Dato: 8. maj 1856
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

295. Fra Adolph Drewsen .

Rom 8 Mai 1856

Min kjre Andersen!

Tusind Tak for Deres Brev, som jeg fik igaar; men det gjorde mig meget ondt deraf at see, at De er nerveus og ikke i godt Humeur, men jeg haaber, at Deres Reise skal helbrede det. De veed ikke, hvor tidt vi tale, og endnu tiere tnke paa Dem, og hvor taknemmelige vi ere Dem for de herlige Anviisninger, De har givet os, som vi have staaet os saa godt ved at flge i Alt Vsentligt, og rimeligviis ville vedblive at flge, hvis ikke Sicilien, der endnu staaer for os, som et terra incognita, gjr nogen Forandring, som jeg dog ei troer, efter de Notitser, vi alt have faaet, men som vi frst kunne faae ret paalidelige i Neapel. - Men De maa selv have glemt Reiseplanen, naar De antager, at vi frst komme til Schweitz i Juli, thi efter den i Kjbenhavn lagte Reiseplan skulde vi d. 19 Juni reise til Como og d. 20de til Fluellen. - Vi have leiet Veturin til at kjre os d. 13de Mai, Morgen Kl 5 til Neapel, altsaa 1 Dag fr Planen, men den er sparet fra Reisen, ikke fra Rom. Terni fik vi ypperligt at see, og tilbragte 3 Timer ved Vandfaldet, kjrte den deilige Vei ovenover dertil, og nedenunder derfra; det er noget saa nr det deiligste af Natur, jeg har seet paa Reisen; Touren til Neapel er ogsaa indrettet saaledes, at vi faae tilstrkkelig Tid i Mola di Gaeta. Ja, De kan troe, Andersen, vi bruge os, og vi nyde; jeg kan nsten ikke begribe, hvor et Menneske kan holde ud at nyde saameget; vi begynde med den tidlige Morgen, og ende frst ved Aftenen; Tanken om den korte Tid, der er os beskaaret, og at jeg aldrig meer faaer disse Herligheder at see, bortjager Trthed og giver Krfter; i de sidste 4-5 Dage har jeg rigtignok vret temmelig mat om Eftermiddagen, og selv trt nste Morgen, men saasnart jeg kom igang, gik det godt; Wanscher er ogsaa utrttelig, og vi kunne godt reise sammen, da vore Interesser saa temlig stde sammen. Maaske bidrager ogsaa Luften her til at matte mig. Tiden er saa knap for os, at jeg i Gaar Aftes maatte sidde et Par Timer oppe for at faae skrevet til Ingeborg, og for at faae disse Par Linier af jagede, maatte jeg opgive at repetere sopra Minerva, hvor Wanscher er gaaet hen med Wegener. Jeg haaber at Krfterne ville slaae til til at gjre dygtige Fodtoure i Schweitz, hvortil jeg allerede hjemme gldede mig saameget. - Gud give, at De maae have saameget Fryd og Udbytte af Deres Reise, som vi have havt af vor men det har vel ingen Nd; De skrev ikke, hvorhen Deres Reise i Udlandet skal gaae, 30 men af enkelte tidligere Yttringer har jeg formodet, at De maaske tnker paa Schweitz eller endog Norditalien og at vi kunde have det Haab at trffe Dem i Mailand eller i Schweitz; det var jo herligt, om vi ogsaa skulde opleve et saadant Mde, ja De yttrede jo engang, at De troede, ialfald ridende, at kunne flge os paa vore paatnkte Fodtoure. - Jeg skal efter Deres nske saa snart som mueligt fra Neapel melde Dem, hvad der der bestemmes om den videre Reise. Jeg haaber, at vi kunne gaae ligefra Messina til Genua; om vi tage over Splgen eller St. Gothard, er endnu ubestemt, og maaske vlges det Sidste, men det er, som sagt, uafgjort; at nvne en vis Dag, vi indtrffe i Mailand, vi i ethvert Tilflde, frygter jeg; ikke kunne vrepaalideligt, da jo Sreisen kan vare en Dag meer eller mindre, foruden hvad Uventet, der kan indtrffe. - - Jeg har flere Gange forgjves sgt Deres Ven Beppo paa den spanske Trappe, endelig blev han viist mig udenfor en Kirke i Byen, og jeg offrede ham en Bajoc som Tribut in honorem improvisatoris H. C. A. og senere har jeg seet ham engang paa spanske Trappe, hvor han paa Knerne forfulgte et Offer. - Jeg haaber, at Ingeborg har meddeelt Dem, hvad der mueligt kunde interessere Dem af mine Breve; navnlig hvad jeg har skrevet til hende om vor Paaskjnnelse af Deres Fortjenester af vor Reise. - See nu er Papiret fuldt, De bliver saaledes fri for at faae Reise-Fortllinger, som maaske havde keedet Dem. Wegener og Wanscher hilse kjrligst. - Lev vel.

Deres

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost