagde var saa lidt gaaet af, fik jeg kun et eneste Exemplar og da jeg nu har tre kjøbenhavnske Venner, som jeg tidligere gav hver et Exemplar af den store Udgave, mangle de Alle det lille Bind, ja jeg mangler det selv og beder Dem derfor, engang endnu iaar, at lade mig faae 4 Exemplarer; (det Hefte troer jeg følger omtrent "de to Baronesser"). - Det glæder mig at De har skrevet til Pedersen om Illustrationer til Historier, det kan, ikke denne Juul, men tilkommende, blive en smuk lille Bog. Hos Lose & Delbanco, vil De kunde faae Billederne han gjorde til "Fem fra en Ærtebælg" - "Hun duede ikke" - "De to Jomfruer". Et Par ny Historier har jeg desuden til, som jeg, naar De lader mig vide at De vil have dem med, skal give Pedersen i Manuskript. - Nu er den danske Udgave af mine samlede Skrifter begyndt, den bliver 22 Bind og Reitzels Bo vil sælge hvert for 3 Mark dansk, de tryktes, som de [inge]manske Værker. Jeg har meget travlt med Correctur og [er ne]top nu færdig med Improvisatoren. O T følger i [et e]nkelt Bind. Ogsaa af de illustrerede Eventyr [give]s en ny Udgave, Oplaget er 4000 Exemplarer, for 3 Aar siden var det 3000. Da jeg i Begyndelsen af September kom til Byen var Choleraen endnu ikke hævet, der døde 6 til 8 daglig, jeg følte mig den første Uge meget ilde, ganske som om jeg var tilsøes og laae hver Nat som i et Dampbad; nu er her meget godt, men jeg lider af Udvee, Lyst til at reise, den sidste Sommer synes jeg var mig een af de tungeste jeg havde. - I Løverdags samledes paa Skydebanen nogle og 60 af os Studenter fra 1828, vi vare da fem og tyve Aars Studenter; det som ved denne Leilighed tiltalte mig meest, var det første Møde, det at see hvor forandrede mange vare blevne. De fem Universitetslærere, som af de der examinerede os til Artium, endnu leve, vare indbudne og Clausen holdt en smuk Tale i det han udbragte en Skaal for det Aars Digtere: H. C. Andersen og Paludan Müller. Vore Viser har De vel seet i Flyveposten, der staae de. - Deres Broder var ikke med, men havde sendt Brev, som blev læst op. - Vil De venligst hilse Deres Kone og Svigerfader, og glæd mig med Brev eller med lidt Meddelelse gjennem vor fælles Ven Delbanco. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus