Dato: 30. november 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 30 November 1857

Kjre Fru Scavenius!

Hjertelig Tak for deres velsignede Brev, snart kommer Tiden jeg mundtlig kan takke Dem derfor og for al den Godhed og Deeltagelse De viser mig, nu kommer snart Julen og jeg tnker paa i de frste Dage af Ugen fr Juul allerede at vre paa Baasns i det jeg gjerne vil vre tilbage til Kjbenhavn, saaledes at jeg kan tibringe Nytaarsaften hos den gamnle Collin.

Det har gldet mig at Veiret i den sidste Tid var og vedblev at vre saa smukt, De og Deres have da kunnet vre lidt udenfor Gaarden; med Tankerne har jeg gjstet dem Allesammen; vil De paa det bedste og inderligste hilse Deres Hr Ftter Grev Moltke-Hvitfeldt! - Fru Serre, hvem jeg nyligt fik Brev fra, spurgte mig til ham, hun vidste at De og Deres var paa Glorup. I Dresden leve de ret i musikalske Nydelser, Jenny Lind har givet en stor Consert, Clara Schumann og Joachim give deres Soireer, Liszt har derimod med sin "Zukufts Musik" ikke vundet Bifald. Fru Serre nsker at jeg skal komme i denne Juul til maxen, men jeg kommer der til Vaaren; vil Gud lyser Juletret for mig paa Basns. Det kongelige Theater skal nu aabnes paa Fredag med Holbergs Den Stundeslse og en Prolog som jeg har skrevet. Dette var mig ivrigt under de nu vrende Theater Forhold, intet let Arbeide, dog skal jeg, siger man, vre styret vel igjennem. Den frste Opera vi faae bliver bliver Luzia aaf Lammermoor. Som jeg hrer skal den afdde rige Hr Ancker have stiftet et Legat for fire unge Kunstnere, en Maler, en Billedhugger, en Componist og en Digter, men det trder frst i Kraft naar Enken gifter sig eller der, det har latsaa Udsigter, men bliver altid smukt og godt; man siger at Hartmann og Gade skal vre de to som uddele det til unge Componister; Marstrand og Simonsen til Malere; Jerichau og Bissen give det til Biledhuggere og at Heiberg og jeg skulle give det til unge Digtere.

Jeg veed officielt slet intet herom, men det er nu almindelig By-Tale. Jeg har skrevet to temmeligt store ny Eventyr, "Flaskehalsen", der kommer i Folkekalenderen, med Billeder af Petersen, (jeg skal sende Bogen til Otto saasnart den kommer) og "Suppe paa en Plsepind"; dette sidste bliver ikke endnu trykt men de skal faae det at hre naar vi sees. Charles Meyer, Pjanisten, hrte jeg forleden Aften hos Dronningen,d et er med stor Dygtighed han giver Compositionerne, men i langt hiere Grad har jeg flt mig tiltalt ved Violinisten Laub, der gav to Nummere ved Musik-Foreningens mindre Consert og nu imorgen igjen lader sig hre. Hans Spil er saa sjlfuld, dertil saa sikkert, yndigt og bldt at det gaaer til Hjertet; de sdvanlige svre Kunster paa Strngene gjr han naturligviis ogsaa, det er som Leeg og river srdeles Mngden med sig. Da jeg en Dag paa Basns talte om at Fru Serre i Maxen ved Dresden, slet ikke kjender vore Gravenstener og at jeg derfor vilde sende et nkelt Pragt-Exemplar, var deres Naade saa elskvrdig at sige aat de vilde fra Korser lade besrge en lille Kaasse med en Skjppe Gravenstener, sendt i mit Navn, tr jeg bringe det i Erindring, er det dermed nu for seent eller blerne iaar ikke saa gode da opgives det. - De bliver jo ikke vred for at jeg skriver dette? Hils Luzia og Otto, ligesom Frken Schumacher og Miss Dounloup, ikke forglemmes Hr. Ferlsev og mine fyenske Venner hvortil jeg vel tr regne pastor Bjerrings og Doctor Winthers. Nu lev hjertelig vel! Gud glde og bevare dem i

Sundhed og Tilfredshed. Deres teknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus