Dato: 12. juni 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 375. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 12 Juni 1857.

Min kjre broderlige Ven!

Siden De forlod os, har mine Tanker ideligen fulgt Dem paa Deres Vandring, i Dag ahner det mig, De omfavnes af Dickens, at De ankommer til Deres Maal, nogle Dage efter vil dette trffe Dem, haaber jeg, rask og lykkelig i Deres herlige Vens Hjem! Og hvordan er Farten gaaet? Jeg tnker ikke De har mrket noget til de smaa Uroligheder i Belgien,3262) at man ikke har forstyrret Deres Natteroe i Brssel, jeg haaber at det lille smule Vand De skal over har vret godt og ydmygt stille, medens De passerede det? Alt dette og meget Mere faaer jeg jo i sin Tid, men dog arbejder min Phantasie bestandig med at forestille mig, hvorledes De har det i de forskjellige perioder. Nu De er paa engelsk Grund, tnker jeg De har Sommer, her er det den sdvanlige grnne Vinter, afskyelig koldt. - Kan De forestille Dem, hvor jeg lnges efter at vide Noget om den engelske Udgave af Bogen; her lses den af Alle, kan jeg gjerne sige, Alle tale om den, og ved de forskjellige Meninger, Domme, Flelser etc: etc: er jeg ret saa levende kommet til at tnke paa et Digt over Jean Paul af Oehlenschlger i hans Ungdom, det er paa Tydsk og hedder: Der Wunderbaum! Jean Paul er dette Undertr der brer alleslags

Blade, Blomster Frugter; fra alle Verdens Hjrner kommer Folk for at see det Tr, nyde dets Blomsterduft, dets herlige Frugter. Men hvor forskjellige ere nu ikke Menneskene begavede for at kunde opfatte, nyde de Herligheder? Nogle holdt af Stammen, andre af Blomsterne, Andre Bladene, Nogle foretrak Frugten - eenige kunde de naturligviis ikke blive. De Stakler der, som vi nu kan udtrykke det med faa Ord betegnende efter Deres Opfindelse af Kaj i Sneedronningen havde faaet en Glasstump i jet, sagde med ehlenschlgers Ord: Zwinge, zwinge dein Plaudermaul. Andre der elskede Alt sagde: Singe, singe noch lang Jean Paul

.

I Gaar modtog jeg et Brev fra en Dame, hvoriblandt Andet fandtes de Ord om Dem: Jeg takker og velsigner ham, for den Sjls Reenhed hvormed han altid skriver, saa aldrig nogen Qvinde frygter for at lse hvad han skriver, det er saa dejligt naar man kan agte Manden ligesaa meget som Digteren, og rolig give sin Datter Bogen i Haanden. Faa ere de Digtere man saaledes kan stole paa som Andersen; det Urene ligger ham saa fjernt, at han aldrig engang nrmer sig Grnsen! Det var Fru Lesse, der beder Dem inderligt venligt hisset, hun skriver ikke for hendes jne smerter hende meget. Mathilde rsted og jeg havde sgt hinanden siden De rejste, men destovrre vare begge Forsgene forgjves, jeg vilde saa gjerne have talt med hende og sendt en Hilsen, hun har haft samme Flelse, kan jeg tnke; De er jo Ledet der binder os sammen. Snart sger jeg hende atter. - Tak, kjre Ven, for Deres Brev fra Basns, som jeg jo havde Dagen efter, og kunde altsaa fra d 5de omtrent? flge Dem paa hele Vejen, som jeg rlig har gjordt. - Skjndt De nu i dette jeblik De lser dette, er der, hvor jeg synes maae vre allerbedst

at vre - med Dickens - den Engel - saa troer jeg dog at De med trofast Tanke flyver engang imellem til Danmark, og interesserer Dem for Meget her, hvorfor jeg ogsaa gjerne vilde fortlle Dem Noget om hvad der passerer her i Kredsen af Deres daglige Liv - men er fortvivlet over min Uformaaenhed i den Retning som altid. At Dorph3265) er gaaet af som Theaterdirecteur veed De vel; og at Hr. Christensen bestyrer det interemistisk. Theatret rives ned3266), saa det er gandske gjennemsigtigt i disse Dage. Grundlovsfesten3267) fejredes d 5: med alle honeurs af gode Taler og gode Sange, isr naturligviis af Ploug. Folk drage nu bort i store Flokke mod Syden, til Udlandet, hvem der ikke kan komme saa langt, lader dem nje med at sidde pyntede paa Stads langs Strandvejen i Storm og Kulde; jeg gjr mig i al Stilhed rejsefrdig til min lange eensomme Vandring mod Vesten, jo nrmere Tiden kommer, jo mere tung om Hjertet bliver jeg, og dog er der en Lngsel der driver mig; den 7d , to Dage efter De forlod Sjelland, var det 1 Aar

siden Gud tog min elskede Christian, - enten Gud giver eller han tager - veed vi jo, det er i Kjrlighed!

Senere . Naar De nu frst har lrt at kjende hele Dickens Familie, tnker jeg ogsaa De hos ham vil see Adskjellige af Englands betyldelige Mnd, jeg veed at Layard 3268) er hans gode Ven, skulde De see ham, saa lad ham fortlle Dem om de vidunderlige fata morgana (mirage) han har seet i Syrien paa sine Rejser i Asien; De veed det er ham der har de store Fortjnester af Udgravningerne i Niniveh etc: det skal vre en hjst elskvrdig og livlig, endnu ung Mand. God bless him for al den Glde han har foraarsaget mig med sine hjst interessante Skrifter. Og saa er der Tennyson! 3269) Nutidens strste Lyriker, efter min Mening; tilligemed Runeberg. Seer De Kingsley ,3270) da tak ham fra mig; isr for hans sermons . Men Ingen af Englands store Mnd takker jeg og elsker som - Dickens; min kjre Andersen fortl mig ret om ham, det er en besynderlig kjrlig Flelse jeg har for ham, som for Ingen, jeg ikke kjender Ansigt til Ansigt. Hans Little Dorrit lever jeg endnu med og i, som var det Virkelighed!

Og De

min egen gode Ven, der lever midt imellem Alt det, jeg stter hjest - er det ikke dejligt for mig at vide! Gud velsigne Dem, og lade det Alt blive til riig Glde for Dem, og gid ingen Sky maae trkke over Deres lyse Himmel. Jeg tnker mig Dem fuldkommen rask, lad mig snart vide det er saa; jeg forlader ikke Danmark fr i August.

En Bouquet Hilsner

har jeg til Dem, bundne af de Forskjelligste, Alle kjrlige, dog Ingen saa trofast som Deres ssterlige

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost