Dato: 8. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 8 December 1855

Kjre Ven!

Inderlig Tak for Deres hjertelige Brev; det vilde have dybt bedrvet mig om den Forandring i Deres Virken, De meddeler mig om, havde vret af en modsat Natur, end den er; jeg forstaaer at De kommer i mindre Travlhed, kan mere i anden Retning anvende Deres Krfter og at De derved er glad og har Grund der til; De har viist mig som Digter saa megen sand Deeltagelse, bidraget srdeles til mine Skrifters Udbredelse i Tydskland og den Erkjendelse jeg der har vundet, at det er ganske naturligt at jeg med Taknemlighed og Venskab er sluttet fast til Dem; naturligviis gjr det mig ondt, at jeg ikke lnger har Dem, som det virkende Hovedhjul! og den Fortrolighed hvor med jeg altid om mine Skrifter, selvom saadanne Ting, som Fri-Exemplarer, og Afsendelse af disse til de forskjellige Venner ude, fr udtalte mig, forvisset om ikke at blive misforstaaet, er nu noget hmmet og det stter mig i Forlegenhed! til Dem kunde jeg let og frit i mit danske Maal lade Ordene flyve afsted, nu skal Brevene. oversttes og dertil endnu andre Ting -! dog, De lover jo at blive mig ogsaa endnu en deeltagende, virkende Ven! og da Hr Wiedemann har vret 10 Aar hos Dem, saa kjender han godt til mine Skrifter og mit tydske Publicum, jeg vil nske at han maa fle en stor Deel af den Interesse De viiste mig, og jeg haaber da, at naar vi et Par Gange lidt have talt med hinanden, vi personligen mere nrmes! bring ham min Hilsen, ret hjerteligt og godt, og tyd min Personlighed for ham. - Omtrent i et Aarstid vil jeg neppe bringe noget strre Arbeide, men jeg lever og aander i et saadant, en ny Roman, jeg vil tro, frisk og fuld af mine Eiendommeligheder, den vil, naar Tiden kommer kunde udsendes paa Tydsk samtidig med den danske! Mine illustrerede Historier, som nu ere i Hr Wiedemanns Eie, komme vel snarlig ud, (med Hensyn til Fri-Exemplarer bliver det vel, som vi to aftalte). I Lose & Delbancos Calender, der udkommer til Julen er to nye Historier af mig: "rens Tornevei", og "Jdepigen ", til disse har Hr Pedersen givet nogle meget smukke Billeder; dersom de illustrerede Historier i den tydske Udgave ikke allerede er trykte og heftede, da kunde De vist, ved Deres Forbindelse med Hr Delbanco, faae Billederne og Historierne med (til Oversttelse) de kunde slutte Samlingen, den ene: "Jdepigen" hrer til een af de allerbedste jeg nogensinde har skrevet, og jeg nskede den fik Plads sidst i Samlingen.

I disse Dage er udkommet af Christian Vinther et strre Digt (19 Ark), en Slags Roman paa Vers, fra Erik af Pomerns Tider, det er inddeelt i Romanzer, og er meest beslgtet med denne Forfatters bermte Trsnit.

Det er ungteligt det Bedste Chr. Winther har skrevet og en sand Perle i dansk Literatur, jeg troer det maa ude gjre megen Lykke, som det er Tilfldet her hjemme; det vil lette Overstteren at det i Versene kun er hver anden Strophe som rimer, jeg anbefaler det til Dem og Hr Wiedemann; strax i Lverdags da jeg havde lst Digtet, nedskrev jeg Indtrykket i flgende Vers, der i Mandags lstes i Fdrelandet, det er den korteste og sandeste Kritik jeg kan give.

Christian Winther

(efter at have lst hans Digtning: Hjortens Flugt.)

#

Han snitted' i Tret - der dufted'

Af Klver og Bgens Blad,

Han "Hjorten" jog og der klang os

Et dansk uddeligt Qvad!

#

Det er som den friske Rose,

Det er som den modne Frugt,

Saa rigt og saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!

--

Dog, lad Hr Delbanco sende Dem Digtet, ls det og De vil selv see hvor ganske herligt det er, og forstaaeligt for alle Lande! Det er i Deres eller rettere nu Hr Wiedemanns Interesse jeg nvner det. Endnu engang Tak for al Deres Omhue for mine Skrifter, for mit Navns Udbredelse og Erkjendelse i det kjre store Tydskland, hvor jeg fler mig som i mit andet Hjem! - Siig Hr Wiedemann at jeg ved Dem nu trder ind i hans Huus, som en gammel Bekjendt, og med den Tillid og Hjertelighed hvormed jeg kom til Dem og som jeg aldrig flte mig skuffet ved. Hils Deres Kone, Datter og Svigerfader.

En glad Juul, et deiligt, lykkeligt Nytaar! Deres trofast hengivne Ven

H. C. Andersen.

Til

Hr. Boghandler C. B. Lorck!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus