Dato: 27. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 27 December 1855.

Min kjre trofaste Veninde!

Ja, til Julen kom Deres Brev, igaar, anden Juledag fik jeg det, efter saa lang urolig Venten! Gud skee Lov at De er karsk og glad, har Solskin, mild S-Brise og duftende Blomster! jeg seer det Alt saa tydeligt, medens her hjemme er et Sle, en Regnskylle, eller som det kaldes: deiligt mildt Veir! - her er rdsomt! een Dag have vi 12 Graders Kulde, saa Hnderne revne derved, en anden Dag aander man umaalelig Taage, Alle gaae og hoste og hive; jeg er Dag ud og ind forkjlet! Lykkeligt, at De er i et bedre Climat! men De har ogsaa prvet Deres Deel, den rdsomme lange Sreise i en Trskoe, og dertil ssyg! - Aand nu ret!, tuml Dem! tryk den kjre Broder Christians Hnder og bring ham min varmeste, hjerteligste Hilsen! han er rigtig nok en god, velsignet Broder! Jeg var igaar hos Kocks, vi talte meget om Dem og ham; der traf jeg Fru Kerr, som jeg synes godt om og hendes nydelige Datter; hun synes mig nu mere vel og jeg har mdt dem fornylig i Selskab om Aftenen hvor hun var ganske livlig. I Schweitz vare vi i Luzern sammen uden at vide det og uden at mdes. Imorgen er det Hennys Fdselsdag og i den Anledning er jeg der til Middag sammen med den kjre Worsaa, som bestandig er den samme leende Elskvrdighed; siden jeg fik Deres Brev har jeg ikke mdt Grimur, men naar det skeer skal jeg bringe ham Deres Hilsen, som vil glde ham. - Fru rsted og Mathilde sender Dem gldelig Hilsen til det nye Aar! - Et Brev jeg fik til Dem fra Frken Bremer3128) har jeg, for otte Dage siden afleveret til Deres Sster, men rimeligviis faaer De det frst med denne Brev Pakke. Den Fru Melchior,3129) De nok traf i Italien, og som skal have vret en magels godgjrende Kone, er dd i disse Dage. Nyt er her ellers intet at meddele! De sprger om min nye Roman3130) og vil vide lidt om den! ja, jeg samler endnu til den! med Poesi, veed De

nok, gaaer det ikke, som Abildgaard sagde til ehlenschlger: ja vi Malere maa gjre Studier, samle og tnke! Digterne stte sig hen en Morgenstund og drmmer en Bog frdig! - Der hrer sandeligt mere til end at drmme! Hvad Ideen af min nye Bog angaaer, da maa jeg stte Dem lidt ind i de Tidens aandelige Bevgelser jeg vil have fat paa. De veed at isr i Tydskland, udbreder sig, ved dygtige Lrde, Materialismen, i det man videnskabeligt klarer alt Enkelt! Verden bestaaer af Materie og Krfter og alt som disse blandes bliver der en Steen, en Plante, et Dyr eller Menneske! hele det kunstige Maskineri forklares paa det fuldkomneste, men det bliver dog kun Maskineri, og det Hele synes at vre mig da en Fortvivlelsens Tilvrelse; Mennesket bliver saaledes kun et Led i en heel SkabningsArt; Uddelighed - Gud selv forsvinder - det er grueligt! Det kan ikke vre saa og det fler jeg at kunne sundt og simpelt klare, og det selv gjennem Humorets Strm, den der lettest brer det ind i Tidsalderen. Der er - og det og i hi Grad hos os - en Stridens Aand mellem Religion og Videnskab, Bispen prdikede den jo allerede mod rsted,3132) og nylig, har Professor Nielsen i sit Universitets Program udtalt klart, at enten

maa man forkaste Bibelen eller

Videnskaben, de to staae mod hinanden!3133) Dette, som De alt i mit Livs Eventyr seer modsagt, er det mig en Trang til at trde op imod; for mig belyser Videnskaben just den guddommelige Aabenbaring; jeg gaaer med aabne seende ine til det Maal de Andre blindt hen sge til. - Vor Herre kan godt taale at sees paa med den sunde Forstand han gav os3134) Fred og Forsoning mellem Natur og Bibel vil jeg! kan jeg lse denne Opgave, da der ogsaa dette Materialismens alt Guddommeligt opslugende Uhyre! Det vil - som sagt dersom jeg mgter det blive mit meest betydende Arbeide, det min Digtning Ahasverus tydede hen til; men det er i den Form som mine Romaner, Historier og Eventyr ere givne, jeg vil gjennenfre denne Digtning; altsaa en Nutids Roman, og De skal faae mange moersomme Personer deri, Verden vrimler jo med Forbilleder; Originalerne ere ikke uddd[e], de ere kun Alle saa temmelig i de samme Klder, men dem tager jeg af og giver Kjolen efter Manden.

Maleren Schidt3135) har i disse Dage bedet mig sidde for sig, maaskee han giver et godt Billede. Lad mig nu, naar De har modtaget dette Brev faae et lignende fra Dem, det bliver jo rigtignok noget lnge til, omtrent 3 Maaneder. Ikke sandt? 3 Uger hen, 3 tilbage! da kommer det henimod min anden April! jeg tnker tidlig i Mai, om Gud vil, at tage paa Landet, til Silkeborg, til Basns og maaskee lidt til Serres i Maxen, Reise bliver der ikke af, jeg vil see at faae Romanen frem. Nu Gud lade et nyt rigtigt godt Aar rulle op for os Allesammen! hils Deres Broder Christian og glem ikke

Deres broderligtsindede Ven H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff i Vestindien.

[Paa Foden af Brevet med Blyant af Henriette Wulff:

Modtaget d 21 Januar paa St. Thomas].

Tekst fra: H.C. Andersens Hus