Dato: 9. august 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 386. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 9d August 1857.

Min kjre broderlige Ven!

For nogle Dage siden blev jeg Gudskelov gldeligen beroliget for Dem, ved at modtage Deres lille Brev fra Dresden og Omegn. Jeg havde siden Deres sidste Brev fra Paris hvor De flte Dem saa uvel, ret vret urolig for Dem. Da det nu var 14 Dage siden, havde jeg besluttet at skrive gamle Collin til, for om han vidste Noget, da Deres Brev just bragtes mig, - og Tak derfor! Fuldkommen beroliget for Dem, seer jeg Dem jo nu i Deres rette Element - i Tydskland, med Tydskere, skjndt jeg jo har det Modsadte af Sympathi for Alt Det

holder jeg dog saa meget af Dem, at naar De er tilfreds vil jeg ogsaa vre det, hvor haard en Nd det er at knkke for mig, at det er - der! Da De slet ikke taler om Nogenslags Ildebefindende, som i England, haaber jeg nu det er Alt forsvundet, ved at indaande tydsk Luft, det er en radical cour for Dem!

Det har jo vret interessant at hre Henselt spille, og at gjre en lille Udflugt i Riesengebirgene; men Rbezahl saae De vel ikke? Det glder mig at hre De har skrevet Dickens til, jeg skulde nok have haft Lyst at lse Deres Brev til ham, fuldt af Kjrlighed til ham, er jeg vis paa det var ! At De lser Little Dorrit paa Engelsk er ogsaa fortreffeligt. Formedelst Deres venlige introduction til Miss Bentley, staae vi nu i den meest levende correspondence for jeblikket, siden det lille Brev De sendte mig fris hende, gaae vore Brevduer hurtigen imellem os, destovrre er jeg dog bange for at uagtet Al hendes Godhed og Tjenstvillighed, gaaer den Plan om Ophold i Hastings ikke

i Opfyldelse, da det er til den Grad dyrt at min Pung ikke vil tillade mig det; efter hvad hun skriver kan jeg ogsaa mrke at det er et meget crowded fashionable Sted, og det er jo slet ikke efter min Smag. Jeg har nu spurgt hende om et mere roligt, simplere og mere landligt Opholdsted i Nrheden af Kysten, og venter i disse Dage hendes Svar derpaa. Det er en besynderlig Flelse for mig, saaledes at famle omkring i den vide Verden efter et lille Hjem, - efter en Green at hvile sig paa, efter den lange trttende Livets Flugt; om der nogensinde vil grnnes Een for mig igjen, tvivler jeg paa, - Men Guds Villie skee !

Sommeren i Danmark er i Aar saa god og varm, at jeg ofte troer Lampens Aand en Nat har taget vore smaa er i sin Haand og bragt dem ned i den tropiske Zone, at det er til min

Tilfredshed kan De tnke; de Fleste klage naturligviis - over Varmen, de vilde jo ogsaa klage i modsat Tilflde; det er nu en lille Fornjelse Folk gjr dem. Ellers er her nsten Ingen til at klage, Alle flyve afsted, og deri gjr de Ret; jeg holder mig roligt, da en saa lang Adskjellelse fra Ida forestaaer, vil jeg blive hos hende saa lnge som mulig. Med Koch er det poorly. - Er der Noget om hvad jeg har hrt fra Rom, at De

gaaer derned til Vinter? Fra Marcus Spring i Nordamerica havde jeg nylig Brev, de ere lykkelige derovre, fordi det staaer i alle Aviser , at fra England vil H. C. Andersen rejse til America! Springs troer det fuldt og fast, og har skrevet Dem til3407 (har De modtaget det Brev i England) om at Deres frste Ophold lige fra Dampbaaden maatte vre paa Eagleswood hos dem. Hvilken flakken er der nu til alle Dampbaade fra England, for at tage mod

Dem, og hvor ofte vilde de vende tilbage med lange Ansigter og fejlslagne Haab! Thi kjender jeg min Ven - the famous H. C. Andersen - saa vil han ikke blive saa let til at faae til at gjre det store Spring over Oceanen! Fattigdommen paa Nyheder, Hndelser, ideer etc: etc: her i denne gode gamle Stad, er vist stor, altsaa faaer De, som sdvanligt Intet fra mig af den Slags. Det Eeneste, der ogsaa har lidt interesse for mig her hjemme, er jo Alt Marinen vedkommen[de], og det - er ikke Deres Sag. - Theatret er mrkeligt tilbage, endnu er der ikke Tag over Scenen; man troer der skal begyndes at spilles paa Hoftheatret, naar saisonen kommer3408 Men - tager De til Italien, kan jo det vre Dem det Samme, glem ikke at svare mig herpaa.

[Derefter overstreget: ] (Henny skal vre i Rom i Vinter, og har faaet det forndne dertil af sin papa, og rejser i October med sin Barndoms Ven Wilhelm Bissen,3409) der virkelig lover meget som Billedhugger; vi kan ikke nske bedre Selskab for Henny, og derfor benyttes ogsaa det Flgeskab).

Lesse med sin unge Hustro er nu her i Byen, hun gjr det behageligste Intryk, seer ung og sund ud, og er meget elskvrdig, heller ikke er hun saa blind som man sagde, langt fra. Jeg er meget med hende, da hun nsten daglig kommer til mig et Par Timer om Formiddagen, da jeg lser Noget hjt for hende, thi lse kan hun slet ikke selv. Hun er forstandig og from, og har stor interesse for Alt; jeg er vis paa De vil meget godt kunde lide hende.

Jeg kan i Grunden ikke finde mig i at De var saa kort i England; De lrte ikke at kjende saa mrkelige Personligheder England ejer, den Bedste , ja ham kjender De, men hvilken Masse af Personer og Sager har De ladet ligge uexploiterede. I disse Dage er jo Kajser og Kajserinde af Frankrig hos Dronning Victoria paa Osborne,3410 og der afgjres vel ikke saa faa vigtige Sager, faa Nationers Skjbne, jeg holder ikke af, at saaledes nogle Enkelte skal styre Mange; der er mig noget ubeskriveligt ngstligt derved, det er, som var Menneskeslgten endnu i sin Barndom. Det glder mig at Deres Bog er kritiseret efter Deres nske i Tydskland. Det forundrer mig bestandigt, at Fdrelandet

optog en saa elendig skrevet Kritik, som den var. Grimur vilde have gjordt det bedre, men han er jo bestandig i Island. Her sender jeg Dem det forlangte Stykke af Dagbladet. Jeg har i Dag, som saa ofte, haft Brev fra Italien, gandske herlige Breve, nu er min Ven Hamilton i Neapel, meest i Castelamare, hans Beskrivelser og Bemrkninger ere mrkelig smukke og interessante, en saa livlig Skildring, at jeg ofte kan drmme mig hensadt i de skjnne saa velkjendte Steder. Vesuv er livlig i denne Tid, og den forhjer jo altid interessen ved et Ophold i dens Nrhed. - Hvordan har

Deres Tr det? Det voxer frodigt og sundt, strkkende sin Krone op mod Himlen? Siig mig lidt om det, og ret Meget om Dem Selv, og om De har hrt fra England; dersom De er paa den Fod med Miss Bentley, da giv mig en lille Hilsen til hende i Deres nste Brev, det vil more mig at bringe den, og hun vil hjlig skatte den; i hvrt af hendes Breve forsikkrer hun mig, hun vil gjre Alt for Mr Andersens friends! -

Sster Ida hilser Dem hjerteligst, hun er destovrre selv slet ikke vel i denne Tid.

Mandag d. 10 August . Jeg vil skynde mig at sende dette afsted til Dem, min kjre gode Andersen, snart seer jeg jo Brev fra Dem! Har De bestemt Noget om Deres Hjemkomst, om jeg skulde see Dem, fr jeg drager bort? God bless You!

De omfavnes ssterligt af

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost