Dato: 25. november 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 25 Nov 1857

Kjre Hr Wiedemann!

Mellem de nulevende danske Digtere staaer ungtelig i frste Rkke Paludan-Mller, Forfatter til Adam Homo, Amor og Psyke, Venus &, men intet Vrk af ham er, saa vidt jeg veed, kjendt i Tydskland; alle hans Digtninger er paa rimede Vers, have foruden det skjnne Indfald, en ypperlig Form, denne gjr det vanskeligt tro at gjengive ham. I disse Dage har jeg imidlertid lst i Manuskript frste Act af Venus, oversat paa Tydsk, den forekom mig vel og smukt gjengivet og meget tro mod Originalen. Overstteren er en ung Officeer Hr v. Jrs , hvis Fader saa / vidt jeg veed, er som Professor i det tydske Sprog ansat ved Landcadet-Academiet, jeg kjender aldeles ikke til Familien og saae den unge Mand frste Gang, da han bragte mig sin Oversttelse, den, Paludan-Mller ogsaa skal vre srdeles tilfreds med. V.Jurs bad mig om jeg vilde skrive Dem til og udtale hans nske at De overtog Forlag og Udgivelse af Bogen hvad Honorar angaaer, forstod jeg at han nok modtog hvad han kunde faae, men at dette ikke var Hovedsagen, denne bestod deri at Bogen kom ud og han altsaa ved den blev kjendt. Venus af Paludan-Mller er et dramatisk Digt, aldeles ikke for Scenen, den trykte danske Udgave er henimod elleve Ark. Dette Digt passer i et hvert Land, det har slet ikke dansk Localitet. - De vil kunde erholde Digtningen til Gjennemlsning fr De / tager nogen Bestemmelse, kun det er mig srdeles paalagt at bede Dem snarest, f Ex alt i nste Uge at skrive mig et Par Ord til om De vil see det tydske Manuskript.

Hvorledes gaaer det med "At vre eller ikke vre",? Efter de forskjellige tydske Blade jeg tilfldigviis har seet, er nok Meningerne deelte om den Bog. ---------------------------------

I Breve fra Forskjellige i Tydskland, selv mig ubekjendte, faaer jeg stundom venlig Tak, lad mig ved Leilighed hre fra Dem hvad Godt de veed. Jeg har i den sidste Tid skrevet et Par nye Eventyr, som man stiller mellem mine bedste, eet af disse Flaskehalsen" kommer i Lose og Delbancos ny Folkecalender, de andre have jeg derimod lagt tilside indtil videre. Vil De vre saa / venlig at sende et indbundet Exemplar af Sein oder nicht sein til Fru von Henselt (fra forfatteren, vil De foran tilfie) og adressen sammen men hendes Navn paa til Fru Majorinde Serre i Dresden, jeg veed ikke niagtigt Fru Henselts Adresse. De er saa god at stte det paa Regning til mig. Til Auerbach har De rimeligviis sendt mine samlede Skrifter, den strre Udgave, som jeg bad Dem om eftersom jeg fra ham har modtaget de udkomne frste Dele af hans Skrifter. Hils paa det hjerteligste Hr Helms ligesom ogsaa den kjre Hr Lorck og hans Frue; bevar mig venlig i Erindring og lad mig snart have Besked til Hr Jrs; helst en god! En lille Udgave af "Venus", saaledes som mine Historier eller Billedbog er udkommet hos Dem gaaer vel bedst vel af?

Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus