Dato: 28. august 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Maxen 28 August 1857 Kjre Fru Scavenius

Efter flere Dages Besg i Dresden, kom jeg iaftes her tilbage til Maxen hvor jeg fandt deres Brev, som ret gldede mig, et levende Tegn paa at De venligt erindrer mig. Allerede for otte Dage siden skulde jeg efter min Bestemmelse have vret i Danmark for at kunne, som jeg saa gjerne nskede det blive i det mindste noget over otte Dage paa Basns. I Weimar veed Deres Naade er der i de frste Dage af September store Festligheder, den 2den er det Carl Augusts 100-aarige Fest, den tredie afslres Goethes og Schillers Monument, og seneere, troer jeg, flger Indvielsen af Sangersalen i Wartburg, alt dette opgav jeg for at naae Hjemmet og skrev til Storhertugen, at jeg iaar ikke kom, this som Sandhed er, jeg maa de frste Dage af September som Medlem af Theater-Juryen, vre i Kjbenhavn ved Skuespillenes Begyndelse. Strax modtog jeg igjen en Skrivelse hvori jeg af Storhertugen paa det bestemteste blev lagt paa Hjerte at komme, han bad mig vise mit Hjertelag for ham ikke "ved Ord, men i Gjerning", nsten et heelt Aar havde jeg ikke skrevet ham til - min ny Roman havde beskrftiget mig - jeg var reist forbi Weimar uden at komme der, kort sagt, det var et saa hjerteligt Brev at jeg ikke kunde andet end love at komme, det har jeg og vil saaledes ikke til den Tid jeg skulde og maatte, kunde naae Kjbenhavn, Festlighederne i Weimar ende frst den 6 September. Jeg skriver alt dette ligefrem og hjerteligt til Dem kjre Fru Scavenius, at De deraf seer at jeg paa Hjemreisen ikke, som jeg hele Sommeren tnkte mig og gldede mig til, kan komme til Basns, De vil derimod tillade at jeg, efter at have vret nogeti Kjbenhavn derfra tager ud til Dem, ligesom De jo alt har tidligere udpeget Julen ogsaa som en Tid til Besg. Jeg kommer med Dampskibet til Corser, derfra er kun et Par Miil til Basns, men jeg finder at for et Ophold af een eller to Dage, lnger vilde det ikke vre mueligt, vil det vre for meget at sende Vogn efter mig, det jeg veed De gjerne gjr, jeg foretrkker altsaa hellere at komme senere og fra Kjbenhavn, naar der er Tid og Leilighed. I Tillid til Deres Godhed for mig siger jeg det saaledes ligefrem, De vil forstaae at det ikke er mig kjrt at opgive Besget paa Basns strax ved min Ankomst, men, som sagt, jeg kan ikke undslaae mig fra Opholdet i Weimar! Festlighederne der, ville ivrigt have stor Interesse og jeg skal senere kunne meddele Dem herom. I Kjbenhavn haaber jeg midt i Maaneden at see et Par venlige Linier fra Dem. I Hamborg, hvor jeg kommer rimeligviis den 9de September, sprger jeg paa Posthuset om Breve poste restante, fandt jeg der et Par Ord fra Dem,det vilde vre mgi som en venlig Hilsen iHjemmet, den jeg nu ikke strax modtager paa Basns. Bring Miss Dounloup mit hjerteligste God Dag og Tak for den Hilsen hun i deres Naades Brev sendte mig, ligesaa beder jeg om at blive erindret hos Frken Schumacher. Otto og Luzia de kjrligste Hilsener. Et Par Ord til Ingemann lgger jeg her ved, De lader det nok flyve per Post til ham, Fru Serre blev meget glad ved at De i Deres Brev nvnede hend eog haaber at hun engang, naar De kommer til Dresden, eller hun til Glorup, skulle mdes. Vi have i den sidste Tid regnfulde, kolde Dage, Sommeren er forbi! - Mit Tr her i Maxen staaer i fuld Pragt, ogsaa mit Egetr tri-ves, et Danebrog vaier over det.

Lev nu vel kjre fortrffelige Frue og hav i venlig Erindring Deres trofast hengivne H. C. Andersen

E.S. Dersom Deres Naade glder mig med et Brev i Hamborg (poste restante) da underret mig endelig om hvilken Dag i September Skuespillene tage deres Begyndelse paa Hoftheatret, hvor der spilles indtil det kongelige Theater er istand.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus