Dato: 30. januar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 271. Fra H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Kjbenhavn 30 Jan 1854

Min kjre fortrffelige Veninde!

Dette mit lille Brev kommer til Dem i Neapel, vil jeg troe, og De har der deiligt Foraar, Solskin og Grnt, vi har derimod Regn og Rusk; vel ligger, som man siger her hjemme, Foraaret i dette rare Sle vi gaae i, o hvor jeg lnges efter at flyve ud, men mon jeg kommer, Alt seer krigerisk ud,2777) maaskee vi alt ved den anden April er midt i det, - dog det er de store, Tidens Ser, vi Enkelte ikke kunne styre, altsaa vi maa lade dem rulle; Alt her hjemme gaaer sin gamle vante Gang, man sig forlover! - Folk de; der spilles Comedie, Bger komme ud, - mellem Forlovelserne maa da een interessere Dem, det er Peter Kocks med Frken Hauch; det overraskede mig da jeg frste Gang saae dem sammen, hvor de ligne hinanden, ganske, som Folketroen vil det at Mand og Kone skulle ligne. Imorges dde Biskop Mnster; hvem mon nu bliver Sjllands Biskop, jeg mener Clausen,2780) men Folk sige at det nok ikke skeer. Ogsaa Scholten,2781) den forrige Gouverneur, er dd og borte, han forlod Verden i Altona. Frken Fibiger, Forfatterinden til Clara Raphael, har udgivet en ny Bog Minona,2782) den blev strax saa haardt omtalt at jeg bestemte mig til at lse den og, som jeg haabede at kunne tage hendes Parti, eller idetmindste sige hende noget Venligt, men efter at jeg har faaet den lst, har jeg en Fornemmelse som havde jeg taget paa en Vandplante, som jo lnger jeg haalder paa den jo mere slimet og kel bliver den. - Jeg vil troe at Forfatterinden er en reen, uskyldig Personlighed, men hun er i denne Bog ligesom sprunget ud i en Sump, Alle Fruentimmerne i den ere hysteriske; det er som de bleve revne hen i en Sandselighedens St Veits Dands. - Jeg vil lade det gaae at Hovedpersonerne, Broder og Sster blive forelskede i hinanden, det kan finde Sted, men det er altid en Unatur, og en stor Ulykke, men saa ere de andre Personer lige saa vilde i Blodet - ja man kan ikke ret tale, end sige skrive til en Dame, sin Tanke ved at have lst denne syge Bog; Forfatterinden skulde paa Hospitalet; - En aandelig Glde havde jeg derimod ved forleden, paa Dandseskolen at overvre en Prve paa Bournonvilles nye Ballet,2783) der er Poesie, Friskhed og meget Nydeligt. Musikken veed De er af Gade og Hartmann. - En Bog som i hi Grad har interesseret og som ogsaa i Tydskland vkker stor Opmrksomhed er Geschichte der deutschen Nationallitteratur von Julian Schmidt; i samme er der vel en temmelig strng Dom over nsten Alt, men det er saa dygtigt skrevet, selv om Musik,2784) der har faaet et Par Blade heri, er hvad Gade og Hartmann erkjende noget eiendommeligt, sandt, men strngt, navnlig til Mendelsohn,2785) det vil sige denne Componist staaer ikke som sdvanlig kun i Apotheose. - Af danske Forfattere der have Betydning for Tydskland nvnes kun tre, nemlig ehlenschlger, Hertz og Andersen, den frste bliver temmelig udstrakt i hele sin forskjellige Virksomhed gaaet igjennem med Hiagtelse og megen Erkjendelse,2786) hvad der siges om Hertz ville de Danske vel ikke vre forniede med, i det hans strste Dygtighed, f Ex Kong Renes Datter, giver ham en Plads ved Fr: Halm,2787) men Sandhed er det dog at Renees Datter er beslgtet med rkenens Sn og Griseldis. - Andersen indrmmes langt mere, og en strre Betydning ved Eventyr og Billedbog, end endnu de Danske i deres Literatur har indrmmet ham og dernst fremhves denne Digters Skjnhed i Formen , det vil sige i de fortrffeligt valgte Udtryk for hver Ting; her i Danmark forstaae vi jo rigtignok noget andet ved Form, nemlig Stavelsesmaalene, og de klangfulde kortere eller lngere Stninger. - I Lverdags2788) var det 100 Aar siden Holberg dde; der har paa Theatret i Christiania2789) vret Festlighed i den Anledning, vi havde naturligviis ingen Theater-Fest. En Comitee,2790) hvori er, blandt Andre, Hauch, Rector Boyesen, Skuespiller Nielsen etc. er traadt sammen og indbyde til at reise Holbergs Billedsttte, som hieste Bidrag er bestemt 1 Rdlr; dette er vistnok saare klogt, og kan da mueligviis nok komme istand, thi da have de Fleste Raad til at give; saaledes er det ogsaa i Berlin bestemt med Tiecks Statue2791) at Ingen maa give mere end een Thaler. Med den ehlenschlgerske, veed De vel, er nu alt i Orden, den vil altsaa komme.2792)

Om en 14 Dage kommer den fjerde Roman af mine, ud i de samlede Skrifter,2793) det er allerede tredie Levering, altsaa 5te og 6. Bind, nu skal vi begynde paa Trykningen af Fodreise og Billedbog, Harzreise og I Sverrig.2794) - Jeg talte med Worsaae igaar, han meente at Deres Broder snart blev kaldet hjem, for Krigs Urolighedernes Skyld, dersom det bliver Tilfldet, kommer De da med, eller bygger De nede ved Capri og Ischia? Ja derom hre vi jo nu snart. Lieutenant V. Pedersen2795) er i Vinter meget rask, vi have besgt hinanden, han arbeider for min Boghandler i Leipzig, paa Billeder til Historier og har allerede gjort flere smukke Tegninger, selv seer han srdeles rask ud og siger, at det kommer af at han drikker saa meget Tran. En fransk Udgave kommer ogsaa af Historierne og der siges at Billederne der blive af den unge Maler Brown2796) i Kjbenhavn, kjender De eller Deres Broder Noget til ham, hvorledes er hans Talent? Nu ere vi da endelig herhjemme frdig med vor Telegraphlinie fra Helsingr til Hamborg, den tager sin Virksomhed paa Onsdag den 1ste Februar.2797) Dampskibene gaae og ere gaaede hele Vinteren, det vil sige mellem Kiel og Korser. Jeg har, siden vi saaes slet ikke skrevet noget nyt, al min Tid gaaer hen med Correcturlsning, ordnen af de ldre Skrifter og med at faae min danske Biographie2798) istand; det er jo kun min Barndom og tidligste Tid der staaer eiendommelig og kan i sig selv have Betydning, jeg maa derfor see at give den efterflgende Deel, Interesse ved Omgivelsen eller ved reent objectiv at betragte min hele Udvikling fra dens gode og svage Side, og det er ikke saa let end da. - Gid vi kun maatte beholde Fred og Ro, at man kunde leve stille og virksom og ikke udefra forstyrres, men, som sagt, det seer meget alvorligt ud, og vi gaae Alle forventningsfulde paa hvad Foraaret vil bringe. De lser vel dog nogen udenlandske Blade af hvilke De kan hre Tidens Bevgelser. - Gid jeg med Dem, om kun een Dag, kunde vandre om under Orangerne ved Sorent, see over det deilige blaae Hav til Capri! Gud veed om jeg [i] Virkeligheden oftere skal komme der til. Men det er veemodige Tanker, altsaa til noget mere moersomt. I Svendborg have de i denne Tid faaet bygget sig et nyt Theater,2799) det skulde forleden aabnes og for at komme med noget ret nationalt valgte man Svend Dyrings Huus, men nu var det ikke mueligt at faae Fruentimmer-Rollerne besat med Damer og saa tog man til disse Herrer. Rahgnild blev udfrt af en afskediget Figurant fra Kjbenhavn, der tillige samme Aften spillede Spgelset med, saa han havde begge de strste Qvinderoller. Jeg gad have vret der. Trffer De ude Venner af mig eller min Musa, saa bring dem en venlig Hilsen, og gld mig nu, efter Modtagelsen af dette Brev, der dog ikke er blevet saa lille, med et ikke mindre Epistel! Hils kjrligt og hjerteligt Deres Broder, som jeg venter at see om en Maanedstid, lnger faaer han vel ikke Lov at blive ude! - Gud bevare Dem frisk og glad.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter