Dato: 19. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

279. Til Henrette Collin.

Holsteinborg den 19 Mai 1856.

Kjre velsignede Fru Collin!

Nu er De vel i Byen, har paa Rungsted seet den grnne Skov og hrt Gjg og Nattergal! Deres Mand er rimeligviis i Hertugdmmerne, var han i Kjbenhavn skulde han have faaet Brev fra mig med Tak for hans kjre Skrivelse og Gjengivelsen af Brevet til Mosenthal; hils ham kjrligt. Igaar fik jeg Brev fra Fru Ingeborg Drevsen[;] hun skrev at Deres Mand havde sagt hende at jeg kom til Kjbenhavn imorgen Tirsdag, det har aldrig vret min Tanke; jeg har nok udtalt at jeg kom mellem den 20de og den 31te; dette kan mueligviis endnu blive Tilfldet, men det bliver ikke fr sidst i Maaneden og maaskee da endogsaa een Dag senere. Jeg blev hele 14 Dage paa Basns hvor jeg fandt mig hyggelig paa den smukke ridderborgs Gaard, hvor jeg skrev et heelt Capitel paa Romanen og saae Skoven blive grn iaar! Nu er Fru Scavenius paa Reisen til Ems, hun tog afsted i forgaars men to Dage forud fulgte hun mig selv herover til Holsteinborg hvor den unge Grevinde, fdt Mimi Zahrtmann, og den gamle Enkegrevinde paa det hjerteligste tog imod mig; jeg er srdeles godt indqvarteret, det hele Slot er ganske kongeligt indrettet, Haven gaaer ned til den aabne Strand, desvrre er Veiret altid ustadigt, ja vi have kun een Dag kunnet kjre en Tour, nemlig til Fjurendal. Det var min Bestemmelse nu paa Torsdag at reise her fra, men jeg maatte igaar give det Lfte at jeg endnu blev over nste Sndag, thi da kunde Greven ventes hjem; jeg bliver!–Til Nyse skulde jeg, men alt fra Basns skrev jeg aabent til den gamle Baronesse at jeg frygtede for at det ikke gik, at vi vare altfor forskjellige, jeg troede nu at slippe, men der kom til Basns Brev igjen at hun gldede sig med dem Alle til at see mig paa Nyse'ndash;mit Brev kunde hun ikke besvare da hun ikke havde det ved Haanden'ndash;men jeg maatte forstaae jeg var velkommen!–Det var mig ret kjedeligt; nu da imidlertid Besget her paa Holsteinborg er forlnget har jeg i Dag skrevet dette og sagt hende at da jeg frst i Juni vilde til Udlandet vilde jeg nu i Mai have for kort en Glde af at komme til hende og derfor hellere udsatte det til Hjemkomsten.–Det er altid en Udsttelse, kommer der bare nu ikke igjen et Opraab! ak, jeg elendige Menniske!–Hils Frken Louise og min Ven Jonas, han har vist moret sig godt paa Lrkenborg!–Vil De hilse alle Kjre i Amaliegaden og tillige sende Fru Drevsen der indlagte lille Epistel!– Gamle Grevinde herude er meget opfyldt af Interesse for Bldel, hun har hos ham nok ogsaa seet Dem og Deres Mand! vi tale daglig sammen om Bibel og Videnskab, og da min nye Bog ganske bevger sig i det Sollys, saa er det mig en Trang og Naturlighed. Her er to venlige Smaabrn Ulrich?Adolph og Bodil; Frken Saxdorf med Wanda Zahrtmann ere her ogsaa. Hils Deres Broder naar De skriver ham til; glder De mig i denne Uge med et Brev da send det til Holsteinborg over Skjelskjr. Det er min Agt, slipper jeg for Nyse, da at tage hjem over Sor og der besge Ingemann. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost