Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 11. januar 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 11 Januar 1854 [c: 1855]

Kjre Ven!

Et godt og gldeligt Nytaar vre rullet op for Dem og Deres! Tak for al Deres Venskab, tak for Deres venlige Sind for mig og min Digtning i det sidste og de hengaaede Aar; det vil vist nok vare idetmindste et Aar endnu fr jeg kan bringe Dem og mine Lsere i Danmark og Tydskland, et nyt, selvstndigt Vrk, men lever jeg og bevares aandelig og legemlig, saa haaber jeg paa en saadan Tid. Nu imidlertid et Par Ord om tidligere Arbeider, eller allerede skrevne. Tak for den smukke Udgave af Eventyrene, jeg har faaet Exemplarer fra Dem ligesom af Billedbog et lille Bind, der hrer til den samlede Udgave, nemlig det Hefte: "Nye Eventyr", jeg har tilladt mig tidligere at tale derom, - fik jeg derimod aldrig de Exemplares Tal af De ellers har vnt mig til at faae af hele Samlingen, jeg troer at jeg kun har faaet eet eller to; - jeg beder Dem huske her paa ved Leilighed. Da jeg i Sommer laae syg i Mnchen, var Kongens Lge den gamle Geheimeraad Giedl saa srdeles opmrksom mod mig besgte mig daglig og passede mig saa vel, jeg forrede ham een af mine Bger, men jeg vilde gjerne at han, idetmindste fr jeg mod Sommeren kommer til Mnchen igjen, skulde have fra mig et Exemplar f Ex af "H. C. Andersens Ausgewhlte Werke". Det er nok fem Bind, vil De lade dem indbinde og sende ham som "Hilsen i det nye Aar fra Forfatteren"; det skriver De nok fori. - Han boer i Mnchen paa det kongelige Slot; senere kunne vi to - De og jeg - gjre Afregning! - Min Biographie, det vil sige den danske Udgave af "mit Livs Eventyr", der bliver idetmindste doppelt saa stor som Deres tidligere tydske Udgave, begyndes Trykningen paa sidst i Februar, tnker jeg, da skal De, efterhaanden, faae Udhngs Arkene; saa kan De see hvad der bedst lader sig arangere.

Nu kommer jeg imidlertid til et mig mindre behageligt Thema, det vil da sige, det er ikke forfrdeligt, men mig kjedeligt, altid at vre den ordfrende, det er igjen om de ulykkelige altid borteblivende Trskjringer til Historier. Til Nytaar kom da Bogen ikke ud hverken paa Dansk eller paa Tydsk, men nu skal i den danske samlede Udgave, netop Historierne flge i Februar, og da nsten halvdelen af disse paa Dansk ikke har vret samlet fr, - De har i Deres tidligere tydske Udgave flere der ikke er komne hos os i de to udsendte danske Hefter, - saa havde det vret saa nskeligt at den illustrerede Udgave med saa meget Nyt i, var kommet her fr samme alt var optaget i den samlede Udgave. Af de Reitzel tilsendte Trskjringer er der ikke endnu nok til det frste doppelt Ark, og Reitzel har i denne Morgen srdeles bedet mig paa den venligste og bedste Maade at virke ind paa Dem, at han dog snarest kunde faae Resten eller saa meget som mueligt fra Hr Kretschmer i Leipzig. Jeg synes nu ogsaa at Manden, naar han veed hvormeget det er om at gjre, kunde nok, nu da Jule-Literaturen er besrget, lidt mere tage Hensyn her til de mange Bn-Skrivelser. Bliv nu ikke utaalmodig, men vr saa venlig og god at faae lidt Bevgelse i Sagen! - Naar Deres tydske Udgave kommer, vil jeg bede Dem, fra mig, sende et Par af de Exemplarer De unde mig, til et Par tydske Venner, hvilke jeg senere skal opgive Dem.

Tilgiv nu al denne Rykken i rmet, og tilgiv den Flugt hvor med Brevet er skrevet, jeg skal nemlig om en halv Timestid til Prve paa den danske Bearbeidelse af "Der Sonnwennhoff", der er bestemt til Opfrelse nste Onsdag. Hils Deres Kone og Datter ligesom ogsaa den gamle fortrffelige Svigerfader og lad snart mig eller Reitzel hre fra Dem.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler Carl B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus