Dato: 28. august 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 28 August 1856.

Kjre Fru Grevinde!

I forrige Uge kom jeg her til Basns og hrte at De havde vret meget syg, men at De nu var srdeles bedre og at der nu var to Snner31 paa det hyggelige Holsteinborg; dog endnu laae De til sengs. iaftes bragte Fru Scavenius mig en Hilsen fra Dem og det ny lille Hjerte der slaaer i Deres Hjem, sagde mig tillige at De var saa vel at De tnkte paa at staae op og derfor maa jeg strax i denne Morgen sende Dem, Deres Mand, Svigermoder og det kjre Brneklver min Lyknskning og Hilsen. Gud vre lovet at De er saa vidt og saa vel! jeg kan see for mig alle de glade, lykkelige Ansigter rundt om, det er vel kun i Phantasien, men jeg haaber at det maaskee ogsaa skeer i Virkeligheden lnger hen paa Efteraaret. Fru Scavenius er saa venlig at vilde gjerne beholde mig endnu noget lnger, men nu jeg er kommet til Sjlland har jeg ikke ret Ro paa mig fr jeg har seet og vret noget sammen med min trofaste faderlige Ven, den gamle Collin. Luzias32 Fdselsdag bliver jeg over, gjr saa en Vesit i Sor og er da alt midt i Ugen, som kommer, i Kjbenhavn.

Da jeg fra Dresden skrev Deres Naade til kom jeg lige fra Festlighederne i Weimar, jeg havde der i det kolde Veir strkt forkjlet mig, jeg blev syg, fik Feber og kom saaledes ud til Maxen, hvor De erindrer jeg har plantet et Tr og finder et velsignet Hjem hos trofaste Venner, her blev jeg i fire Uger, men nsten hele Tiden var jeg syg, Veiret koldt, Sommeren blev borte, jeg flte mig saa nervens at jeg opgav Reisen til Schweitz og er i mindre Dagreiser vendt her tilbage, hvor jeg fler mig betydeligt bedre, men meget nerveus. Sbade vilde gjre mig godt, men i dette vedvarende Efteraars Veir tr jeg ikke begynde der med, imidlertid fler jeg en saadan aandelig Friskhed at Romanen, som jeg i Maxen aldeles Intet fik skrevet paa, voxer for hver Dag og jeg glder mig til, naar vi mdes, at skulle forelse Dem, idet mindste frste Deel. Min lille Vaudeville, Fuglen i Pretret33 oversatte jeg og Major Serre i Maxen, den blev der, paa hans Fdselsdag opfrt med alle de danske Melodier og kommer i nste Maaned paa det kongelige Theater i Dresden, ogsaa Liden Kirsten vil der blive opfrt. En otte Dage var jeg i Maxen sammen med Componisten, den udmrkede Pjanist Henselt34, der hver Dag spillede uendeligt deiligt. Jeg lever for ieblikket ganske i min nye Bog, der i min Tanke er aldeles afsluttet, det er den materielle Nedskriven som kun mangler.

Bring Deres Mand, Svigermoder og Brnene min inderligste Hilsen, er Deres Moder eller Sster hos Dem saa siig ogsaa dem hvor levende de er i min Erindring! Gud holde sin Haand over Dem! Solskin i Stue og i Hjerterne.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Deres Naade Grevinde Fru M. Holstein fdt Zahrtmann

Tekst fra: H.C. Andersens Hus