Dato: 10. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs den 10 Mai 1856.

Kjære naadige Fru Grevinde! De vil tilgive at jeg skriver til Dem, men jeg veed ikke om mit Brev vilde træffe Hr Greven hjemme! De have begge saa ven­ligt sagt mig at jeg var velkommen paa Holsteinborg og Hr Greven har iaar saa varmt gjentaget det at jeg derfor tillader mig at komme. Jeg har allerede, som Deres Naade veed, været i denne Tid flere Dage her paa Basnæs og bliver endnu Pintsen over; jeg ønskede her fra at aflægge et Besøg paa Holsteinborg og dersom det der er beleiligt, da at indtræffe paa Torsdag den 15 Mai og blive et Par Dage. Jeg glæder mig saa særdeles til at see og tale med Dem, Deres Mand og Svigermoder, i det smukke Hjem, det jeg endnu aldrig har seet, maaskee træffer jeg ogsaa Deres Fru Moder og Wanda.

Fru Scavenius14 beder mig at tilføie her i Brevet, at hun ønskede at Indbydelsen til hende om at spise til Middag paa Holstein­borg førstkommende Tirsdag, maatte ombyttes til Torsdag, hun vil da selv føre mig til Dem.

Med den hjerteligste Tak og Hengivenhed

H. C. Andersen. Deres Naade

Fru Grevinde Holstein født Zahrtmann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus