Dato: 26. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 April 56.

Til Etatsraad Drevsen

Kjre Ven!

Det gldede mig af Deres og Hr Wanschers Brev igaar at see De lagde Veien fra Florenz til Rom over Terni og ikke over Siena, kun forstaaer jeg ikke ret hvorledes De skal kunne faae Dag til Terni naar hele Farten kun er fem Dage! gid dog at De maahave seet dette deilige Vandfald. Det bedrvede mig virkeligt af Deres Brev at hre at De alt i Verona opgav mine Notitser, der ere byggede paa tre forskjellige lngere Besg i Italien; jeg vil haabe at De til egen Nytte, ikke strax slipper disse i det Neapolitanske hvor jo dog deres nye Reiseflle Wegner ogsaa er Fremmed; for alting bliv i Rom og Neapels Omegn saalnge De kan, givet Par Dage til Capri og skulde De tage til Sicilien, saa nyd ogsaa der ret, og husk paa den Hurtighed De derfra gaaer hjemad mod Schweitz; dette deilige Bjergland maa De endelig ikke komme tidligere til end i Juli! Nu er De da allerede en heel Deel hjemme i min Improvisators Land, ikke sandt nu forstaaer De at jeg kan elske denne Natur og alle disse Herligheder, at jeg der ogsaa staaer ene i Danmark, kan fle Udvee efter dette Land. Jeg veed at De benytter Deres Tid samvittighedsfuldt og at De nyder med Deres hele Sjl; Wanscher gldede mig med et lille Brev fra Florenz jeg saae deri hans Henrykkelse og dertil hans Tilfredshed med mine givne Reisenotitser! - Mere end nogen Anden i Deres Hjem, med Undtagelse af Deres Kone, har jeg i Tankerne fulgt Dem og efter Brevene 5 at slutte har j eg paa det niagtigste vret saagar timeviis paa flere Stder, at der er blevet gjort N ar af mig derfor af et Par af de Indfdte i Amaliegaden, kan De nok begribe! - Hvor gjerne havde jeg ikke gjort Reisen med men det er vistnok godt at det ikke skete, thi jeg er i disse frste varme Foraarsdage blevet saa nerveus, at jeg har Angest ved at gaae meget og er pirrelig i en utrolig Grad. I Gaar eller i Dag (Sndag) venter jeg at De og Hr Wanscher ere komne til Rom. Slaaer det til? - Nu paa Torsdag reiser jeg med Jernbanen, (der aabnedes i gaar), til Slagelse for at kjre derfra til Basns, siden gaaer jeg til Holsteinborg og derpaa til Udlandet.

Lev vel! Gud glde og bevare Dem.

Deres inderlig deeltagende Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus