Dato: 27. november 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: A. W. Hauch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 27 Novbr.1834.

For at de Anlg, som nogle af mine tidligste Ungdoms-Velyndere troede at finde hos mig, kunde vorde uddannede, lod vor allernaadigste Konge efter Fleres Anbefaling mig studere. 1828 blev jeg Student og optraadte paa den Tid med mit frste Arbeide, der blev optaget med saa megen Overbrelse, at det blev min hieste Attraa at udvikle isr mit poetiske Talent og dyrke de Videnskaber, der nrmest slutte sig til Poesien. Jeg valgte derfor intet bestemt Brdstudium; men efter at have taget Examen philologicum philosophicum med bedste Characteer helligede jeg hine humaniora min hele Tid og Flid; jeg leverede derpaa en Deel lyriske Sager, og paa min allerunderdanigste Ansgning om at erholde Reiseunderstttelse for end mere at modnes til den Vei, jeg havde valgt, forundte Kongen mig et Stipendium paa 2 Aar til at besge Frankerige, Schweitz og Italien. I dette Efteraar er jeg vendt tilbage. Da de saakaldte Brdfag ere lukkede for mig, saa vilde mine Udsigter vre hist srgelige, dersom jeg ikke kunde have Tillid til den Konges Naade, der hidtil saa faderligen har hjulpet mig, og hvorved jeg kan befries for det tunge Lod at maatte skrive for at kunne leve. En af de faa Veie, jeg har gjort mig Haab om at kunne betrde, er: at forundes Ansttelse ved Hans Majestts store Bibliothek. Derom vover jeg underdanigst at henvende mig til Deres Excellence som Bibliothekets Chef og som den Mand, hvis Retsind, lyse Blik, sjldne Erfaring Enhver rer, og hvis Indflydelse hos Monarken saa mangen ung Mand skylder sin Lykke. Jeg lgger tillidsfuldt min Skjbne i Deres Hnder og tillader mig blot at vedfie et Par Anbefalinger fra Mnd, som ere Deres Excellence bekjendte.

----

"Digteren, Hr. H.C. Andersen, som er i Begreb med at ansge om en Ansttelse ved Hans Majestt Kongens store Bibliothek, har i denne Anledning forlangt mit Vidnesbyrd, hvilket jeg med Fornielse giver ham. Hans Fortjenester som Digter ere bekjendte nok til at gjre min Bevidnelse herom overfldig; jeg troer derfor at befordre hans nske bedst ved at bevidne det, som ikke kan sees i en Forfatters Skrifter: at han ogsaa udmrker sig ved Retsindighed og ved Orden og Niagtighed, som Mange ikke troe, at man kan vente af Digteren, men som man ungtelig, naar man kjender ham, maa tilstaae ham.

Kjbenhavn, den 27 Novbr. 1834. H.C. rsted.

----

I Aaret 1822 foreslog Theaterdirectionen, hvoraf jeg dengang var Medlem, Hans Majestt, at H.C. Andersen, der en kort Tid havde staaet som Elev ved Theatret, og som rbede et, med Hensyn til hans Alder og forsmte Underviisning, ualmindeligt Digtertalent, maatte nyde allernaadigst Understttelse for at faae videnskabelig Dannelse. Hans Majestt bifaldt Forslaget og befalede mig at srge for Pengenes Anvendelse til hans Underviisning og Underhold. Fra den Tid af har jeg stedse fuldt hans Skridt paa Videnskabens Bane, og da han i min Familie er betragtet som hrende dertil, er hans moralske Frd mig ikke mindre bekjendt. Derom - hans litteraire Arbeider ligge for Publicums Domstol - kan jeg meddele ham et udmrket godt Vidnesbyrd; thi for hans Sdelighed, retskafne Tnkemaade, Paalidelighed og strenge Pligtopfyldelse fortjener han den bedste Anbefaling. Jeg har til Vished grndsende Forhaabning om, at han ikke attraae nogen anden Ansttelse end den, hvori han vil vinde sine Foresattes Tilfredshed.

Kjbenhavn den 29 Novbr. 1834. Collin.

----

Underdanigst H.C. A n d e r s e n.

Deres Excellence Hr. Overkammerherre og Overhofmarschal Hauch, Ridder af Elephanten, Storkors af Danebrog.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer