H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Carl Steen Andersen Bille 10. juli 1857

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 10. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Davistok House, Davistok Square, London.

Kjære Ven!

Tidt og ofte tænker jeg paa Dem og ønsker at De var her og med mig gjensaae alle disse Herligheder; jeg skal ihast give Dem i et Par Ord hvad der meest har grebet og opfyldt mig. De har seet Glaspaladset; jeg var her til den første Händels Fest og hørte "Messias", der blev udført af to tusinde Mennesker; Chorene vare af en forbausende Virkning og nu den hele Omgivelse, de mange mange tusinde Tilhørere [overstr: herude], dette Trylleslot, eller rettere denne "Alfernes By" med sine svævende Gader pompeianske Stuer, franske Gallerier og Haver, med Lothusblomster i Marmor-Kanaler, Alt phantastisk, arabeskartet, i hinanden. Udenfor sprang Fontainerne, flere hundrede, det var som i Undines Slot og Have! Samme Aften saae jeg den berømte tragiske Skuespillerinde Ristori, hun optraadte i en italiensk ny Tragedie, Camma, et middelmaadigt Stykke, hvori hun er en Slags Norma-Medea. [overstr: Jeg] Det skal være eet af hendes mindre beundrede Partier, men saa meget fornam jeg, hvor træt jeg end var og altsaa ikke saa let at henrive, at hun er en betydende Kunstnerinde, med Sjæl, Forstand, et udmærket Ydre og gribende Mimik, kun at denne [overstr: sidste] er saa stærk, at den synes [overstr: kun] alene at turde tilhøre Balletten; hele Fremstillingen, Ordet selv, Alt var saa stærkt, saa understreget, at vi hjemme, uden først at være indtaget af Ristori, neppe gik ind derpaa; dog i Slutningsscenen, hvor hun døer, var der en saadan Magt, en saadan Sandhed i den stærkt opspændte Lidenskab, at jeg følte mig henrevet, som de Andre. Charles Kean, hvis Fader Alexander Dumas ikke med sit sædvanlige Held har givet os i et Drama, veed De nu Directeur for royal princess's theater og betydende, ikke ved sit Spil, men ved den mageløse Storhed og Korrekthed hvormed han har sat i Scene flere af Schackspears Stykker; jeg saae den første Forestilling af "The Tempest", der ved Decorationer og Arangement er noget af det meest Overraskende i sin Slags. I første Act var den hele Scene et stormende Hav, Bølgerne væltede lige hen mod Lamperne foran Orchestret, et stort Skib kastedes til alle Sider, og efter at dets Master vare kappede sank det i Dybet, et Arangement der [overstr: skal] skeer ved at Skibet [overstr: selv] er pustet op med Luft, denne lukkes pludseligt ud og det Hele store Legeme falder sammen og forsvinder imellem Bølgerne. Ariels første Optrædelse var saa poetisk smuk; i det Prospero kalder ham falder en Stjerne ned fra Luften; den lyser i Græsset, og her i denne straalende Glands viser sig Ariel. En vinterlig Egn forvandles med eet til den meest blomstrende; Træerne fik Blade og Blomster, brogede Fugle gyngede paa Grenene og nydelige Flod-Nympher dandsede op og ned paa det styrtende Vandfald; saaledes vexlede den ene glimrende Decoration med den anden til ved Stykkets Slutning, det ny store Skib med Prospero glider bort, det fylder [overstr: den hele]Scenen, bevæger sig hen mod Lamperækken og derpaa ind i Luft-Coulisserne og den hele Scene / er da det aabne af Vinden krusede Hav; Ariel svæver, uden at Øiet seer hvorledes, hen over Dybet og tilvinker Levvel; [oversyr: men] den stærke Glands der udstraaler fra ham, kaster en Regnbue henover Vandfladen. Det Hele er fortryllende! [overstr: og] Publicum viiste sig livligt og [overstr: glade] fornøiet, uagtet de lange Mellemacter og det at Forestillingen varede fra Klokken 7 til [overstr: Klokken] halv to om Natten. Af Skuespillerne var Caliban fortræffelig, Ariel en yndig Skikkelse, men med de To har jeg ogsaa nævnt Alt, hvad Spillet angaaer; efter hele Forestillingen havde jeg kun Følelsen af at have seet et mageløst smukt bevægeligt Panorama, Schakspear selv forsvinder [overstr: formeget] i Øienlyst, Øret faaer saa lidt. Et Skue af et [overstr: ganske] andet Slags, men ikke mindre storartet, og som overvældende greb mig, maa jeg fortælle. De veed min Beundring for Dampens Magt, med hvilken Følelse jeg seer paa Maskinernes Liv, seer paa denne mægtige "Hr. Blodløs" skabt ved Menneske-Tanke. Jeg var i "The Times" Trykkeri, hvor der Nat og Dag arbeides, hvad er Naturens Kjæmpe-Lothus mod denne Blomst: denne Avisernes Avis der her i et Nu udfolder sine 50000, ja endnu talrigere Blade, [overstr: hvis] som strøes ud over Verden fra London til Nordkap og Hindostan. - Jeg saae den blive til, hørte den springe ud, det var med en Kraft, en Brusen af Maskinerne, som stod jeg midt i et styrtende Vandfald, Galleriet tæt ved [overstr: som jeg stod paa] rystede; over, under, rundtom, surrede og brusede Hjul og Læderbaand; de store hvide Blade bevægede sig lynsnar, [overst: og] optog [overstr: de trykte] i sig Ordene og faldt saa fra Haand til Haand. Snart har jeg været en Maaned her i Engeland og i al den Tid i Charles Dickens Huus, meest ude paa Landet hvor han tæt ved den gamle Landevei mellem Dover og London har et deiligt Landsted ved Gad's hill, et Sted Schackspear har gjort berømt ved sin Falstaf, (læs i Henrik den Fjerde, første Deels anden Scene); det ligger tæt ved Nord-Kent Jernbanen ikke langt fra Rochester; det var paa denne Bane her, De har læst derom i Aviserne, at forrige Søndag, den skrækkelige Ulykke skete; [overstr: at] to Tog stødte sammen, elleve Mennesker bleve dræbte, de knuste Vogn dryppede af Blod; fyrgetyve haardt lemlæstede Pasagerer, hvoraf senere Een er død, bragtes til Hospitalerne, det skete netop Aftenen forud, som jeg med Dickens næste Morgen tog samme Vei til London. [overstr: jeg hører at de] Jernbanernes Direction kommer til at betale 70000 £, [overstr: til] altsaa omtrent 630 000 Rdlr til de Dræbtes Efterladende. Af the morning Herald Mandag 6 July og flere Aviser vil De kunne læse om den private Forestilling som i "The gallery af Illustration", under Dickens Bestyrelse, blev af ham og flere Herrer og Damer givet i Nærværelse af Hendes Majestæt Dronningen, Kongen af Belgien, Prinds Albert og hele den kongelige Familie. - Foruden [overstr: disse] samme var kun henved 50 Tilskuere og disse vare alle indbudne; imorgen den ellevte gives Forestillingen offentlig til Indtægt for Jerrolds Enke. Stykket selv "the Frozen Deep", Drama af Wilkie Collins, er meget interessant; Charles Dickens udførte deri Hovedrollen, med en Sandhed, en Natur, som hjemme hos os Wiehe vilde give den. Det var saa ganske forskjelligt fra de engelske, franske Maneer at spille Tragedie paa, det var Natur, som vi forstaae den; ligesaa mesterlig var Dickens i det Komiske, han udførte med Mark Lemon, Udgiveren af Bladet / "Punch", det lille Stykke Two o Clock in the Morning (paa Dansk: En Nattegjest). Dickens er unægtelig en ligesaa stor Skuespiller, som han er udmærket Romandigter, og som Menneske et af de meest elskelige man kan træffe paa; jeg har nu havdt den Lykke at leve med ham i hans Familie, hele fem Uger, altid var og blev han den samme, aandfuld, livsglad og hjertelig, man faaer ubetinget strax Tillid til ham. Tag ud af hans Skrifter det Geniale, Inderlige, ja Alt hvad Godt og Herligt er, skab Dem der af en Mand og De har det troe Billede [overstr: Billede] af Charles Dickens. Men nu lev vel! hils vore fælles Venner. Deres hengivne.

H. C. Andersen.

London. Tavistock-house 10 Juli 1857.

[Udskrift:]Denmark

Velædle

Hr Bille

Udgiver af "Dagbladet".

store Kjøbmagergade

Copenhagen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 203-06)