Dato: 10. januar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 Jan 1856

Kjre Ven!

Nu al god Sundhed og Lykke i det nye Aar! tak for det gamle, tak for al Deres Venskab for mig, jeg haaber det vedbliver. Til Hr Wiedemann har jeg skrevet i Dag, og paa Dansk, jeg haaber De overstter det for ham. Med stor Glde har jeg seet den nye Virksomhed De viser ved Udgivelsen af "Europa", jeg har strax tegnet mig mellem Subskribenterne, thi det frste Stykke af Kiihne, tiltaler mig srdeles, ja - det er nsten som det kunde vre et Parti af Fortalen til min nye Roman, dog det forstaaer De ikke nu, men, naar engang min Bog er fuldendt vil De see at det ogsaa er i den Retning jeg har isinde som Digter at slaae et lille Slag (til Materialismen); Humor og Poesi vre mine to gode Hjlpere ikke at tale om Sandheden, eller rettere vor Herre selv, der altid bliver den seirende. - I samme Nummer staaer en Oversttelse af min Historie Jdepigen, den er srdeles smukt fortalt paa Tydsk, men ikke ganske correct! jeg siger Dem det, da den jo skal optages i den samlede Udgave af Historier, vr saa venlig mod mig at stille den danske Original sammen med Oversttelsen og denne vil De see udvisker Enkeltheder som jeg lgger Betydning i; vrst er det Side 10, hiere Spalte: "Aber jenseits wird sein Ein Vater und Ein Gott und ein Erlser!" o s v jeg har ladet Jdepigen gjennem Bibelske Ord udtale sin Stemnings Overgange, her skulde den tydske Bibels Udtryk bruges og det er frst i det allersidste hun siger at Ordet Christus ligesom slipper hende over Lberne, i det hun udtaler det - men kun den ene Gang, mener jeg at lige som Daabens Helligaand kommer over hende. Forstaaer De mig! - Vr endelig saa god at lse den lille Historie hos mig sammen med den Tydske, og hjelp hvad De kan!

Dersom jeg ivrigt kan vre Dem og Hr Khne til nogen Slags Nytte ved Udgivelsen f Ex en Slags Correspondanse om Literatur og Theater fra Kjbenhavn, da vil jeg med Glde gjre det, men De maa snarest underrette mig derom og om det skal vre med mit Navn under, eller ikke; i det sidste Tilflde er jeg meest fri og De kan da ogsaa benytte deraf hvad De selv vil! - Naar De skriver Hr Delbanco til da, dersom jeg ikke selv faaer Brev, hrer jeg derom.

Det betydeligste i vor Literatur og som jeg i mit sidste Brev nvnede Dem, er Christian Winthers Digt: Hjortens Flugt; i Lbet af nogle Uger har den nu opnaaet 3die Oplag, hvert paa tusinde Exemplarer; mit Digt til Christian Winther, da jeg havde lst hans Bog var den frste offentlige Udtalelse om den; hvad jeg skrev er vistnok aldeles betegnende:

Christian Winther

Du snitted' i Tret - der dufted'

Af Klver og Bgens Blad,

Du Hjorten jog og der klang os

Et dansk uddeligt Qvad!

#

Det er saa friskt som en Rose,

Det er som den fuldmodne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!

---

Nu lev vel! hils Deres Kone, Datter og Svigerfader.

Deres af Hjertet hengivne Ven

H. C. Andersen.

Til

Hr Carl B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus