Dato: 20. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 December 1855.

Kjære Ven!

tak for dit inderligt velkomne Brev, med Alt hvad det bragte om Dig og dine, om hele Livet i Kunsten og det Skjønne, jeg spænder strax igjen det hvide Blad i Ramme og maler i hast Stykker af Hjemmet, hvor nu Alt er i travl Bevægelse til Juletr [ændret til Julen]; Grantræene [sic] ere allerede paa Torvet, Legetøiet straaler gjennem de halvfrosne Ruder og jeg selv, som altid mod Juleaften, staaer med Bordet fuldt af broget Papir og har Sax og Klister for at skabe Slotte, Riddere og Damer, som alle muelige Underligheder til Venners Juletræ; - Af Julens mange Bøger maa een nævnes, det er en større Digtning af Christian Winther, (19 Ark) "Hjortens Flugt"; da jeg havde læst den ud, jeg slap den ikke fra jeg begyndte til jeg havde den færdig, var jeg saa opfyldt af dette rene Væld Poesi at jeg strax skrev et Digt til Christian Winther, det kom næste Dag i Fædrelandet og man har været glad der ved, Bogen har allerede oplevet andet Oplag, uagtet der trykkedes 1000 Exemplarer. Her er mit Vers.

Christian Winther.

Han snitted' i Træet - der dufted'

Af Kløver og Bøgens Blad

Han "Hjorten" jog og der klang os

Et dansk udødeligt Qvad!


Det er som den friske Rose,

Det er som den fuld modne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!!

Hartmann har strax componeret to af Sangene i Winthers Digt, og de ere allerede sjungen i Studenter-Concerten. Du maa see at faae den Bog til Wien, I ville alle faae Hjemvee ved den Danskhed der dufter fra dette Digt! - Det er en Glæde! Med det kongelige Theater gaaer det stadigt tilbage og alle Blade overvælde Heiberg og tale om den Fortræd han gjør, som Directeur; Fru Nielsen har allerede i lang Tid meldt sig til Tjeneste men der gives aldeles ingen Stykker hvori hun optræde, Berlingske Tidende har anket derover, og igaar var i Fædrelandet en lang, ikke sluttet Klage over Theaterdirectionen. Overskous Stykker indtage en betydelig Plads paa Theatret; Capriciosa, der slet ikke egner sig for denne Slægt, giver imidlertid fuldt Huus; Phister og Rosenkilde er de to Bærere af Stykket. - Fru Heibergs Søster er i disse Dage død, hun var nok i lang, lang Tid syg. - Sundheds Tilstanden her hjemme er meget svævende, een Dag har vi Tø, næste Dag 11 Graders Frost, der for hoste og hive vi Alle; hvert Huus har idetmindste Forkjølelses Syge, derimod, Gud skee Tak, er vi fri for Cholera, der endnu er i Stockholm; hvorledes staaer det til med samme i Wien. Frøken Bremer har jeg igaar Brev fra hun arbeider paa en ny Bog, som dog ikke saa snart vil komme ud, jeg forstaaer at den er af religiøs Indhold. - Endnu kommer her stadigt Bøger for og mod Søren Kirkegaards Udtalelse, dog Intet af stor Betydenhed, - Fru Nissen-Saloman er her og give Concerter, der ikke stort behager, det er rigtignok jo ogsaa nær Julen og det er ikke Concerternes Tid; hun er en stor Sangerinde, har en herlig Stemme men - men, jeg siger som Fiskerne i Eventyret: Nattergalen: "det [ændret til' der] er Noget, som mangler!" Hun rører mig ikke! - Jeg har i denne Winter flittig besøgt Etatsraad Esrichts Forelæsninger, "mod Materialismen", de have i høi Grad tiltalt mig, de aande saa ganske det jeg selv troer og tænker om denne Sag og dertil har han et herligt levende Foredrag; nu er desværre disse Forelæsninger endte. Hartmanns "Novelette" sex Musik-Stykker for Pianoforte, sat i Text af H. C. Andersen ere udkomne og jeg hører kun Glæde over dette deilige Musik-Stykke. - Hos Collins er Alt, Gud skee Lov, ved det gode Gamle; det glæder dem Alle gjennem mig at høre fra Dig og din Familie; Excellensen har særdeles paalagt mig at bringe Dig sin Tak og sige at han saa inderlig tag[e] Deel i Alt hvad Dig og din huuslige Kreds angik [ændret til: angaaer], han, ligesom Ingeborg og Louise sende Eder Alle de hjerteligste Hilsener. Det fornøier mig at Du har gjort den gamle Castellis Bekjendtskab, hils ham meget fra mig, ligesaa Seidl, dersom Du møder ham; jeg gad vide om Du er truffet sammen med Fru Göthe, hun er en prægtig Kone, aandfuld og god! - Nu skal da, i Januar liden Kirsten, med det forandrede Navn "Klein Karin", under Liszts Anførsel gives i Weimar, gjør den Lykke der, da venter jeg, at den skal bryde sig Bane i Tydskland og ogsaa blive sjunget paa det keiserlige Theater i Wien, - Saa, nu har jeg rystet min Nyheds Pose, malet paa det hvide Blad, Smaat og Stort hjemme fra og skynder mig med at faae det afsted, at det maaskee dog Juledag kan naae til Dig! i Tanken flyver jeg selv med, seer Eder Alle ind i de straalende Øine og ønsker at det nye Aar maa oprulle Meget [ændret til meget] Velsignet og Godt for I kjære Venner! - Vi mødes da - vil Gud - ude eller hjemme! naar Nytaars-Stjernen er tændt, knager det vel lidt stærkere i Isen, men Solen vinder Kræfter og en skjøn Dag kommer Storken med Foraaret paa sin Ryg, og saa kalder Reisetiden. - Seer Du Laube, saa hils ham, ligesaa Mosenthal, jeg veed ikke om den sidste har faaet mine illustrerede Historier fra mig, ere de ikke komne, da vil de vist snart indtræffe. Meyerbeer, om han erindrer mig endnu, han har engang hædret mig med sit Besøg i Berlin, jeg havde Brev til ham, saa siig hvor levende han og den korte Stund er mig i Tanke! og nu lev vel! naar jeg igjen hører fra Dig, kommer en ny Due med et længere Brev under Vingen.

din hjerteligt hengivne Ven

H. C. Andersen

[Skrevet i venstre margen på tredje side:]

Lad mig endelig høre om Virkningen af Napoli, ligesom om Componisten til Nordstjernen! Hils paa det smukkeste den elskværdige Juliette Price ligesom ogsaa Fætteren!

Til Hr Balletmester Bournonville Ridder af Danebrog/

[Udskrift:]

Wohlgeborne Herrn Balletmeister A. Bournonville

Ritter von Danebroge

K.K. Theater in Wien

frei

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 20 December 1855.

Kjære Ven!

tak for dit inderligt velkomne Brev, med Alt hvad det bragte om Dig og dine, om hele Livet i Kunsten og det Skjønne, jeg spænder strax igjen det hvide Blad i Ramme og maler i hast Stykker af Hjemmet, hvor nu Alt er i travl Bevægelse til [Juletr ændret til:] Julen; Grantræerne ere allerede paa Torvet, Legetøiet straaler gjennem de halvfrosne Ruder og jeg selv, som altid mod Juleaften, staaer med Bordet fuldt af broget Papir og har Sax og Klister for at skabe Slotte, Riddere og Damer, som alle muelige Underligheder til Venners Juletræ; - Af Julens mange Bøger maa een nævnes, det er en større Digtning af Christian Winther, (19 Ark) "Hjortens Flugt"; da jeg havde læst den ud, jeg slap den ikke fra jeg begyndte til jeg havde den færdig, var jeg saa opfyldt af dette rene Væld Poesi at jeg strax skrev et Digt til Christian Winther, det kom næste Dag i Fædrelandet og man har været glad der ved, Bogen har allerede oplevet andet Oplag, uagtet der trykkedes 1000 Exemplarer. Her er mit Vers.

Christian Winther.

Han snitted' i Træet - der dufted'

Af Kløver og Bøgens Blad -

Han "Hjorten" jog og der klang os

Et dansk udødeligt Qvad!

#

Det er som den friske Rose,

Det er som den fuldmodne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt! -

Hartmann har strax componeret to af Sangene i Winthers Digt, og de ere allerede sjungen i Studenter-Concerten. Du maa see at faae den Bog til Wien, I ville alle faae Hjemvee ved den Danskhed der dufter fra dette Digt! - Det er en Glæde! /

Med det kongelige Theater gaaer det stadigt tilbage og alle Blade overvælde Heiberg og tale om den Fortræd han gjør, som Directeur; Fru Nielsen har allerede i lang Tid meldt sig til Tjeneste men der gives aldeles ingen Stykker hvori hun optræde, Berlingske Tidende har anket derover, og igaar var i Fædrelandet en lang, ikke sluttet Klage over Theaterdirectionen. - Overskous Stykker indtage en betydelig Plads paa Theatret; Capriciosa, der slet ikke egner sig for denne Slægt, giver imidlertid fuldt Huus; Phister og Rosenkilde er de to Bærere af Stykket. - Fru Heibergs Søster er i disse Dage død, hun var nok i lang, lang Tid syg. - Sundheds Tilstanden her hjemme er meget svævende, een Dag har vi Tø, næste Dag 11 Graders Frost, der for hoste og hive vi Alle; hvert Huus har idetmindste Forkjølelses Syge, derimod, Gud skee Tak, er vi fri for Cholera, der endnu er i Stockholm; hvorledes staaer det til med samme i Wien. Frøken Bremer har jeg igaar Brev fra hun arbeider paa en ny Bog, som dog ikke saa snart vil komme ud, jeg forstaaer at den er af religiøs Indhold. - Endnu kommer her stadigt Bøger for og mod Søren Kirkegaards Udtalelse, dog Intet af stor Betydenhed, - Fru Nissen-Saloman er her og give Concerter, der ikke stort besøges, det er rigtignok jo ogsaa nær Julen og det er ikke Concerternes Tid; hun er en stor Sangerinde, har en herlig Stemme men - men, jeg siger som Fiskerne i Eventyret: Nattergalen: "[det ændret til:] der er Noget, som mangler!" Hun rører mig ikke! - Jeg har i denne Winter flittig besøgt Etatsraad Esrichts Forelæsninger, "mod Materialismen", de have i høi Grad tiltalt mig, de aande saa ganske det jeg selv troer og tænker om denne Sag og dertil har han et herligt levende Foredrag; nu er desværre disse Forelæsninger endte. Hartmanns "Novelette" sex Musik-Stykker for Pianoforte, sat i Text af H. C. Andersen ere udkomne og jeg hører kun Glæde over dette deilige Musik-Stykke. - Hos Collins er Alt, Gud skee Lov, ved det gode Gamle; det glæder dem Alle gjennem mig at høre fra Dig og din Familie; Excellensen har særdeles paalagt mig at bringe Dig sin Tak og sige at han saa inderlig tog Deel i Alt hvad Dig og din huuslige Kreds [angik ændret til:] angaaer, han, ligesom Ingeborg og Louise sende Eder Alle de hjerteligste Hilsener. /

Det fornøier mig at Du har gjort den gamle Castellis Bekjendtskab, hils ham meget fra mig, ligesaa Seidl, dersom Du møder ham; jeg gad vide om Du er truffet sammen med Fru Göthe, hun er en prægtig Kone, aandfuld og god! - Nu skal da, i Januar liden Kirsten, med det forandrede Navn "Klein Karin", under Listzs Anførsel gives i Weimar, gjør den Lykke der, da venter jeg, at den skal bryde sig Bane i Tydskland og ogsaa blive sjunget paa det keiserlige Theater i Wien, - Saa, nu har jeg rystet min Nyheds Pose, malet paa det hvide Blad, Smaat og Stort hjemme fra og skynder mig med at faae det afsted, at det maaskee dog Juledag kan naae til Dig! i Tanken flyver jeg selv med, seer Eder Alle ind i de straalende Øine og ønsker at det nye Aar maa oprulle [Meget ændret til:] meget Velsignet og Godt for I kjære Venner! - Vi mødes da - vil Gud - ude eller hjemme! naar Nytaars-Stjernen er tændt, knager det vel lidt stærkere i Isen, men Solen vinder Kræfter og en skjøn Dag kommer Storken med Foraaret paa sin Ryg, og saa kalder Reisetiden. - Seer Du Laube, saa hils ham, ligesaa Mosenthal, jeg veed ikke om den sidste har faaet mine illustrerede Historier fra mig, ere de ikke komne, da vil de vist snart indtræffe. Meyerbeer, om han erindrer mig endnu, han har engang hædret mig med sit Besøg i Berlin, jeg havde Brev til ham, saa siig hvor levende han og den korte Stund er mig i Tanke! og nu lev vel! naar jeg igjen hører fra Dig, kommer en ny Due med et længere Brev under Vingen.

din hjerteligt hengivne Ven

H. C. Andersen

[Skrevet i venstre margen på tredje side:]

Lad mig endelig høre om Virkningen af Napoli, ligesom om Componisten til Nordstjernen!

Hils paa det smukkeste den elskværdige Juliette Price ligesom ogsaa Fætteren!

Til Hr Balletmester Bournonville Ridder af Danebrog/

[Udskrift:]

Wohlgeboren Herr Balletmeister A. Bournonville

Ritter von Danebroge

K.K. Theater in Wien

frei

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 28-29)