Dato: 15. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 349. Fra H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff!

Basns ved Skjelskjr den 15 Mai 1856.

Min kjre trofaste Veninde!

Lnge har De ikke hrt fra mig, synes jeg, og dog er kun et Par Uger gaaet hen, men i disse er det blevet Sommer, det vil sige, lidt med Hindringer, Regn, Blst, kold Vind, men Skoven er grn, Gjgen kukker og Nattergalen slaaer, det er en heel Forvandling; netop i Dag for 14 Dage siden forlod jeg Kjbenhavn, Sneen fygede over Mark og Eng,3200) den laae fodhi og Alt havde et Udseende som ved Juletid, men jeg vilde begynde Mai med at tage paa Landet! endelig er i de sidste Dage Sneen smltet og Skoven, som ved et Trylleslag, blevet grn; jeg har en smuk Udsigt fra mine Vinduer lige til Laaland og Langeland, store Belt vlter sine Blger mellem os. Imorgen reiser Fru Scavenius til Ems, og altsaa tager jeg herfra i Dag og over til Holsteinborg hvor jeg frste Gang skal see hvor smukt den unge Grevinde, forrige Mimi Zahrtmann,3201) har det; derfra tager jeg til Sor, (Ingemann har nyeligt fuldendt et nyt Digt i 12 Sange: Guldblet)3202), saa reiser jeg igjen til Kjbenhavn og derfra til Maxen ved Dresden, mueligt bliver det iaar min strste Udflugt, thi Amerika -! min kjre velsignede Sster, det er aldrig faldet mig i Tanke, at jeg kunde

komme der iaar,3203) min Roman maa vre frdig3204) og jeg maa kunde a[n]vende et Par l000 Rdlr paa denne Fart; deiligt havde det vel vret at vide De rakte mig Haanden i den fremmede Verden, men det gaaer ikke i et Tankespring! - Overrasket og glad blev jeg ved at hre at De kommer her til Danmark i Efteraaret, vil De kun kunde taale Climatet! For Himlens Skyld vlg nu en sund Bopl og et Sted hvor De har al den Sol Gud lader skinne paa os; vlg Nyhavn, der er jeg tilfreds med Solen. Vor Jernbane er nu istand, man reiser fra Kjbenhavn til Korser i 31/4 Time, derfra gaaer Dampskib til Kiel; de have da begge, Eideren og Jylland, strax stdt paa hinanden forleden Nat i det brede Vand ved Langeland og de kom saaledes begge til Korsr; Penge og Breve ere tabte, siger man, men intet Menneskeliv.3205) - Min hjerteligste Lyknskning til Hennys vel overstaaede Examen, jeg lste forleden i Avisen hans Navn med Lieutenants Udnvnelsen ved!3206) - Fr jeg gaaer til Udlandet skriver jeg endnu engang til Dem, thi senere er Deres Sster og Svoger i Norge,3207) og De selv vistnok paa Hjemreisen. Vi have nu faaet en ny Theaterdirecteur, der er valgt Rector Dorff

og Hr Christensen som Medhjlp!3208) - Lev nu glad og vel hils den kjre Broder og tnk som altid trofast paa den anden Broder i Danmark

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus