Dato: 27. november 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 27 Nov 1856.

Min kjre ssterlige Veninde!

Her sender jeg Dem strax opskrevet hvad jeg i Dag mundtligt gav Dem om Mit Livs Eventyr. Vil De stte det om i Deres egen Stiil og dernst tilfie, at dersom Forlggeren ikke vil gaae ind paa denne nye Udgave,3231) der trykt som den tidligere af Mary Howitt, og udkommet 1847 i Boston hos James Munroe and Compagny, vil blive doppelt saa stor, saa kan han jo faae de sidste ni Aars Historie, altsaa Fortsttelsen og man kan tilfie at de som have flt Interesse ved at flge Forfatteren i hans Ungdoms Liv, vistnok ogsaa gjerne ledsager ham end et Stykke Vei, det der senere ikke er dem bekjendt; men jeg raader srdeles til at De holder paa den hele Udgave

og dersom det kan vre denne og Dem til nogen nytte, da skal jeg gjerne til samme give et Par Forord, naar frst den hele Oversttelse er istand.

hjerteligst Broderen.

E. S.

Vil De opbevare for mig min vedlagte Skrivelse, hvoraf maaskee Eet og Andet kan vre Afbenytteligt ved de omtalte Forord.

[Bilag ]

The true story of my Life a Sketch by Hans Christian Andersen oversat af Mary Howitt udkom 1847 i London og Boston og vakte almindelig Opmrksomhed og Deeltagelse for denne Digter hvis Improvisator og Eventyr allerede da havde givet ham Navn og Betydning. The true story blev af ham skizzeret under hans Ophold i Italien og sendt hans tydske Forlgger som en Slags Indledning for den tydske Udgave af Skrifterne, og efter denne er hiin ovennvnte engelske Oversttelse.

Forrige Aar udkom i Danmark frste Gang en revideret Udgave af Hans Christian Andersens samlede Skrifter og med denne en dansk the true story of my Life, der giver os flere interessante Trk af Ungdoms og Mandoms Livet, end de den skizzerede tidligere kjendte Udgave havde og dernst viser os endnu ni rige Aar af Forfatterens Liv, hvori srligt hans Besg i Engeland og Skottland og fornemlig Stemningen og Livet i Danmark under Krigen er eiendommeligt og klart udtalt, vi troe ikke at burde give som et Suplement kun Slutningen af denne ogsaa ved Aarene forgede Udgave, men det Hele i den Friskhed og Samklang Begyndelse og Slutning staae med hinanden.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus