Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. april 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 April 1855

Kjre Ven!

Endelig gaae da Dampskibene igjen, Sen er aaben og vi mrke mellem Sneefnokke og skarpe Vinde at dog Solstraalerne blive strkere, Foraaret kommer. Denne Vinter har vret strng og jeg har flt det saa bitterlig, da jeg dens meeste Tid har vret enten syg eller skrantet! Febere og Bylder har isr vret Byens onde Plager og jeg har maatte prvet Jobsiadenl uden at have salig Jobs Taalmodighed; gjerne fli jeg strax ud, syd paa, men Udgaven af mine samlede Skrifter, sluttes frst i Juni og ikke fr i disse Dage er Trykningen begyndt paa "Mit Livs Eventyr", der i to Bind, hver paa 15 a 16 Ark, skulle danne Slutstenen; det er, skulde jeg haabe og troe, een af mine meest gjennemtnkte og gjennemarbeidede Bger og vil vist selv af alle de der kjende den skizzerede Bog: "Das Mhrchen meines Lebens" lses med Interesse, i det mindste har jeg gjort mit der til. De seer at jeg altsaa endnu i flere Uger er bundet til Hjemmet. Saasnart jeg faaer Udhngs Ark af dette "nye og bedre Liv", om jeg saaledes tr betegne Livs-Eventyret, skal jeg sende Dem disse og saaledes fremdeles; De kan maaskee bruge den til een af Deres "Jernbane-Udgaver"; ls nu de frste fire, sex Ark, der dog indeholde mindre nyt end de flgende og jeg troer Deres Interesse vil blive vakt. - Med denne Bog kommer et ganske fortrffeligt Portrt, gjort af Tegner efter en Daguerreotyp, det er saa kunstnerisk smukt, saa srdeles aandigt skjnt, ingen Maler har nogensinde saaledes givet mit Billede, som Solstraalerne her have malet det og Tegner har med kunstnerisk Dygtighed og Kjrlighed gjengivet det; jeg nsker at kun efter dette Billede maa man senere give mit Portrt. - Reitzel tager 3000 Aftryk, da han vil forre Subskribenterne paa de samlede Skrifter, dette Billed. Netop ved Slutningen af mit 49 Aar, De veed at jeg nu den anden April blev 50; fik jeg i vort betydeligste danske Maanedskrift, udgivet af Professor Steenstrup og understttet af Allen, Clausen, Forchhammer, Madvig etc., altsaa vor intelligenteste Deel, en Anmldelse af: "H. C. Andersens samlede Skrifter", den er den frste i Danmark der over mig er skrevet med Kjrlighed og som Alle erkjende, med stor Dybde og Aand; jeg har i Udlandet aldrig faaet Sligt bedre, og jeg har saaledes opnaaet hvad H. C. rsted, saa tidt varslede mig, naar jeg var ved at synke her hjemme over den Ubillighed, Haardhed og onde Sind der viiste sig mod mig. "Der vil komme en anden Tid, hvor De vil erkjendes, ja maaskee sttes hiere end De selv tr tro, De vil blive fuldkomment skattet ogsaa i Deres Fdreland!" - Jeg er meget forniet over den Anmldelse, som meget omtales og overalt, hrer jeg, srdeles godt og som - fortjent og sand. De skulde dog lse den i "Dansk Maanedsskrift, udgivet af Dr: Steenstrup, frste Binds fjerde Hefte, April 1855". - Den er noget over et Ark og gaaer ind i de fleste af mine Skrifter og min hele Betydning som Digter. Afhandlingen er skrevet af Grimur Thomsen, der som De veed er bekjendt ved en aandfuld Afhandling over Byron og hans Poesi.

De illustrerede Historier ere da endnu ikke fra Pressen, men der trykkes paa det sidste Ark, det er trukket skrkkeligt ud. Hvorledes gaaer det med Deres tydske Udgave? har De begyndt og kan De komme ud af det med at stille Petersens Billeder paa de rette Steder? Dette har de ikke kunnet hos Bjanco Luno, jeg har maattet srge derfor og jeg nsker at De maa have truffet det saa rigtigt som jeg; er De endnu ifrd dermed, da kan jeg her give et Par Vink med Hensyn til dette.

Aarets Historie, forrest Bonden i Slden, sidst: Billedet med Storkene.

Verdens deiligste Rose 1) Landskabet. 2) Ddsleiet.

Billedet fra Castelsvolden 1) Castelsvolden. 2) Fangen i Fngslet.

Paa den yderste Dag - 1) Engelen ved Leiet. 2) De svvende Figurer.

Det er ganske vist 1) Hanen foran de fem Hns. 2) Sladder-Selskabet.

Svanereden - 1) De alegoriske Emblemer. 2) Svanerne.

Et godt Humeur 1) Ligvognskudsken. 2) Graven med Indskrift: "et godt Humeur".

Hjertesorg: 1) Konen med Moppen. 2) den lille Pige.

Alt paa sin rette Plads: 1) De svirende Herrer, 2-3) strre Stykker der sttes ind efter Texten. 4) de Gamles Portrtter.

Nissen hos Spekhkeren 1) Nissen ved Dren. 2) Nissen ved Grdfadet. Om Aartusinder 1) de flyvende Mennesker. 2) Luftskibet over Havet. Under Piletret 1) Brnene under Buskene. 2-3) strre Billeder, see Texten. 4) Hvor han sidder dd under Tret.

Der er Forskjel 1) De legende Brn. 2) Vasen med blegrenen i. Fem fra en rteblg. 1) Moderen ved den syge Piges Seng. 2) den unge Pige i Vinduet.

Et Blad fra Himlen 1) Pigen plukker Bladet. 2) Skildvagten ved Gravstedet.

Den gamle Gravsteen 1) de to Gamle oppe paa Trappen. 2) Drengen seer ud paa Maanen.

Klods Hans 1) Klods Hans paa Gedebukken. 2) Kongeparret.

Fra et Vindue i Vartou 1) Den gamle Pige. 2) de legende Brn.

Ib og lille Christine. 1) De to legende Brn. 2-3) strre Stykker, see Texten. 3) Ib med Christine paa Skjdet.

Den sidste Perle. 1) hvor de Alle staae med det spde Barn. 2) de Srgende ved Graven.

Hun duede ikke. 1) Vaskerkonen ved sin Vask. 2) Maren og Drengen ved Graven.

To Jomfruer 1) de to Jomfruer foran Favnemaalet. 2) Jomfruerne i Trillebr.

foruden disse har Reitzel optaget de to sidste Historier af mig som stode i Delbancos Folkecalender 1855 og af Delbanco faaet Billederne i Afstbning, der er kun eet til hver, men da de ogsaa ere af Petersen og Historierne behage Folk saa gjr det godt de komme med, vil De ikke ogsaa have dem, De behver jo kun at skrive et Ord derom til Deres Svoger. De to Historier er: 1) Ved det yderste Hav. 2) Pengegrisen. Den hele Bog trykt ganske som de illustrerede Eventyr er blevet 13 Ark.

Naar nu Bogen kommer ud paa Tydsk, beder jeg Dem om ikke at sende mig til Kjbenhavn flere end to Exemplarer, da jeg helst vil forre ude de andre Aftryk, De forunder mig; saaledes tillader jeg mig forud at bede Dem besrge, vi kunne senere gjre Afregning.

Et Exemplar til Kong Max af Bayern og eet til Geheimeraad von Dnniges den sidstnvnte besrger det til Kongen.

eet Exemplar til Kammerherre Beaullieu i Weimar med eet til Storhertugen af Weimar

eet Exemplar til Fru von Serre i Dresden.

eet til Kong Johan af Sachsen oversendt med eet til Dr Carus.

eet til Frken Clara Heinke i Breslau (Gartenstrass N 20.)

eet til Humboldt i Berlin.

Det blev otte Exemplarer foruden de to.

Jeg reiser sidst i Juni til Tydskland, bliver der og i Schweitz hele Sommeren og agter da, om Gud vil, at gaae i September ind i Italien, tilbringe Vinteren i Rom og Neapel, maaskee over Sydfrankerige vende hjem nste Foraar, altsaa blive et heelt Aar ude, for at aande, leve og begynde et nyt Digterliv.

Hils Deres Kone og Datter fra mig, den sidste, hrer jeg skriver saa gode "Historier", det skal glde mig om jeg har virket ind paa hende dertil.

I Literaturen er stille, Theatret synger paa det sidste Vers, uagtet der saa godt som ingen Sang hres. Hedt har, som naturligt var, faaet sin Afsked; man siger ganske bestemt at han lader sig engagere af Hr Lange, som nu med en Deel af sit Selskab forlader Casino og trder op paa Hoftheatret, man mener ogsaa at Hr: Wiehe gaaer medll. Bournonville forlader os i Mai og tager til Wien, saa er det ogsaa forbi med Balletten. Casino har ikke vret saa besgt i Vinter som ellers og alene "en Landsbyhistorie", (Der Sonnwendhoff), har der gjort Lykke, ikke at forglemme ogsaa et lille net Stykke af Erik Bgh: Fastelavnsgildet.

Men nu har De jo faaet et uhyre langt Brev, bliv ikke trt derved.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus