Dato: 15. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Fru Helene Balling.

fdt Nboe.

boer paa Hjrnet af Kompagnistrde og (Hysken-)strde - anden Sa[l]

i

Kjbenhavn.

Maxen ved Dresden den 15 Juli 1856

Kjre Fru Balling!

Det er allerede langt over en Maaned siden jeg forlod Danmark, De maa dog vide hvorledes jeg lever og tumler mig. - Desvrre har jeg nu snart paa tredie Uge vret daarlig, det vil sige forkjlet i en Grad, som jeg ikke fr [har] kjendt; flere Ntter tilbragte jeg aldele[s i] Feber og endnu hiver og hoster jeg, me[n det]...gaaer i de sidste Dage srdeles fremad til [Helse] og endelig i Dag er det varmt, frste G(ang i) over 14 Dage. Vi havde et Veir [som]....i October hjemme, altid Regn, Blst og [Kulde] saaledes er det nok ogsaa i Danmark[. Jeg] reiste fra Kjbenhavn lige til Dresden, b[lev] der et Par Dage, sgte saa herud til Max[en] og Veiret var smukt, mit Tr stod og saa...i fuld Kraft. - Den 24 Juni var det Storhertugen af Weimars Fdselsdag, han havde indbudt mig og jeg tog derhen. Modtagelsen var sandelig saa hjertelig, som om jeg kunde vre een ham nr Beslgtet, han ret har kjr. Hans Moder, Sster til den afdde Keiser af Rusland og hans Gemalinde, en / nederlandsk Prindsesse, vare mig saa hjertensgode og naadige, det er velsignede Mennesker. I Theatret blev opfrt anden Deel af Goethes Faust; paa Jagtslottet Ettersborg var Bal, Komedie Fyrvrkeri; i Byen selv stort Taffel; Fest fulgte paa Fest, men Veiret var aldeles slet; jeg blev forkjlet, kunde vist have endt i en svr Sygdom, men det er nu febrilt dampet bort; [go]dt var det. at jeg ikke blev paa Slottet, [som] Hertugen vilde, men at jeg tog her [til] Maxen, hvor jeg, naturligviis er [op]livet.. - Med Gud haaber jeg nu [at al] Sygdom er overstaaet, men saa [har] jeg faaet det srgelige Budskab at min [V]en Capitain Chr: Wulff er dd af den gule Feber i Amerika. - Han var det meest [ma]gelse Menneske til at leve og hengive sig for sin syge Sster, hende fulgte han til et varmere Climat; i en skrkkelig Storm slog den ene S efter den anden over Skibet og da han ikke tog trt Ti paa forkjlede han sig og faldt i Feber, den gule Feber. - Et Danebrogs Flag blev svbt om hans / Kiste; under et Egetr blev han begravet og den stakkels Sster maatte nu syg og forladt reise videre til New York hvorfra Kocks vente hende hjem.

Faaer jeg fra Dem et Brev da er jeg indtil den 28de Juli endnu i Maxen, og Breve til mig gaae da til "Dresden poste restante".I - Her er den 28de stor Festlighed Greven i Maxen feirer sin Fdselsdag og paa Theatret her er i dette gamle Slot, spiller man. paa Tydsk naturligviis min Vaudeville: Fuglen i Pretr[et] den opfres rimeligviis senere p[aa] selve det kongelige Theater i Dres[den] Liden Kirsten kommer mueligvii[s] frem i denne Vinter. - Skriver De [lad] mig vide hvorledes Deres Moder har [det] hvorledes De og Deres Sster tumle ...hils vore flles Venner. Komme[r der] Regninger paa "Dagbladet"l, da beder jeg Dem lgge disse hen til min Hjemkomst. - Paa Romanen har jeg, i min sygelige Tilstand, ikke kunnet arbeide stort paa, men nu haaber jeg at den skal voxe!

Lev hjertelig vel! Deres hengivne

H.C.Andersen

Til

Fru Helene Balling fdt Nboe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus