Dato: 22. december 1857
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

298. Fra E. Collin.

Deres Efterskrift vil jeg frst besvare. Deres Portrait hos Fader har jeg ikke seet; men jeg var jo gal, om jeg vilde gaae ud og see det, da De skriver, at jeg skal faae et lignende, hvis jeg synes om det. Er det saa, som De siger, at Mund og ine ere materielle, saa passer dette jo fortrffeligt til Tankegangen i Deres sidste Brev, som da er noget af det Materielleste man kan tnke sig, og som jeg nu gaaer over til at besvare. Fra Materialismen undtager jeg naturligviis Deres gode Hensigt med Pengenes Anvendelse.

De kunde have udtrykt hele Indholdet af Deres Brev med flgende sprgsmaal: Hvormeget eier jeg d. 2den Januar 1858?

De antager, at De foruden de 5000 R. har 1500 R.; nu skulle vi see.

Frst: hvorledes udkommer disse 5000 R.?


De har staaende hos mig paa Rente 2500 R.
De eier i Obligationer 1550 R.
For at supplere dette til en 4% Capital maa altsaa af
det i Sparekassen Indestaaende medregnes 950 R.
5000 R.

Denne hele Capital skulle vi ved Leilighed see at faae samlet paa eet Sted, som en fast Capital.


I Sparekassen indestod (De erindrer, at De d. 13de Maii
hvede 250 R.) da De sidst reiste herfra i Sommer 1694 R.
Jeg har indsat i Sept 400
Rente 22
2116 R.

De har leveret mig til Indsttelse d. 12te dennes og 100
naar jeg nu sammesteds indstter Deres vrige Tilgodehaven-
de for dette Aar, efter mit Regnskab paa nste Side c.196
Saa har De i Sparekassen 2412 R
men da, som ovenfor bemrket, maa fraregnes 950
har De altsaa d. 31 Decbr. d. A. foruden de 5000 1462


1857
H. C. Andersen
Credit Debet
Tilgode fra forrige Betalt Andersen contant:
Regnskab28 R.4127 Januar 50 R.
Leveret mig contant:14 Maii600
28 Februar30030 Maii50
30 Marts30013 Sept100
30 April3505 Novbr50
13 Maii udtaget af Sparepassen25023 Novbr50
Gage for Junii'ndash;Decbr. St.Papiir til Fuldmagt42
7 Maaneder 50.350Indsat i Sparekassen:
1 Aars Rente af Oblig 1550622 Marts300
I do.do.af 2500R.hos mig1004 April300
14 Sept. solgt 25 . Bank-16 Sept400
bills og 15 Sovereigns 355,8014 Decbr100
12 Decbr. leveret mig contant100og idag Rest 195,79
2196 R,252196 R,25

og altsaa slaaer det til som til Skrderens Barsel.

De vil deraf see, at Deres Hukommelses-Regning er temmelig rigtig: thi d.2den Januar har De altsaa

i Sparekassen 1462 R. (s. forrige Side)
yderligere Renter i samme c. 28 R.
Gage fra Januar 50 R.
1540 R

som De kan disponere over, uden at rre de faste 5000 R.

22 Decbr 1857 Deres hengivne

E. Collin.

Lad mig endelig vide, om der er noget i dette Regnskab, som De ikke forstaaer.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost