Dato: 3. oktober 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 3 October 1854

Kjære Ven!

Mange og lange Tider har jeg ikke hørt et Ord fra Dem, nu længes jeg svarlig og især da Reitzel Dag for Dag med lidt Uro altid spørger, hører De intet fra Leipzig; i Dag vil jeg altsaa venskabeligt trække Dem i Kjoleskjødet. Hvorledes gaaer det med "Illustrationerne" til Historier? Det er jo Deres og Reitzels Interesse at Bogen kommer ud til Julen, Manuskriptet har De jo aldeles, men hvorledes gaaer det med Billederne? De har dog disse fra Petersen, ellers vilde De have rusket i ham, enten personlig eller gjennem Hr Delbanco og mig! - Lad endelig snarest den unge Reitzel faae Besked og sæt ham istand til at der kan begyndes paa Trykningen, jevnsides med Deres Udgave, mangler der Noget, saa maa dette ihast sees at skaffes tilveie, hvad jeg kan udrette gjør jeg gjerne og strax. Nu er vi inde i October og altsaa maa der vel tages fat. Misforstaae nu ikke min Iver, De veed, eller maa vide, min Deeltagelse for mine Forlæggere er ligesaa stor som for mine egne Arbeiders Skjæbne. Nu til en anden Sag. Jeg har siden jeg kom hjem været meget flittig, og det er med at gjennemarbeide den danske Udgave af "Mit Livs Eventyr", den tydske er vel den egentlige Rod, denne er fuldelig benyttet, men De husker selv, den blev skrevet i Udlandet, i Italien og ved Pyrenæerne, jeg havde Intet uden min Hukommelse at stytte mig til, nu derimod har jeg Optegnelser, Breve, og god Tid til at behandle og bearbeide det Hele, derved er opstaaet næsten kunde jeg sige: "et nyt og bedre Levnet", jeg troer det er et mere afrundet Værk; hvad der som tydsk Original er en Skizze, er her et udarbeidet heelt.

Det vil trykt blive dobbelt saa stort som Deres Udgave, og kommer i to Bind, som Slutstenen til de samlede Skrifter; udkommer altsaa, om jeg lever og Gud vil, i Juni 1854. Trykningen her hjemme skal begynde sidst i Februar, hvad mener De nu om jeg sendte Dem de trykte Ark, eftersom jeg fik hvert enkelt, jeg antager at da Bogen ikke skal ud paa Dansk før den sidste Juni, da vil, selv de sidste Ark være færdige før den Tid og en tydsk Udgave lige jevnsidig kunde følge. - De første Ark som sendes Dem vil jo mindst give Dem Begreb om det rigere Indhold end den tydske, da netop de første Ark indeholder Barndomslivet og til dette er kun et Par Smaatræk komne, da jeg fra den Tid, her, som ude kun har Erindringen. - For Tydskland og Engeland troer jeg at en Deel af de seneste Tilføielser kan have Interesse. Tænk venligt derover!

Men lad mig nu først høre om Historierne og lad Reitzel saa snart De kan, i det mindste faae, hvad han kan faae at begynde med.

Hils venligt og hjerteligt Deres Kone og Svigerfader!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler Carl B. Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus