Dato: 5. oktober 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 398. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 5 Oct: 57.

Min kjre Andersen!

Tak for Deres sidste Brev, det lod dog til, Gudskelov, at De nu havde det bedre, skjndt det synes, som om den Weimarske Forkjlelses dmoner ikke ret vil til at give Slip paa Dem. De kan begribe, at jeg lnges ret efter Dem, men takker dog nu Gud for, at det ikke seer saa bitterligt broget ud, som dengang vi sidst tog Afskjed. Den befrygtede Sot og Syge vil med Guds Hjelp ikke hjemsge os dennegang, og jeg haaber, at de enkelte Tilflde der viser sig nu og da, snart vilde ophre og De atter vende rolig og tilfreds hjem. Med Fru rsted er det fuldkomment godt, jeg tilbragte en heel Dag med Mathilde forleden, frst til Middag hos Jerichaus og om Aftnen hos Lesse's; De seer hvor jeg slaaer mig ls, men det var frste

Gang siden jeg sidst

kom hjem, at jeg saaledes tog ud, men Jerichau's havde saa ofte bedet mig, at jeg ikke lnger kunde sige nej, og Lesse's - ja dem kommer jeg ofte til; de boe her i Nrheden. Alle sprge de til Dem, og baade Mathilde : og jeg, som Deres Venner ere jo de, som Sprgsmaalet henvendes til, og vi love det Bedste - at De snart kommer! Unge Fru Lesse faaer Dem vist ikke at see, om otte Dage rejse de til Jylland for i Vinter, og nste Sommer til Italien. Her er en anden Dame i Byen i disse Dage, Fru Arneman fra Altona, Moder til Leut. Lund's Brud , der dagligen sprger til Dem, Wo ist dog Andersen? Hun kommer lige fra Eisenach, hvor hun har tilbragt Sommeren, og beklager at De

ikke kom til Festen paa Wartburg; den skal have vret, efter hendes Udsagn: gttlich !

Ganz wundervoll! etc etc etc.

Om otte Dage, i det seneste, rejser vores kjre Henny til Rom; med sin unge Ven Vilhelm Bissen vil de ret nyde en frisk Ungdoms Rejse; Vilhelm bliver jo i Rom som Billedhugger, studerende at sige; og Henny, for hvem dette jo blodt er en Fornjelses Rejse, vender hjem igjen til Foraaret, naar Isen smelter og de hvide Svaner udfolde deres Vinger, saa drager han jo til Vikings igjen, flink Sgut som han er! De lgge Vejen over Stettin, Berlin, Dresden, Vien, Triest, Venedig, Florents - Rom! I Vien har Henny isr Lyst at opholde sig nogle Dage, da der er ypperlige Arsenaler, og Ting han kan, foruden hste Glde af, lidt Nytte i sin metier; jeg har lovet ham at sprge, om De ikke vilde introducere ham til nogle Mennesker paa den Vej, dersom det ikke generer Dem. Og jeg tilfjer, uden at han veed det at De jo kan godt vre ham bekjendt, det yndige lille Menneske; smuk og elskvrdig som han er. Han giver sig af med at tale Tydsk, Engelsk og Fransk, og studerer flittigt Italiensk i denne Tid, saa der vil Intet vre i Vejen. Til Vien faaer han jo Brev til Theophilus Hansen,3490) men veed De ellers Nogen, der eller andetsteds kan han jo aldrig have bedre Pas end det man faaer af Dem! Det veed jeg jo af Erfaring, hvor Deres Navn virker magisk - ogsaa paa den anden Side af Atlanter-Havet, hvor jeg har erfaret det. Fra Fru Bushby fik jeg i Gaar et meget langt Brev, med de venligste Hilsner til our friend H. C. Andersen! Hun er uendelig elskvrdig imod mig, for at faae mig over til England i Vinter, og indrette alt paa det Bedste; det er formedelst hendes Sn, jeg meget godt kjender fra St Croix i Vestindien, at dette mit Bekjendtskab og min Correspondance med hende hidrrer, men nu vil jeg svare hende ret omstndeligen, at jeg ikke kommer i Vinter og nskede at have en frisk Hilsen fra Dem

til hende ; send mig derfor nogle venlige Ord, hvis De har Nogle at sige hende, jeg kjender egentlig ikke Deres Forhold til hende, men De pleje[r] jo at vre af de Mennesker, der ere venlig stemte for - de Fleste. Hvor godt at De skriver Deres sidste Ophold hos Dickens op, men kjreste Ven, De maae ikke som De selv kalder det, pynte paa det det var vist et saa skjndt Samliv, De og Dickens havde sammen, at den blotte Sandhed, vil vre det Allerbedste!

Mine Tanker ere ofte hos Dem, og nu seer jeg Dem Gudskelov rask og rolig nydende disse stille Efteraars-Dage hos Mennesker De holder af, og gjerne er med, og i et hyggeligt Hjem; var det ikke for lidt egoisme, at jeg ogsaa gjerne saae Dem lidt, vilde jeg nsten nske De blev derude den hele Vinter; Det vilde De maaske befinde Dem bedre ved, end at vandre om i denne taagede smuds[ig]e Bye, og hre saa meget nonsence, som De gjr paa Gader og Strder.

Det fornjede mig at see af Deres Brev til Dickens, hvilken interesse De havde for Englnderne i Indien,3491) og for England i det Hele. Jeg er jo meget inde i Alt hvad der angaaer det Land, deels ved idelig at lse det Lands Forfattere, men isr ved min uafbrudte Brevvexling med en Englnder, der med stor Insigt og ypperlig Opfatning af alle Forhold, forener at udtrykke sig skriftlig, saa gandske fortreffeligt og klart, at det ofte gjr mig ondt, at kun jeg skal nyde godt af et saadant Talent.

Tak for hvad Venligt De siger om min Bliven her i Vinter i Danmark og her hos min Syster; javist er det en Havn min Ven; men ofte kan der vre, om ikke svr S, dog ret ubehagelige Dynninger i en Havn, og i Grunden veed jeg ikke, om i det mindste Sjlen fler sig meer tilpads i en Storm paa Havet det frie, end i en flau Dynning, hvor man er udsadt for Ssyge. Herom kan siges en heel Deel, baade - som Smand - og som Menneske!

De seer, jeg kan dog gjre Ljer, midt i hvad der piner mig, og det har virkeligt vret en Pine at skulde bestemme sig til - Enten - Eller! Nu bliver jeg for i Vinter - tilsyneladende for Andre er det jo det Bedste og Rigtigste; men - om det virkelig

er det Rigtigste for det Bedre i mig, derom har jeg en stor Tvivl, men som jeg troer De

min Ven ikke kan gaae ind paa, med Deres Anskuelse af mig - but never mind!

Senere.

Nu maa dette afsted og bringe Dem min kjrligste ssterlige Hilsen, som ogsaa venligst fra Sster Ida, og en heel Deel Mennesker.

Ved nu at have siddet dernede ved Frokostbordet og talt med de to rejsende unge Herre, troer jeg at tage mit nske tilbage om Introduction til Nogen paa Vejen for Henny, da de vil rejse temmeligt hurtigt lige ned til Rom, og faaer ikke Tid til meget at see dem om. - Men send mig en Hilsen til Mrs: Bushby, hvis De vil; og lad mig ret snart faae nogle Linier fra Dem igjen. Det kan jeg lide at De lser Engelsk! Men om De kommer saalangt som her til Slutningen af dette lange Brev, er uvist; det morer mig altid at tale med Dem saaledes, det er dog altid en lille Erstatning for den muntlige Meddelelse.

Farvel, kjre broderlige Ven, God bless You!

Vr rask og glad, og siig det snart til Deres uforandrede

Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost